ISTOTNE ZMIANY W PRZEPISACH ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 18 CZERWCA 2019R. REGULAMIN URZĘDOWANIA SĄDÓW POWSZECHNYCH ORAZ ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 19 CZERWCA 2019R. W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SEKRETARIATÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH DZIAŁÓW ADMINISTRACJI SĄDOWEJ. ZASADY PRACY W SEKRETARIATACH SĄDÓW POWSZECHNYCH. ARCHIWIZACJA AKT.

Cel szkolenia i program

I. Czynności kierownika sekretariatu
II. Wykaz skarg nadzwyczajnych „WSNc”, „WSNk”
III. Zmiany w wykazach „Opm”, „Op”, „Alk”
IV. Sprawy o wydanie wyroku łącznego
V. Definicja:

    Spraw pilnych – katalog spraw
    Zadanie sądu
    Referat
    Orzecznik
    Sędzia
    Osoba funkcyjna
    Pion
    SLPS

VI. Narzędzie informatyczne SLPS (System Losowego Przydziału Spraw)
    Przydzielanie spraw sędziom, asesorom i referendarzom
    Rejestracja spraw sądowych
    Sprawy niepodlegające ponownemu przydziałowi
    Podział czynności między sędziów
    Przydzielenie referentowi dodatkowej sprawy
    Osoby nieuwzględniane w losowaniu referatów
    Przydział spraw w przypadku podziału referatu
    Wyłączenie sędziego z losowania

VII. Akta
    Akta spraw cywilnych
    Akta spraw karnych
– załącznik adresowy
    Akta spraw o wyrok łączny

VIII. Prowadzenie akt
    Tomy akt
    Rejestracja spraw sądowych
    Karta przeglądowa
    Przedstawianie pism przewodniczącemu wydziału oraz sędziemu referentowi
    Kolejność dołączania dokumentów
    Obwoluty sądowe
    Sygnatury akt
    Numerowanie akt
    Zmiana numeracji
    Łączenie akt
    Wydawanie dokumentu lub przedmiotu w toku postępowania i po jego zakończeniu
    Akta spraw rozpoznawanych łącznie
    Akta spraw rozpoznawanych po wyłączeniu
    Doręczenia pism sądowych
    Elektroniczna forma korespondencji z innymi sądami oraz organami administracji publicznej
    Przyjmowanie pism sądowych
    Przekazywanie akt do archiwum zakładowego

IX. Zadania przewodniczącego posiedzenia lub rozprawy. Protokół
    Protokół w postępowaniu cywilnym
    Protokół w postępowaniu karnym
    Protokół w postępowaniu o wykroczenie
    Sprostowanie protokołu, orzeczenia

X. Forma orzeczenia (brak skrótów), identyfikator i jego opis
XI. Wokanda sądowa

    Termin sporządzania wokandy
    Rodzaj wokandy: papierowa, elektroniczna
    Informacje umieszczane na wokandzie
    Ograniczenie treści wokandy

XII. Dostęp do informacji. BOI.
    Tablice informacyjne
    Strony internetowe sądów
    Informacja w siedzibie sądu
    Informacja telefoniczna
    Informacja za pośrednictwem poczty elektronicznej
    Portal informacyjny
    Portal orzeczeń

XIII. Udostępnianie akt sądowych
    Osobom uprawnionym
    Osobom innym niż strony: organom, instytucjom
    Udostępnianie akt poza siedzibą sądu
    Dostęp do akt sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym

XIV. Dowody rzeczowe – ewidencjonowanie, przechowywanie, zwroty, niszczenie
XV. Pomoc sądowa
XVI. Weksle, należności sądowe
XVII. Ogólne zasadny sporządzania sprawozdań statystycznych
XVIII. Czas urzędowania i urlopy
XIX. Prawidłowa rejestracja spraw w Dzienniku Kw. o wpis przekształcenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

XX. Zmiany w KPC i KPK.

Prowadzący

Pracownik Sądu Okręgowego w na stanowisku Inspektor do spraw biurowości. W latach 1999 – 2007 pracownik Sądu Rejonowego na stanowisku Starszy Sekretarz sądowy. Ukończyła Politechnikę Częstochowską, Wydział Zarządzania, studia licencjackie na kierunku Zarządzanie w Wymiarze Sprawiedliwości. Prowadzenie szkoleń z zakresu biurowości sądowej w okręgu częstochowskim od roku 2016.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Cena szkolenia: 549 + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2019-11-22 Adres:

Opolskie
Opole

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe