Kompleksowy kurs doskonalący z PZP 2017

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zdobędą Państwo umiejętności prawidłowego wdrożenia zmian wynikających z najnowszej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odbiorcy szkolenia:
Specjaliści ds. zamówień publicznych
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
Członkowie Komisji Przetargowych
Pracownicy merytoryczni wnioskujący o udzielenie zamówienia
Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych
Kierownicy jednostek finansów publicznych

Płacisz raz i zyskujesz:

Praktyczne szkolenie na temat ostatnich zmian w Pzp
Wiedzę z pierwszej ręki dotyczącej najnowszej nowelizacji 2016
Indywidualne doradztwo eksperta
Wypoczynek nad morzem

Atrakcje dodatkowe:

Grill z gawędziarzem
Występ orkiestry kaszubskiej
Kolorowe drinki

PROGRAM SZKOLENIA:

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA

Ustalenie wartości zamówienia:

Identyfikacja zamówienia – zasady agregacji zamówień
Różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części
Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych
Zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części
Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000 €. – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych
Zamówienia mieszane

Tryby udzielania zamówień:

Zalety i wady poszczególnych trybów
Przesłanki wyboru trybów nie podstawowych
Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – publikacja ogłoszenia o zamówieniu, wysłanie zaproszenia do negocjacji lub składania ofert
Partnerstwo innowacyjne jako tryb nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku
Przebieg postępowania w zależności od wybranego trybu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM JEJ NEWRALGICZNYCH ELEMENTÓW

Opis przedmiotu zamówienia:

Znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces w opisie przedmiotu zamówienia
Ustalanie punktu równowagi pomiędzy oczekiwaniami zamawiającego, a zapewnieniem uczciwej konkurencji
Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w kategoriach wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych, w tym aspektów środowiskowych
Uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia publicznego konieczności zapewnienia dostępności dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych
Możliwości wymagania przez zamawiającego przedstawienia określonego oznakowania tzw. „etykiety”
Prawo wymagania od wykonawców przedstawienia sprawozdania z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność lub certyfikatu wydanego przez taką jednostkę
Obowiązek realizacji zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na umowie o pracę

Warunki wymagane od wykonawców

Limity dotyczące warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej,
Warunki proporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania,
Warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

w jakich przypadkach dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny
kryteria wymierne i niewymierne – dopuszczalne granice w kryteriach niemierzalnych
kryteria pozacenowe naruszające uczciwą konkurencję
zakaz stosowania wagi kryterium ceny powyżej 60% w zamówieniach o nieustalonych standardach jakościowych
postępowania bez kryterium ceny

Podwykonawcy:

Obowiązek żądania wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz nazw proponowanych podwykonawców
Zobowiązanie do osobistego wykonania:

kluczowych części zamówienia na usługi i roboty budowlane
prac polegających na rozmieszczeniu i instalacji w odniesieniu do dostaw

Zakaz polegania na zasobie podmiotu trzeciego przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu o ile udostępniany potencjał wymaga zrealizowania robót budowlanych lub usług, a Zamawiający ograniczył możliwość posługiwania się podwykonawstwem
Możliwość zmiany podwykonawcy

POPRAWNY PRZEBIEG POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Procedura odwrócona:

Na czym polega i kiedy może być stosowana?
Czy podczas „oceny ofert” należy również zweryfikować oferty pod kątem przesłanek ich odrzucenia oraz poprawienia omyłek?
Czy wolno oczekiwać od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza złożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiających?

Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Jednolity europejski dokument zamówienia jako uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy (struktura, zawartość, zasady wypełnienia i składania).
Oświadczenia wymagane w postępowaniu prowadzonym w procedurze krajowej.
Wykazywanie spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich.
Postkwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia.
Weryfikacja podmiotów udostępniających swój potencjał oraz podwykonawców.
Procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym.
Żądanie dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia, a nie dzień składania ofert/wniosków.
Procedura self-cleaning.
Obowiązki i możliwości wynikające z rozporządzenia ministra rozwoju w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, raz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
Zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych.
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert.

Badanie i ocena ofert:

Nowe przesłanki odrzucenia oferty.
Rażąco niska cena:

tania oferta, czy też oferta z rażąco niską ceną ? – definicja pojęcia „rażąco niskiej ceny”;
prawo Zamawiającego do wyjaśniania „istotnych części składowych” ceny lub kosztu;
udowodnienie, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny na wykonawcę – sposób wyjaśnień oraz przedstawianie dowodów;
zmiany w przypadkach obligatoryjnego zwrócenia się o wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość cen.

Uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw.
Korekta omyłek:

Omyłki pisarskie
Omyłki rachunkowe
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które nie powodujących istotnych zmian w treści oferty

Obowiązek upubliczniania informacji dotyczących czynności podjętych przez Zamawiającego w świetle brzmienia art. 92 ustawy PZP:

Czy o odrzuceniu oferty, wykluczeniu wykonawcy i wyborze oferty trzeba wciąż informować jednocześnie?
Czy uchylenie po „zamawiający informuję wszystkich wykonawców” dopisku „którzy złożyli ofertę” oznacza obowiązek przesłania stosownych informacji również wykonawcom, którzy nie złożyli oferty ale ujawniali się na niektórych etapach postępowania np. składając wniosek o wyjaśnienie SIWZ?
Czy należy informować, która oferta została oceniona najwyżej?

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Uwzględnienie w przepisach prawa rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 roku mówiącego o nieuwzględnianiu przy liczeniu terminu wyrażonego w dniach dni ustawowo wolne od pracy, niedziel i sobót
Zakresu czynności, na które przysługuje odwołanie w postępowaniach prowadzonych w procedurze krajowej.
Zasady orzekania w sytuacji uwzględnienia w części zarzutów przez zamawiającego
Przebieg postępowania odwoławczego

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Tożsamość zakresu świadczenia wykonawcy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie
Obowiązek waloryzacji ceny w przypadku zmiany obowiązujących przepisów  w zakresie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz najniższego wynagrodzenia
Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego – 6 przypadków umożliwiających aneksowanie umowy
Odstąpienie od umowy
Czy elementy umowy będące przedmiotem oceny w kryteriach pozacenowych (np. termin wykonania) mogą być zmieniane po zawarciu umowy?

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI SPOŁECZNE

procedura pełna w zamówieniach o wartości równej lub przekraczającej 750.000 €
uproszczona procedura udzielenia zamówienia na usługi szczególne

KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

TRENER:

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

 

W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

 

Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet.

CENA ZAWIERA:

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • wyżywienie

 • Zakwaterowanie

 • Imprezy towarzyszące

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 

Cena szkolenia: 1782.00 ZŁ NETTO zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Materiały poszkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
Data: 2017-08-21 Adres:

Pomorskie
Gdynia
Hotel Nadmorski ****

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe