Komisja przetargowa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Miejsce i termin szkolenia

Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum)
Termin: 27-28.11.2017 r. Godziny: 10:00 – 16:00

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla członków komisji przetargowej – pracowników merytorycznych zamawiającego.

Cel szkolenia

Przedstawienie zadań członków komisji przetargowej – pracowników merytorycznych zamawiającego w procesie planowania, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Metoda

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, która uwzględnia m.in. opinie Urzędu Zamówień Publicznych, interpretacje z wyników kontroli Prezesa UZP, Najwyższej Izby Kontroli, interpretacje z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych i Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Podczas szkolenia wykładowca przeprowadzi warsztaty, w trakcie których uczestnicy podzieleni na grupy będą oceniać konkretne przypadki z praktyki udzielania zamówień publicznych. Przedmiotem szkolenia będzie również ocena prawna i propozycje rozwiązań problemów związanych z tematyką szkolenia poruszanych przez uczestników. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Prawnik, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców zajmujących się problematyką zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych od 2000r.

 Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
 • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 •  Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie – 2005, II wydanie – 2007, III wydanie – 2009),
 • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy”, wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
 • Artykuły: „Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Zamówienia Publiczne Doradca”, „Monitor Prawniczy”.

Program szkolenia

1. Komisja przetargowa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 • powołanie i odwołanie komisji przetargowej,
 • biegły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • zadania komisji: ustawowe i przekazane przez kierownika zamawiającego,
 • regulamin pracy komisji przetargowej,
 • tryb pracy komisji przetargowej,
 • prawa i obowiązki przewodniczącego, sekretarza oraz członków komisji.

2. Opisywanie przedmiotu zamówienia, w tym:

 • obowiązek wymagania zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane,
 • obowiązek określenia w protokole powodów niedokonania podziału zamówienia na części,
 • opis wskazujący na konkretny produkt lub konkretnego wykonawcę, w tym przykłady z branży informatycznej, medycznej, motoryzacyjnej,
 • opis naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
 • opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, konsekwencje wadliwej definicji ofert równoważnych.

3. Planowanie zamówień i szacowanie wartości zamówienia, w tym:

 • plan postępowań o zamówienia publiczne,
 • praktyczne skutki wytycznych UZP dotyczących odróżniania części zamówienia od odrębnego zamówienia, wartość zamówienia finansowanego z różnych źródeł,
 • czy zastosowanie art. 6a może prowadzić do wyłączenia części zamówienia spod rządów ustawy,
 • problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych,
 • problem zamówienia nieplanowanego – czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia,
 • jak ustalić wartość zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania dla niektórych części zamówienia,
 • czy kody CPV mają znaczenie dla ustalenia wartości zamówienia.

4. Formułowanie kryteriów oceny ofert, w tym:

 • nowe przykładowe kryteria, istotne ograniczenie stosowania kryterium ceny w sektorze finansów publicznych, pojęcie kosztów cyklu życia,
 • niedookreślony sposób oceny ofert,
 • dyskryminujące kryteria (faworyzujące konkretny produkt).

5. Określanie warunków podmiotowych, w tym:

 • proporcjonalność warunku do przedmiotu zamówienia,
 • warunek niejednoznaczny – czy można interpretować go przy pomocy opisu przedmiotu zamówienia,
 • warunek utrudniający uczciwą konkurencję, w tym warunek odnoszący się do źródła finansowania wcześniejszego zamówienia, warunek ograniczający możliwość wykazania doświadczenia u określonych zamawiających,
 • warunki stawiane konsorcjum.

6. Wybór trybu postępowania:

 • negocjacje bez ogłoszenia ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia,
 • zamówienie z wolnej ręki udzielane monopoliście, w tym określenie obszaru monopolu wykonawcy, zamówienie z wolnej ręki na zmiany w dokumentacji projektowej, na nadzór autorski, środki dowodowe dla wykazania monopolu,
 • zamówienie z wolnej ręki udzielane ze względu na wyjątkową sytuację, w tym ze względu na możliwość utraty dotacji, unieważnienie postępowania jako nieprzewidywalna okoliczność,  brak konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia,
 • zamówienie z wolnej ręki ze względu na unieważnione postępowania – problem istotnej zmiany warunków zamówienia,
 • przykłady zamówień dla których UZP pozytywnie i negatywnie zaopiniował możliwość stosowania trybu zapytania o cenę.

7. Udział pracowników merytorycznych w komisji przetargowej – badanie i ocena ofert, w tym:

 • badanie ofert pod względem zgodności z siwz i poprawianie omyłek w treści ofert,
 • rażąco niska cena,
 • błąd w obliczeniu ceny oferty a stawka podatku VAT.

8. Umowy o zamówienia publiczne, w tym:

 • okres na jaki można zawrzeć umowę,
 • zmiany umowy, w tym dopuszczalna zmiana wykonawcy, zmiana nieprzewidywalna dla zamawiającego, zamówienie dodatkowe jako aneks do umowy, definicja zmiany istotnej,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • zaliczki.

9. Odpowiedzialność członka komisji przetargowej za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych:

 • odpowiedzialność na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych po zmianach,
 • odpowiedzialność karna.

Cena szkolenia

899 zł – cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 13.11.2017 r.
950 zł – cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 14.11.2017 r.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty  dla uczestników,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 10% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Cena szkolenia: 899 zł zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2017-11-27 Adres:

Mazowieckie
WARSZAWA
Al. Jana Pawła II 25

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe