Dokumentacja pracownicza w 2018 r. – projektowane zmiany, digitalizacja akt osobowych

Adresaci szkolenia

Specjaliści wydziałów kadr i szkoleń.

Cel szkolenia

 • omówienie zasad tworzenia i prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz  teczki akt osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem  planowanych zmian związanych z nowymi zasadami przechowywania akt osobowych pracowników i ich digitalizacją
 • przedstawienie głównych założeń projektu zmian w zasadach przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz planowanych zasad przekształcania papierowych teczek akt osobowych w elektroniczne akta osobowe pracowników.

Metoda

Wykład z elementami ćwiczeń warsztatowych w oparciu o prezentację multimedialną, analiza przypadku z uwzględnieniem problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia.

Wykładowca

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych m.in. redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”. Doświadczony trener i wykładowca, prowadzi szkolenia od 2006 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie i oświacie.

Autor i współautor licznych artykułów, opracowań i komentarzy z zakresu prawa pracy. Ważniejsze publikacje:

 • “Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz” C.H.Beck, Warszawa 2015
 • „Spółki jednostek samorządu terytorialnego”  C.H. Beck, Warszawa 2014,
 • „Kadry i płace w jednostkach samorządowych”, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2014,
 • „13 – dodatkowe wynagrodzenie roczne” ODiDK, Gdańsk 2011,
 • „Nadgodziny pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych” Wiedza i Praktyka, Warszawa 2010 ,
 • „Niewypłacalność pracodawcy. Praktyczne zagadnienia” Infor, Warszawa 2010.

Realizował projekty szkoleniowe m.in. dla:

 • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2014 r.,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku  – warsztaty dotyczące oświadczeń majątkowych – 2014 r.,
 • Izb Skarbowych – półroczny cykl szkoleń dla pracowników kadr – 2014 r.,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – wykłady Konferencja Menedżerów Kultury w Krakowie w 2013 r.

Program szkolenia

1. Potwierdzanie umów o pracę – obowiązujące zasady

     – pisemność umowy

    –  zawarcie umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej i skutki takiej czynności

    –  potwierdzanie ustaleń dotyczących zatrudnienia

2. Formy oświadczeń woli po zmianach Kodeksu Cywilnego z września 2016 r. i ich konsekwencje

                         –  forma pisemna
–  forma elektroniczna – jako forma kwalifikowana, użycie podpisu elektronicznego
–  forma dokumentowa

3. Podpis elektroniczny – podstawy prawne, warunki posługiwania się e-podpisem

4. Archiwizacja i planowane zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej

 • projekt ustawy resortu rozwoju
 • skrócenie terminu przechowywania teczek akt osobowych
 • digitalizacja akt osobowych

     –  formy prowadzenia teczki akt osobowych: tradycyjna (papier) i elektroniczna

     –  zasady przenoszenia teczki akt osobowych na formę cyfrową

     –  dokumentacja tworzona w formie elektronicznej po zmianach: rodzaje dokumentów, zastosowanie formy elektronicznej z e-podpisem, składanie oświadczeń woli przez pracodawcę i pracownika w formie elektronicznej

5. Podstawowe zasady dotyczące dokumentacji pracowniczej

 • Przepisy o dokumentacji – Kodeks pracy i rozporządzenie MPiPS; zakres obowiązywania
 • Teczka akt osobowych – czym jest, forma, podział wewnętrzny
 • Dokumenty kandydatów do pracy i pracowników, w tym:

     – kwestionariusze kandydata i pracownika,

     – zdjęcia i referencje,

     – oświadczenia o niekaralności: kiedy są wymagane?

     – badania wstępne

     – szczególne uprawnienia pracownika niepełnosprawnego – dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności

     – postępowanie z dokumentami potwierdzającymi wcześniejsze zatrudnienie poza granicą państwa (u zagranicznego pracodawcy).

6. Dokumenty tworzone w ciągu zatrudnienia pracownika

 • dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia

    – umowa o pracę,

    – zasady określania miejsca wykonywania pracy,

    – informacje o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.),

    – zakaz wprowadzania klauzul o poufności wynagrodzenia: orzecznictwo SN,

 • kary porządkowe i usuwanie z akt osobowych informacji o karze porządkowej
 • zwolnienia od pracy

    – urlopy okolicznościowe

    – dowody na usprawiedliwienie nieobecności

   – ‘wyjścia prywatne’ – zgoda pracodawcy, dokumentowanie

 • dokumentacja uprawnień rodzicielskich
 • zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników i ich dokumentowanie
 • zmiany w treści stosunku pracy – wypowiedzenia zmieniające, aneksy do umów o pracę, przeniesienie służbowe

7. Dokumenty dot. ustania zatrudnienia pracownika:

 • porozumienie stron
 • dokumenty związane z wypowiedzeniem umowy o pracę,
 • dokumenty związane z rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia
 • zasady skutecznego doręczania dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy
 • sporządzanie i wydawanie świadectwa pracy, kary za niewypełnienie świadectwa pracy w części dotyczącej potrąceń z wynagrodzenia,
 • planowane zmiany treści świadectwa pracy i jego zakresu, obowiązkowa informacja dotycząca wynagrodzeń

Cena szkolenia

550 zł – cena szkolenia obowiązująca przy zgłoszeniu do dnia 5.03.2018 r.
590 zł – cena szkolenia obowiązująca przy zgłoszeniu od dnia 6.03.2018 r.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Cena szkolenia: 550 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2018-03-19 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe