I, II stopień Prawa zamówień publicznych dla początkujących

Zapraszamy na szkolenie przygotowane specjalnie dla osób początkujących w tematyce zamówień publicznych. Trener w przystępny sposób wprowadzi uczestników w podstawowe zagadnienia związane z tematem, dzięki czemu zdobędą oni solidny fundament do zdobywania kolejnych stopni specjalistycznej wiedzy.

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA
ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1. Równe traktowanie wykonawców
2. Uczciwa konkurencja
3. Bezstronność osob wykonujących czynności w postępwaniu o udzielenie zamówienia
4. Jawność postępowania
5. Pisemność postępowania
6. Język polski w postępowaniu
7. Prymat trybów o procedurze otwartej
ZAMAWIAJĄCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Odpowiedzialność osob wykonujących czynności z wiązane z zamówieniem
 Odpowiedzialność dyscyplinarna
 Odpowiedzialność karna
2. Osoby wykonujące czynności związane z zamówieniem publicznym
 Osoby przygotowujące postępowanie o udzielenie zamówienia
 Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 Pełnomocnicy kierownika zamawiającego
 Potwierdzenie bezstronności osob wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Opis przedmiotu zamówienia
 Użycie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia przy opisie przedmiotu zamówienia
 Produkt równoważny oferowany przez wykonawcę
 Opisanie przedmiotu zamówienia w przypadku robót budowlanych
 Warunki społeczne w zamówieniach publicznych
2. Ustalenie wartości zamówienia
 Dopuszczenie składania ofert częściowych
 Udzielanie zamówień w częściach
 Prawo opcji w zamówieniach publicznych
 Ustalenie wartości robót budowlanych
3. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia
 Okoliczności uprawniające do zastosowania poszczególnych trybów postępowania o udzielenie zamówienia
 Procedury postępowania dotyczące trybów udzielania zamówień
 Tryby na zaproszenia imienne – nadzór Prezesa UZP nad prawidłowością stosowania trybów postępowania
4. Opracowanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 Wyjaśnianie treści siwz
 Wprowadzanie zmian postanowień siwz w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
 Konsekwencje wprowadzania zmian w siwz, które uwidocznione były w ogłoszeniu o zamówieniu
 Wymagania dotyczące wadium
 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 Kryteria oceny ofert
5. Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 Zaproszenie publiczne poprzez ogłoszenie o zamówieniu,
 Zaproszenie imienne do udziału w postępowaniu.
WYKONAWCA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
2. Wymagane oświadczenia i dokumenty
3. Wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
4. Wspólna oferta
5. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
6. Podwykonawca w zamówieniach publicznych
BADANIE I OCENA OFERT
1. Sprawdzenie kompletności oferty
2. Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty
3. Wezwanie do złożenia oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw
4. Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
5. Poprawianie innych omyłek powodujących niezgodność treści oferty z postanowieniem siwz
6. Badanie rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia
7. Odrzucenie oferty
8. Wybór oferty najkorzystniejszej
UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Przepisy dotyczące umów
2. Waloryzacja umów
3. Wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy
4. Odstąpienie od umowy
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

TRENER:

Jerzy Czaban

 Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

 Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990

 Arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

 Występował po stronie obwinionego jako obrońca przed Komisją dyscypliny finansów publicznych

Cena zawiera: Najnowszą książkę „Prawo zamówień publicznych” Dostęp do EDUstrefy Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem 110 punktów w Programie Premiowym APEXnet

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena szkolenia: 495 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2015-10-22 Adres:

Malopolskie
KRAKÓW
Chopin Hotel Cracow Przy Rondzie 2

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe