DOTACJE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU – UDZIELANIE, WYKORZYSTYWANIE, ROZLICZANIE I KONTROLA WYKORZYSTANIA – WARSZTATY (2 DNI)

Szanowni Państwo,
Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu:

DOTACJE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
- UDZIELANIE, WYKORZYSTYWANIE,
ROZLICZANIE I KONTROLA WYKORZYSTANIA
- WARSZTATY (2 DNI)
MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA:
POZNAŃ (Centrum) 17 – 18.08.2017 r. godz. 10:00 – 16:00
Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20 DOGODNY DOJAZD – SPRAW >>

sala_1  sala_2  andante_1

ADRESACI SZKOLENIA

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych oraz komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni, pracownicy działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli, a także przedstawiciele jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, ubiegających się o dotacje lub korzystających z dotacji.

CEL SZKOLENIA

Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu prawa dotacyjnego, poprawa umiejętności finansowej i merytorycznej analizy wniosków o dotację oraz składanych sprawozdań. Aktywny udział w szkoleniu zmniejszy ryzyko popełnienia błędów przy udzielaniu dotacji, wykorzystywaniu, rozliczaniu i przyjęciu sprawozdania z dofinansowanego zadania publicznego. Uczestnicy w szczególności zapoznani zostaną ze zmianami wprowadzonymi we wzorach oferty, umowy i sprawozdania określonych rozporządzeniem MPiPS z 2016 roku.

METODA

Wykład w oparciu o przepisy, warsztaty – analiza istotnych przesłanek udzielania dotacji, kręgu uprawnionych dotacjobiorców oraz trybu finansowania, case study w oparciu o wyniki kontroli udzielania dotacji

WYKŁADOWCA

Prawnik, ekspert w zakresie finansów publicznych i środków unijnych,  wykładowca prawa finansowego, autor publikacji opublikowanych m.in. na łamach „Przeglądu Podatkowego”. Doradca organów wykonawczych JST oraz innych kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, środków unijnych, zarządzania i organizacji, zamówień publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na zlecenie ACC Training & Consulting Group realizował projekty szkoleniowe m.in. dla : Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Miasta w Warszawie, Urzędu Miasta w Krakowie, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Najwyższej Izby Kontroli.


PROGRAM SZKOLENIA

     1. Prawne podstawy udzielania i rozliczania dotacji:

a)  definicja i rodzaje dotacji określone w ustawie o finansach publicznych,

b)  charakter prawny dotacji udzielonej z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacji z państwowego funduszu celowego,

c)  dotacje udzielane na podstawie poszczególnych ustaw – przegląd rozwiązań i najnowszych zmian dotyczących m.in. dotacji dla organizacji pozarządowych, dotacji oświatowych oraz zadań zlecanych samorządom,

d)  dotacja jako zaliczka a dopuszczalność refundacji,

e)  rozporządzenia wykonawcze dotyczące m.in. dotacji podmiotowych, przedmiotowych, finansowania inwestycji,

f)   specyfika dotacji celowych na współfinansowanie projektów unijnych.

     2. Zasady formalnej, merytorycznej i finansowej weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji:

a) podmioty uprawnione i ich reprezentacja zgodna z prawem i właściwym rejestrem a dotacje pobrane nienależnie,

b) zakres czasowy i merytoryczny dofinansowywanych działań (przeznaczenie dotacji),

c) terminy i formy wykorzystania dotacji,

d) planowane produkty i rezultaty dotowanych działań,

e) wkład własny dotacjobiorców (finansowy, osobowy i rzeczowy) oraz pozostałe źródła finansowania,

f) limity dofinansowania a dotacja pobrana w nadmiernej wysokości,

g) kwota dotacji a harmonogram realizacji zadania,

h) kryteria oceny wniosków.

     3. Rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym:

a) termin i forma złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego,

b) zasady formalnej, merytorycznej i finansowej weryfikacji sprawozdań z realizacji zadania publicznego,

c)  obowiązek zatwierdzenia przez dysponenta środków publicznych przedstawionego rozliczenia w zakresie rzeczowym i finansowym – termin i forma,

d)  kontrola realizacji zadania publicznego zgodnie z zasadami kontroli w administracji rządowej.

     4. Dochodzenie kwot dotacji podlegających zwrotowi:

a) rozróżnienie dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

b) termin i forma ustalenia kwot dotacji podlegających zwrotowi oraz zasady naliczania odsetek,

c) możliwość i zasady stosowania ulg w spłacie dotacji podlegających zwrotowi,

d) dochodzenie kwot dotacji podlegających zwrotowi na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz Ordynacji podatkowej,

            e) przymusowa egzekucja kwot dotacji podlegających zwrotowi.

     5. Wyłączenia z udzielenia dotacji w formie współfinansowania krajowego –  podmioty wykluczone z możliwości dofinansowania projektów środkami unijnymi i krajowymi na podst. art. 207 ustawy o finansach publicznych oraz przesłanki wykluczenia

     6. Konstruowanie umów o dotację (warsztaty)

a) elementy niezbędne wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących

b) zasady wynikające z wytycznych dotyczących dotacji celowych na współfinansowanie krajowe projektów dofinansowanych ze środków unijnych,

c) elementy dodatkowe ułatwiające realizację i rozliczenie zadania,

d) analiza przykładowych umów i postanowień umownych.

      7. Najczęstsze błędy przy udzielaniu, przekazywaniu i rozliczaniu dotacji – analiza orzeczeń w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wystąpień pokontrolnych NIK i RIO:

a) przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub udzielania dotacji,

b) niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji,

c) nieustalenie kwoty dotacji do zwrotu w prawidłowej wysokości,

d) wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację,

e) nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji,

f)  niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości,

g) naruszenia dotyczące dotacji celowych na współfinansowanie krajowe projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

CENA SZKOLENIA

899 zł – cena szkolenia obowiązująca przy zgłoszeniu do dnia 3.08.2017 r.
950 zł – cena szkolenia obowiązująca przy zgłoszeniu od dnia 4.08.2017 r.

cena szkolenia zawiera:

  • komplet materiałów szkoleniowych,
  • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
  • przerwy kawowe, obiad,
  • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 10% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na wszystkie nasze szkolenia.
Uwaga! Promocje nie łączą się
.

Cena szkolenia: 899 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2017-08-17 Adres:

Wielkopolskie
Poznań
Roosevelta 20

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe