Dostęp do informacji publicznej

W gąszczu regulacji prawnych, które ulegają ciągłym modyfikacjom i nowelizacjom, konieczne staje się poszerzanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu dostępu do informacji publicznej. Szkolenie nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych konsekwencji wynikających z przepisów prawa dla osób odpowiedzialnych w organach administracji publicznej oraz innych podmiotach za udzielanie informacji publicznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu.

Szkolenia polecamy dla:

        • pracowników sektora administracji publicznej, w szczególności odpowiedzialnych za prowadzenie podmiotowych stron BIP oraz zajmujących się bezpośrednio udzielaniem informacji publicznej,

 

        • przedsiębiorców, którzy ze względu na specyfikę prowadzonej działalności mają dostęp lub posiadają dane stanowiące informację publiczną,

 

        • wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami dostępu do informacji publicznej.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

        • interaktywny wykład

 

        • prezentacja PP

 

        • analiza przypadków

 

        • moderowana dyskusja

Program szkolenia:
1. Informacja publiczna – wiadomości wstępne

        • Klasyfikacji informacji publicznych

 

        • Definicje legalne

 

        • Źródła prawa dostępu do informacji publicznej
                • Konstytucja
                • Ustawa o dostępie do informacji publicznej

 

2. Wskazanie cech informacji publicznych w praktyce i orzecznictwie.

 


3. Zakres podmiotowy stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej – rodzaje podmiotów objętych obowiązkiem udostępniania informacji publicznej oraz rozumienie przesłanki “posiadania danych”


4. Elementy wyłączające publiczny walor informacji.

5. Podstawy odmowy udostępnienia informacji publicznej.

        • Ustawa o ochronie informacji niejawnych (tajemnica państwowa i tajemnica służbowa)

 

        • Ustawa o ochronie danych osobowych

 

        • “Tajemnica przedsiębiorcy” – rozumienie pojęcia i praktyczne wykorzystanie przesłanki przez administrację publiczną

 

        • Inne przesłanki odmowy dostępu do informacji publicznej

 

6. Sposoby i tryby udostępniania informacji publicznej

 

        • Biuletyn Informacji Publicznej
                • Wymogi w zakresie zawartości strony internetowej BIP
                • Wymogi dot. informacji zamieszczonej w BIP

 

        • Centralne repozytorium

 

        • Udostępnianie informacji na wniosek
                • Treść wniosku
                • Terminy
                • Opłaty i koszty dodatkowe

 

        • Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej

7. Dostęp do akt sprawy

        • Definicja strony postępowania

 

        • Przepisy kpa, kpc i kpk

 

8. Ustawa o dostępie do informacji publicznej a ustawy szczególne:

 

        • O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

 

        • O IPN

 

        • O finansach publicznych

 

        • O KRS

 

        • O KRK

 

        • O służbie cywilnej

 

        • Prawo ochrony środowiska

 

9. Podmioty uprawnione do otrzymania informacji publicznej

 

        • Powszechność dostępu do informacji publicznej

 

        • Brak wymogu wykazania interesu prawnego w uzyskaniu informacji

 

        • Obowiązek niezwłocznego udzielenia informacji publicznej

10. Informacja przetworzona

        • Cechy informacji przetworzonej w praktyce i orzecznictwie

 

        • Szczególna istotność przetworzenia dla interesu publicznego

11. Ograniczenia dostępu do informacji publicznej

        • Konstytucja art.61.ust. 3 – ochrona wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych

 

        • Dopuszczalność ograniczeń wyłącznie na poziomie ustawowym – prywatność osoby fizycznej lub tajemnica przedsiębiorcy

 

        • Dane osobowe
                • Definicja legalna, Ustawa o ochronie danych osobowych
                • Dane osobowe w praktyce i orzecznictwie

 

        • Tajemnica przedsiębiorcy

 

        • Informacje niejawne

 

        • Tajemnice chronione ustawowo
                • tajemnica radcy prawnego, adwokata
                • tajemnica notariusza
                • tajemnica lekarska
                • tajemnica dziennikarska
                • tajemnica skarbowa – możliwość jedynie zbiorczego ujawniania danych
                • podatników, nigdy zaś konkretnej osoby
                • tajemnica biegłego rewidenta

12.  Tryb odmowy dostępu do informacji publicznej

        • Odmowa jako decyzja administracyjna – elementy obligatoryjne, obowiązek pouczenia o prawie do odwołania

13.  Prawne możliwości zaskarżenia odmowy dostępu do informacji publicznych

        • Odwołanie

 

        • Skarga na bezczynność organu

 

        • Skarga do WSA

 

        • Skarga kasacyjna do NSA

 

14. Uprawnienia dziennikarzy dotyczące dostępu do informacji publicznej

15. Odpowiedzialność karna za brak wykonania obowiązku udostępnienia informacji publicznej

16. Casusy oraz dyskusja dotycząca problematyki dostępu do informacji publicznej

Cena szkolenia: 590 PLN netto zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2018-02-16 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Centrum
00-002

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe