Dostęp do informacji publicznej w kontekście najnowszych nowelizacji przepisów oraz RODO

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

Dostęp do informacji publicznej w kontekście najnowszych nowelizacji przepisów oraz RODO >>>

Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów z zakresu tematyki związanej z dostępem do informacji publicznej. Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do interpretacji posiadanych danych i wiadomości jako informacji publicznej, trybów dostępu do informacji publicznej, jak również przedstawiona zostanie szczegółowa analiza procedury wnioskowej od momentu złożenia wniosku aż do skargi kasacyjnej do NSA.

Korzyści dla Uczestników:

W gąszczu regulacji prawnych, które ulegają ciągłym modyfikacjom i nowelizacjom, konieczne staje się poszerzanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu dostępu do informacji publicznej. Szkolenie nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych konsekwencji wynikających z przepisów prawa dla osób odpowiedzialnych w organach administracji publicznej oraz innych podmiotach za udzielanie informacji publicznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu.

Szkolenie polecamy dla:

  • pracowników sektora administracji publicznej, w szczególności odpowiedzialnych za prowadzenie podmiotowych stron BIP oraz zajmujących się bezpośrednio udzielaniem informacji publicznej,
  • przedsiębiorców, którzy ze względu na specyfikę prowadzonej działalności mają dostęp lub posiadają dane stanowiące informację publiczną,
  • wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami dostępu do informacji publicznej.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

  • interaktywny wykład
  • prezentacja PP
  • analiza przypadków
  • moderowana dyskusja

Program szkolenia

MODUŁ I. INFORMACJA PUBLICZNA – WIADOMOŚCI WSTĘPNE. 
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się podstawowych informacji dotyczących informacji publicznej. Poznają ich klasyfikację, definicje oraz źródła prawa dostępu do nich.

  • Klasyfikacji informacji publicznych
  • Definicje legalne.
  • Źródła prawa dostępu do informacji publicznej:
    • Konstytucja
    • Ustawa o dostępie do informacji publicznej

MODUŁ II. WSKAZANIE CECH INFORMACJI PUBLICZNYCH W PRAKTYCE I ORZECZNICTWIE. 
Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu – każdy Uczestnik będzie znał występujące i wskazywane w praktyce i orzecznictwie cechy informacji publicznych.

MODUŁ III. ZAKRES PODMIOTOWY STOSOWANIA USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ – RODZAJE PODMIOTÓW OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ ROZUMIENIE PRZESŁANKI “POSIADANIA DANYCH”.
Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali rodzaje podmiotów objętych obowiązkiem udostępniania informacji publicznej oraz jak należy rozumieć przesłankę „posiadania danych”.

MODUŁ IV. ELEMENTY WYŁĄCZAJĄCE PUBLICZNY WALOR INFORMACJI.
Uczestnicy będą wiedzieli jakie elementy wyłączają publiczny walor informacji, czym się charakteryzują i jaka jest ich specyfika.

MODUŁ V. PODSTAWY ODMOWY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ.
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się jakie są podstawy odmowy udostępnienia informacji publicznej. Podstawy prawne i przesłanki odmowy oraz rodzaje tajemnicy i ich charakterystykę.

  • Ustawa o ochronie informacji niejawnych (tajemnica państwowa i tajemnica służbowa)
  • Ustawa o ochronie danych osobowych
  • “Tajemnica przedsiębiorcy” – rozumienie pojęcia i praktyczne wykorzystanie przesłanki przez administrację publiczną
  • Inne przesłanki odmowy dostępu do informacji publicznej

MODUŁ VI. SPOSOBY I TRYBY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ.
Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu – każdy uczestnik będzie znał sposoby i tryby udostępniania informacji publicznej.

  • Biuletyn Informacji Publicznej
    • Wymogi w zakresie zawartości strony internetowej BIP
    • Wymogi dot. informacji zamieszczonej w BIP
  • Centralne repozytorium
  • Udostępnianie informacji na wniosek
    • Treść wniosku
    • Terminy
    • Opłaty i koszty dodatkowe
  • Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej.

MODUŁ VII. DOSTĘP DO AKT SPRAWY. 
Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali zasady dostępu do akt sprawy w oparciu o przepisy procedury administracyjnej, cywilnej oraz karnej.

  • Definicja strony postępowania
  • Przepisy kpa, kpc i kpk

MODUŁ VIII. USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A USTAWY SZCZEGÓLNE:

  • o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
  • o IPN
  • o finansach publicznych
  • o KRS
  • o KRK
  • o służbie cywilnej
  • prawo ochrony środowiska

Uczestnicy będą wiedzieli jak wygląda kwestia zestawienia regulacji zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej w kontekście innych ustaw szczególnych.

MODUŁ IX. PODMIOTY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ.
Po zakończeniu modułu Uczestnicy dowiedzą się jakie podmioty są uprawnione do otrzymania informacji publicznej oraz czym charakteryzuje się dostęp do nich.

  • Powszechność dostępu do informacji publicznej
  • Brak wymogu wykazania interesu prawnego w uzyskaniu informacji
  • Obowiązek niezwłocznego udzielenia informacji publicznej

MODUŁ X. INFORMACJA PRZETWORZONA.
Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu, Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu informacji przetworzonej oraz jaki są jej cechy w praktyce i orzecznictwie.

  • Cechy informacji przetworzonej w praktyce i orzecznictwie
  • Szczególna istotność przetworzenia dla interesu publicznego

MODUŁ XI. OGRANICZENIA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ. 
Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali ograniczenia dostępu do informacji publicznej, czym jest tajemnica przedsiębiorcy, tajemnice chronione ustawowo oraz informacje niejawne.

  • Konstytucja art.61.ust. 3 – ochrona wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych
  • Dopuszczalność ograniczeń wyłącznie na poziomie ustawowym – prywatność osoby fizycznej lub tajemnica przedsiębiorcy
  • Dane osobowe
    • Definicja legalna, Ustawa o ochronie danych osobowych
    • Dane osobowe w praktyce i orzecznictwie
  • Tajemnica przedsiębiorcy
  • Informacje niejawne
  • Tajemnice chronione ustawowo:
    • tajemnica radcy prawnego, adwokata
    • tajemnica notariusza
    • tajemnica lekarska
    • tajemnica dziennikarska
    • tajemnica skarbowa – możliwość jedynie zbiorczego ujawniania danych
    • podatników, nigdy zaś konkretnej osoby
    • tajemnica biegłego rewidenta.

MODUŁ XII. TRYB ODMOWY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ.
Uczestnicy będą wiedzieli jak wygląda tryb odmowy dostępu do informacji publicznej, w jakiej formie jest wydawana i z jakich elementów się składa.

  • Odmowa jako decyzja administracyjna – elementy obligatoryjne, obowiązek pouczenia o prawie do odwołania.

MODUŁ XIII. PRAWNE MOŻLIWOŚCI ZASKARŻENIA ODMOWY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNYCH.
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą prawnych możliwości zaskarżenia odmowy dostępu do informacji publicznych.

  • Odwołanie
  • Skarga na bezczynność organu
  • Skarga do WSA
  • Skarga kasacyjna do NSA

MODUŁ XIV. UPRAWNIENIA DZIENNIKARZY DOTYCZĄCE DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ.
Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu – każdy Uczestnik dowie się jakie uprawnienia mają dziennikarze w zakresie dostępu do informacji publicznej.

MODUŁ XV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA BRAK WYKONANIA OBOWIĄZKU UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ.
Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali zasady odpowiedzialności karnej za brak wykonania obowiązku udostępnienia informacji publicznej.

MODUŁ XVI. CASUSY ORAZ DYSKUSJA DOTYCZĄCA PROBLEMATYKI DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ.
Uczestnicy będą wiedzieli, na podstawie analizy konkretnych stanów faktycznych oraz dyskusji, jak rozwiązywać kwestie dotyczące dostępu do informacji publicznej.

Szkolenie prowadzi:
Łukasz Miętkowski

Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno – skarbowego związaną także z odpowiedzialnością członków organów spółek za podejmowane działania; reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami oraz organami administracji. Doradza przy planowaniu optymalizacji podatkowych oraz inwestycyjnych. Przygotowuje kompleksowe działania nakierowane na obowiązek ochrony środowiska informacyjnego  – ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej.

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu: 

• Miłą i fachową obsługę
• Profesjonalizm trenera
• Ciekawe materiały szkoleniowe
• Dyplomy ukończenia szkolenia
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego
rodzaju potrzeby.
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

• Smaczne obiady i przerwy  kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia).
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu – doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej
wymianie informacji, konsultacji i integracji

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na naszej stronie internetowej:

https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/dostep-do-informacji-publicznej-2019-10-25-warszawa.html

Cena szkolenia: 880 PLN netto zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2019-10-25 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Centrum

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe