FINANSE PUBLICZNE W PRAKTYCE W 2017 ROKU – WARSZTATY ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ – DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH – KONTROLA ZARZĄDCZA – BUDŻET ZADANIOWY – WYDATKI STRUKTURALNE

Szanowni Państwo,
Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu:

FINANSE PUBLICZNE W PRAKTYCE W 2017 ROKU – WARSZTATY
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
– DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH – KONTROLA ZARZĄDCZA
– BUDŻET ZADANIOWY – WYDATKI STRUKTURALNE

MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA:
KRAKÓW 23 – 25.08.2017 r. Qubus Hotel Kraków **** ul. Nadwiślańska 6

 

 qqqqqqkk

 

 ADRESACI SZKOLENIA

 

  • kierowników jednostek i komórek organizacyjnych,

 

  • głównych księgowych, skarbników,

 

  • sekretarzy,

 

  • audytorów wewnętrznych,

 

  • pracowników działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli

CEL SZKOLENIA

Efektem szkolenia będzie zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • gospodarowania środkami publicznymi w świetle ustawy o finansach publicznych, ustaw szczególnych oraz rozporządzeń wykonawczych, zgodnie z prawidłowo określonymi procedurami wewnętrznymi oraz upoważnieniami i pełnomocnictwami

 

  • założeń rządowej reformy systemu budżetowego

 

  • praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 

  • realizacji kontroli zarządczej, w szczególności planowania(cele i mierniki) oraz zarządzania ryzykiem, a także monitorowania i dokumentowania procesów,

 

  • budżetu zadaniowego w jednostkach sektora finansów publicznych, oceny jego skuteczności i efektywności,

 

  • rozliczania dotacji i środków unijnych,

 

  • identyfikacji i ewidencji wydatków strukturalnych,

 

  • unikania najczęściej popełnianych błędów w świetle wyników kontroli NIK i RIO oraz orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

Szczególna uwaga zostanie poświęcona kontroli zarządczej, zarządzaniu ryzykiem oraz budżetowi zadaniowemu oraz zmianom wynikającym z planowanej reformy systemu budżetowego.

 

METODA

 

Warsztaty, interaktywny wykład w oparciu o liczne przykłady z praktyki (prezentacja multimedialna), akty prawne, orzecznictwo, wystąpienia organów kontrolnych i wzory dokumentacji wewnętrznej. Dyskusja na temat rozwiązań problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji. 

 

WYKŁADOWCA

 

Prawnik, ekspert w zakresie finansów publicznych i środków unijnych, absolwent rachunkowości (studia podyplomowe), konsultant  podatkowy, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego UMCS,  wykładowca prawa finansowego, autor  publikacji m.in.  na  łamach „Przeglądu  Podatkowego”.  Doradca organów wykonawczych  JST   oraz innych kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, środków unijnych, zarządzania i organizacji, zamówień publicznych, rozliczania podatku VAT w sektorze publicznym  oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na zlecenie ACC Training & Consulting Group realizował projekty szkoleniowe m.in. dla : Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Miasta w Warszawie, Urzędu Miasta w Krakowie, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Najwyższej Izby Kontroli.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. ZASADY PUBLICZNEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ oraz ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

 

1. Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych reprezentowanych przez uczestników na szkoleniu, określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawach szczególnych i rozporządzeniach, m.in.:

 

  • legalność, planowość, terminowość, skuteczność, efektywność i oszczędność,

 

  • zaciąganie zobowiązań i dokonywanie wydatków – obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego i pracowników merytorycznych

 

  • prowadzenie samodzielnej gospodarki finansowej przez osoby prawne, m.in. instytucje kultury, SPZOZ-y, uczelnie wyższe,

 

  • rozliczanie środków unijnych

 

  • audyt wewnętrzny

 

  • planowanie wieloletnie w sektorze finansów publicznych

 

  • udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola dotacji z budżetu państwa, budżetu samorządowego oraz państwowych funduszy celowych

 

  • zamówienia publiczne do 30 tys. euro (wybór oferty, umowy i roczne sprawozdanie)

 

2. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności prawnej (odpowiedzialność karna, karna skarbowa, cywilna, pracownicza)

3. Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych oraz najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi

4. Osoby odpowiedzialne za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w szczególności odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz upoważnionych pracowników. Zasady powierzania odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych

5. Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wymiaru kary

6. Stopnie naruszenia dyscypliny finansów publicznych

7. Charakterystyka poszczególnych czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych

8. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przesłanki ich stosowania: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

9. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów

10. Przegląd najnowszego orzecznictwa komisji orzekających i sądów administracyjnych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tendencje interpretacyjne, wybrane orzeczenia)

II. KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM
1. Kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania i zarządzania jednostką sektora finansów publicznych. Sens i zakres pojęcia wg Ministerstwa Finansów oraz Najwyższej Izby Kontroli w świetle stanowisk obu instytucji. Dobre praktyki i typowe błędy w realizacji KZ, zwłaszcza w procesie zarządzania ryzykiem

2. Prawne podstawy oraz zakres kontroli zarządczej wg ustawy o finansach publicznych a „Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych” oraz standardy i wytyczne ministerialne

3. Ewaluacja istniejących w jednostce mechanizmów kontroli zarządczej – ocena adekwatności, skuteczności i efektywności w świetle wyników kontroli NIK

 

4. Obszary kontroli zarządczej w zakresie środowiska wewnętrznego jednostki

 

  • przestrzeganie wartości etycznych,

 

  • kompetencje zawodowe,

 

  • struktura organizacyjna

 

  • delegowanie uprawnień

 

5. Obszary kontroli zarządczej w zakresie celów (warsztaty)

 

  • określenie celu istnienia jednostki (misji)

 

  • system określania i wyznaczania celów i zadań jednostki

 

6. Obszary kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem (warsztaty)

 

  • identyfikacja ryzyka na poziomie jednostki, działów lub procesów

 

  • analiza ryzyka pod względem przyczyn, skutków i częstotliwości wystąpienia

 

  • wybór reakcji na ryzyko a monitorowanie ryzyk i efektywności podejmowanych działań

 

  • sprawozdawczość z procesu zarządzania ryzykiem

 

  • zarządzanie ryzykiem jako narzędzie rozwiązywania problemów

 

7. Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko

 

  • dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

 

  • sprawowanie nadzoru

 

  • ciągłość działalności

 

  • ochrona zasobów

 

  • szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych obejmujące m.in. rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych, zatwierdzanie (autoryzację) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione, podział kluczowych obowiązków, weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji

 

  • mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

 

8. Obszary kontroli zarządczej w zakresie informacji i komunikacji

 

  • pozyskiwanie i weryfikacja bieżących informacji

 

  • komunikacja wewnętrzna

 

  • komunikacja zewnętrzna

 

9. Obszary kontroli zarządczej w zakresie monitorowania i samooceny (warsztaty)

 

  • system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań

 

  • ocena systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki (samoocena KZ)

 

  • ocena kontroli zarządczej przez audytora wewnętrznego

 

  • źródła informacji o stanie kontroli zarządczej

 

10. Osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej:

 

  • na poziomie kontroli jednostki sektora finansów publicznych (tzw. I poziom kontroli, dotyczący wszystkich jednostek)

 

  • na poziomie działu administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego (tzw. II poziom kontroli)

 

11. Proces realizacji kontroli zarządczej

 

  • obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego, kierownika działu/referatu i poszczególnych pracowników

 

  • dokumentacja kontroli zarządczej (procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne dokumenty wewnętrzne)

 

  • oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

 

  • sposoby ujęcia kontroli zarządczej w regulaminie organizacyjnym jednostki i innych aktach kierownictwa wewnętrznego

 

12. Ocena kontroli zarządczej przez instytucje kontroli zewnętrznej (NIK, RIO)

 

  • najczęstsze błędy w zakresie kontroli zarządczej (wewnętrznej)

 

  • typowe zalecenia pokontrolne dotyczące kontroli zarządczej

 

III. BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM w 2017 roku

1. Budżet zadaniowy jako instrument zarządzania finansami publicznymi:

 

 cel wprowadzania planowania w układzie zadaniowym w Polsce,

 

narzędzie Nowego Zarządzania Publicznego,

 

powiązanie BZ z kontrolą zarządczą,

 

zmiany wprowadzone od 2016 i 2017 roku,

 

doświadczenie międzynarodowe dotyczące budżetowania zadaniowego (tzw. performance budgeting),

 

rola budżetu zadaniowego w planowanej na 2018 rok reformie systemu budżetowego.

 

2. Najczęstsze błędy w zakresie budżetu zadaniowego w świetle wyników kontroli NIK dotyczących budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej

 

3. Metodologia planowania, ewidencji i sprawozdawczości w zakresie wydatków/ kosztów w układzie zadaniowym, w tym wydatków/ kosztów pośrednich.

 

4. Budżet tradycyjny a rozwiązania budżetu zadaniowego

 

5. Katalog funkcji państwa, zadań, podzadań, działań, celów oraz mierników na rok 2017. Zmiany w stosunku do 2016 roku.

 

6. Zmiany w odniesieniu do budżetu zadaniowego planowane na 2018 rok

 

7. Cele, obszary i mierniki zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego

 

8. Zasady definiowania celów, doboru mierników i monitorowania ich realizacji

 

9. Współpraca komórek merytorycznych oraz komórek finansowo – księgowych w planowaniu wydatków w układzie zadaniowym

 

10. Powiązanie tradycyjnego układu budżetowego z budżetem zadaniowym – zasady kalkulacji i rozliczania wydatków na zadanie, rozliczenie wydatków osobowych, bieżących i majątkowych na zadania

 

11. Wydatki bezpośrednie – zasady przypisywania wydatków do działań, podzadań i zadań. Rozróżnienie działań merytorycznych od obsługowych (administracyjnych, technicznych)

 

12. Wydatki pośrednie – zasady planowania i ewidencji:

 

  •  wyodrębnienie w funkcję (zadanie) o charakterze technicznym (specyfika dysponentów części budżetowych oraz państwowych osób prawnych)

 

  •  zastosowanie wskaźników podziałowych

 

  •  zastosowanie proporcji

 

  •  rachunek kosztów działań (tzw. rachunek ABC) wg miejsca powstawania kosztów

 

13.  Ewidencja księgowa wykonywania budżetu w układzie zadaniowym – zakładowy plan kont a polityka rachunkowości

 

14. Aplikacja BUZA / Trezor BZ wspomagająca planowanie wydatków budżetu państwa/kosztów w układzie zadaniowym oraz sprawozdawczość z procesu – zasady pracy i rozwiązania dla typowych problemów technicznych i merytorycznych

 

15.  Warsztaty – analiza właściwego dla jednostek reprezentowanych przez uczestników układu funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z celami i miernikami

 

 IV. WYDATKI STRUKTURALNE w 2017

 

1. Pojęcie wydatku strukturalnego:

 

  • krajowe wydatki publiczne poniesione w obszarach interwencji funduszy strukturalnych

 

  •  przesłanki przyporządkowania wydatku do właściwego kodu klasyfikacji

 

  •  kryterium rozróżnienia wydatków związanych z realizacją operacji i celów od wydatków bieżących, eksploatacyjnych lub obligatoryjnych

 

  •  zmiana definicji wydatku strukturalnego na poziomie unijnym od 2014 roku

 

  •  wyłączenie od 2015 r. z kategorii wydatków strukturalnych współfinansowania krajowego projektów w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020

 

2. Cel klasyfikowania wydatków strukturalnych

 

  • zasada dodatkowości i kwalifikowalności wydatków w UE. Zmiany od roku 2014 na poziomie unijnym,

 

  • sprawozdania z poniesionych wydatków strukturalnych jako narzędzie weryfikujące spełnianie obowiązków przez państwa członkowskie.

 

3. Realizacja obowiązku klasyfikowania wydatków publicznych według dodatkowej klasyfikacji określającej kody wydatków strukturalnych na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – przykładowe zarządzenia i wzory dekretacji

 

4. Rola pracowników działów merytorycznych oraz działów finansowo-księgowych w zakresie klasyfikacji i ewidencji wydatków strukturalnych przy ewidencji tradycyjnej i „rozproszonej”

 

5. Klasyfikacja wydatków strukturalnych określona w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych – obszary tematyczne i kody wydatków w świetle rozporządzenia oraz przykładowych typów projektów określonych przez MF w 2011 roku. Zmiany od roku 2014 na poziomie unijnym

 

6. Prowadzenie ewidencji poniesionych wydatków strukturalnych:

 

  • pozabilansowe konto 975 – „Wydatki strukturalne” z dodatkową analityką

 

  • analityka na kontach bilansowych, np. 130 „Rachunek bieżący”

 

7. Zasady sporządzania i składania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

 

8. Eliminacja przepływów wewnętrznych i wewnątrzsektorowych

 

9. Korekty w ewidencji oraz sprawozdaniach dotyczących wydatków strukturalnych

 

10. Wydatki strukturalne występujące w jednostkach reprezentowanych na szkoleniu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów specyficznych

 

11. Zmiany dotyczące wydatków strukturalnych: nowa definicja, nowe obszary tematyczne i kody interwencji, przykładowe typy WS.

 

12. Klasyfikacja wydatków strukturalnych wg rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej z 7 marca 2014 r. oraz zmiany planowane na poziomie krajowym.

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

 

23 sierpnia 2017 r. – środa

 

12.00 – 13.00      zajęcia

 

13.00 – 14.00      obiad

14.00 – 15.30      zajęcia

15.30-15.40        przerwa na kawę

15.40-17.30        zajęcia

 

18.00                kolacja

 

24 sierpnia 2017 r. – czwartek

 

8.00 – 9.00       śniadanie

9.00 – 10.30     zajęcia

10.30-10.40     przerwa na kawę

 

 

10.40-13.00     zajęcia

 

 

13.00-14.00     obiad

 

 

14.00-15.30     zajęcia

 

18.00              kolacja

 

25 sierpnia 2017 r. – piątek

 

8.00 – 9.00       śniadanie

 

9.00 – 10.30     zajęcia

 

 

10.30-10.40     przerwa na kawę

 

10.40-13.00     zajęcia

 

13.00-14.00     obiad

 

CENA SZKOLENIA

1955 zł – cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 9.08.2017 r.
1990 zł – cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 10.08.2017 r.

 

cena szkolenia obejmuje:

 

  • udział w szkoleniu,

 

  • komplet materiałów szkoleniowych (materiały autorskie + materiały w formie elektronicznej,  notatnik, długopis firmowy),

 

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

 

  • 2 noclegi w pokoju 2-osobowym, pokój 1 osobowy  za dopłatą 200 zł, 

 

  • pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe),

 

  • opiekę koordynatora szkolenia,

 

  • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć,

 

Uwaga, istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniu bez noclegów, koszt szkolenia w takim przypadku wynosi 1 390 zł.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do państwa potrzeb.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 10% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na wszystkie nasze szkolenia.
Uwaga! Promocje nie łączą się
.

Cena szkolenia: 1955 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Zakwaterowanie
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2017-08-23 Adres:

Malopolskie
Kraków

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe