Jak wygrywać przetargi? – zamówienia publiczne w 2017 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian

Miejsce i termin szkolenia

Hotel Scandic **** ul. Piłsudskiego 49-57, WROCŁAW (Centrum)
Termin: 19.10.2017 r. Godziny: 9:00 – 16:00

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla wykonawców i dostawców ubiegających się o zamówienia publiczne, pracowników działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych.

Cel szkolenia

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone do systemu zamówień publicznych, w tym przede wszystkim nowelizację z 22 czerwca 2016 r., implementującą do polskiego prawa zapisy nowych dyrektyw (2014/24/UE i 2014/25/UE):

 • wprowadzenie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),
 • żądanie od wykonawców dokumentów po ocenie ofert,
 • obowiązek wymagania zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane,
 • wprowadzenie tzw. zamówień in-house, czyli zamówień udzielanych podmiotom powiązanym z zamawiającym,
 • ograniczenie stosowania kryterium ceny w sektorze finansów publicznych,
 • liberalizacja aneksowania umów,
 • rozszerzenie dopuszczalności odwołań dla zamówień o niższych wartościach.

Na tym szkoleniu dowiecie się państwo oraz zdobędziecie  umiejętności praktyczne:

 • jak przygotować najkorzystniejszą ofertę i nie popełnić błędu,
 • kiedy zamawiający może zatrzymać wadium,
 • zastrzeganie części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa a zasada uczciwej konkurencji,
 • poznacie swoje prawa i obowiązki aby wygrywać przetargi,
 • kiedy zamawiający może wykluczyć wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • dowiecie się jak sprawdzić czy zamawiający nie faworyzuje innej firmy,
 • które zachowania zamawiającego są niezgodne z prawem,
 • kiedy można się odwołać i złożyć skargę.

UWAGA!

 • 27 czerwca 2017 r. zostało wydane rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. Ten nowy akt wykonawczy uszczegóławia kwestie dotyczące elektronizacji zamówień publicznych. Dla większości zamawiających zacznie on obowiązywać 18 października 2018 r. z wyjątkiem oświadczeń z art. 25a ustawy (w tym JEDZ), dla których znajdzie zastosowanie już od 18 kwietnia 2018 r.
 • Na szkoleniu zostaną przedstawione tezy z postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z 25.08.2017r. W tym precedensowym orzeczeniu Sąd odpowiedział na bardzo istotne pytanie: czy wykonawcom przysługują odwołania do Prezesa KIO w postępowaniach o zamówienie na usługi społeczne (np. na ochronę, usługi pocztowe, szkoleniowe) w przypadku gdy wartość zamówienia jest niższa niż 750 000 euro.

Metoda

Interaktywny wykład w oparciu o liczne przykłady z praktyki (prezentacja multimedialna), ćwiczenia praktyczne rozpatrujące różne przypadki występujące przy startowaniu w przetargach oraz wyjaśniające najbardziej kontrowersyjne zagadnienia. Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny zamówień publicznych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Prawnik, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców zajmujących się problematyką zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych od 2000r.

 Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
 • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 •  Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie – 2005, II wydanie – 2007, III wydanie – 2009),
 • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy”, wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
 • Artykuły: „Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Zamówienia Publiczne Doradca”, „Monitor Prawniczy”.

Program szkolenia

1. Procedury udzielania zamówień publicznych: uproszczona, podstawowa i zaostrzona.

2.Zasady udzielania zamówień:

 • zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców,
 • bezstronność i obiektywizm zamawiającego,
 • jawność,
 • pisemność, w tym:
  • formy komunikacji w okresie przejściowym,
  • elektronizacja zamówień publicznych – nowość,
 • prowadzenie postępowania w języku polskim,
 • traktowanie trybów przetargowych jako podstawowe.

3. Wykonawca zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (warunki udziału w postępowaniu, potencjał innego podmiotu, wykluczenie, konsorcjum):

 • warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie:
  • klauzule społeczne,
  • zmiany w zakresie wykorzystania potencjału innego podmiotu, wprowadzenie obowiązku realizowania zamówienia przez inny podmiot,
  • ustalenie maksymalnego poziomu obrotu,
  • konflikt interesów wykonawcy,
  • jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ),
  • weryfikacja dokumentów wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,
  • wymaganie dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia, a nie na termin składania ofert,
 • uzupełnianie dokumentów, w tym przykłady z wyników kontroli,
 • wykluczenie wykonawcy z postępowania – przyczyny i dokumentowanie wykluczenia, w tym:
 • nowe przesłanki wykluczenia,
 • tzw. procedura self-cleaning,
 • wykluczenie wykonawcy za udział w zmowie przetargowej.

4.Opis przedmiotu zamówienia – kiedy wykonawca może go zakwestionować?

 • obowiązek publikowania planu zamówień publicznych przez zamawiających z sektora finansów publicznych,
 • opis przedmiotu zamówienia, w tym obowiązek wymagania zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane,

5.Tryby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 • udostępnianie i przekazywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
 • terminy składania ofert,
 • wadium,
 • partnerstwo innowacyjne – nowy tryb postępowania.

6. Przygotowanie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty:

 • definicja oferty, treść oferty,
 • termin złożenia oferty,
 • termin związania ofertą,
 • otwarcie ofert,
 • poprawianie omyłek w ofertach,
 • odrzucenie oferty,
 • rażąco niska cena,
 • kryteria oceny ofert, w tym:
  • przykładowe kryteria,
  • istotne ograniczenie stosowania kryterium ceny w sektorze finansów publicznych,
  • pojęcie kosztów cyklu życia,
 • zawiadomienie o wyniku postępowania,
 • unieważnienie postępowania,
 • zawarcie umowy.

7.Umowy o zamówienia publiczne, kiedy można dokonać zmiany w umowie:

 • forma umowy,
 • zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy,
 • zmiany umowy,
  • dopuszczalna zmiana wykonawcy,
  • zmiana nieprzewidywalna dla zamawiającego,
  • zamówienie dodatkowe jako aneks do umowy,
  • definicja zmiany istotnej,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

8.Środki ochrony prawnej – kiedy można kwestionować działania zamawiającego:

 • odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
  • podmioty uprawnione do wnoszenia,
  • zawiadomienie zamawiającego o wniesieniu odwołania,
  • rozszerzenie dopuszczalności odwołań dla zamówień o niższych wartościach,
 • skarga do sądu:
  • podmioty uprawnione do wnoszenia,
  • podstawy i termin wnoszenia.

Cena szkolenia

550 zł – cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty  dla uczestników,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa firmie, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 10% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Cena szkolenia: 490 zł zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2017-10-19 Adres:

Dolnoslaskie
WROCŁAW
ROOSEVELTA 20

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe