Komunikacja wewnętrzna i internal PR

Krótko o szkoleniu:

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom pełne zrozumienie roli, jaką odgrywa komunikacja wewnętrzna w procesie budowania całościowego wizerunku firmy. Podjęta zostanie kwestia budowania wspólnej kultury oraz klimatu organizacyjnego, jako czynników wspierających efektywną komunikację i współpracę.

Korzyści ze szkolenia:

1.Możliwość usprawnienia działania obszarów, w których pojawiają się bariery komunikacyjne

2.Tworzenie spójnego przekazu komunikacyjnego w kontekście strategicznych dokumentów firmy

3.Pozyskiwanie obiektywnych danych dotyczących postrzegania stanu komunikacji wewnętrznej przez pracowników

4.Możliwość realizacji kompleksowych programów wspierających komunikację

5.Spójny przekaz komunikacyjny prezentowany za pośrednictwem nowych środków przekazu

6.Efektywność w prowadzeniu spotkań i wystąpień publicznych

7.Nowoczesne podejście do wewnętrznych publikacji firmy

8.Usprawnienie działania kanałów komunikacyjnych dzięki wprowadzeniu standardów i procedur

9.Zaspokajanie realnych potrzeb pracowników dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi PR

10.Unikanie sytuacji konfliktowych i kryzysowych w sytuacji zmian.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy:

1.Identyfikowanie barier w komunikacji wewnętrznej w firmie

2. Analizowanie wpływu misji, strategii oraz kultury organizacyjnej firmy na komunikację wewnętrzną

3. Monitorowanie stanu komunikacji wewnętrznej

4. Tworzenie planu działań komunikacyjnych

5. Redagowanie oraz nadzór nad komunikatami przekazywanymi za pośrednictwem nowoczesnych technologii

6. Planowanie oraz prowadzenie spotkań informacyjnych dla pracowników

7. Redagowanie informatorów i biuletynów wewnętrznych

8. Tworzenie procedur komunikacji wewnętrznej

9. dokonywanie wyboru narzędzi wewnętrznego PR w zależność i od potrzeb pracowników

10. Prowadzenie kampanii informacyjnych o zmianach w organizacji.

O szkoleniu

Program(aktywna karta)

Uczestnicy:

Szkolenie adresowane jest do pracowników odpowiedzialnych za realizację działań z zakresu komunikacji wewnętrznej w firmie, specjalistów ds. PR oraz pracowników działów personalnych.

Program:

1. Rola efektywnej komunikacji wewnętrznej w rozwoju organizacji

a) Obszary komunikacji w organizacji

b) Bariery w komunikacji wewnętrznej

c) Zadania i osoby zaangażowane w komunikację wewnętrzną w firmie

d) Kształtowanie wizerunku firmy w oparciu o komunikację

Cel sesji: Celem sesji jest wprowadzenie uczestników w zagadnienia związane z komunikacją wewnętrzną w organizacji jako narzędziem wspomagającym kreowanie wizerunku organizacji. Przedstawione zostaną najważniejsze kanały przekazywania informacji, najczęściej pojawiające się bariery oraz sposoby ich niwelowania.

Metody: mini wykład, praca zespołowa, case study

Przykładowe ćwiczenia: Tworzenie „mapy” procesów komunikacyjnych

2. Proces planowania i monitorowania komunikacji wewnętrznej

a) Analiza wewnętrznych uwarunkowań procesów komunikacyjnych w firmie

b) Monitoring stanu stosowanych technik komunikacji wewnętrznej

c) Definiowanie potrzeb komunikacyjnych pracowników

d) Budowanie planu działań komunikacyjnych

Cel sesji: Celem sesji jest przeprowadzenie analizy czynników, które odgrywają kluczową rolę w komunikacji wewnątrz organizacji, takich jak obowiązujące wartości i cele strategiczne a także nastawienie kadry kierowniczej, pracowników i ich przedstawicieli. Uczestnicy rozszerzą również swoje umiejętności w zakresie sposobów monitorowania procesów komunikacyjnych i diagnozowania potrzeb pracowników w tym zakresie.

Metody: miniwykład, praca zespołowa

Przykładowe ćwiczenia: Budowanie ankiety potrzeb informacyjnych pracowników

3. Przekazywanie informacji wewnątrz firmy

a) Kanały przekazywania informacji – dobór do potrzeb i oczekiwań

b) Komunikacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

c) Organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych

d) Informatory i biuletyny dla pracowników

e) Standardy i procedury a komunikacja wewnętrzna

f) Wzmacnianie komunikacji miedzy zespołami – grupy robocze

Cel sesji:. Celem sesji jest zaprezentowanie narzędzi przekazywania informacji niezbędnych do efektywnej realizacji zadań wewnątrz firmy.

Metody: Mini wykład, praca grupach, symulacje

Przykładowe ćwiczenia: Opracowanie przykładowych standardów komunikacji wewnętrznej

4. Narzędzia wewnętrznego PR

a) Komunikowanie wizji i wartości firmowych

b) Zadania kadry menedżerskiej firmy w kreowaniu wewnętrznego PR

c) Skuteczna adaptacja w miejscu pracy

d) Kreowanie atmosfery współpracy i odpowiedzialności

e) Pracowniczy CSR

f) Zarządzanie wiedzą i talentami w organizacji

g) Narzędzia wspomagające budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru (employer branding, alumni program, outplacement)

Cel sesji:. Celem sesji jest rozwój umiejętności uczestników w zakresie stosowania narzędzi wewnętrznego PR w zależności od specyfiki grupy pracowniczej i jej potrzeb. Szczególnie istotnym elementem będzie tutaj pracowniczy CSR, skupiający się na idei społecznego zaangażowania pracowników ale również działań podejmowanych przez organizację w obszarze zarządzania wiedzą i talentami.

Metody: Mini wykład, praca grupach, case study

Przykładowe ćwiczenia: Budowanie bazy pomysłów na promocję oraz sposobów internalizacji przez pracowników wartości firmowych.

5. Komunikacja w procesie zmiany

a) Przygotowanie skutecznej kampanii informacyjnej dotyczącej zmian w organizacji

b) Motywowanie do efektywnego przekazywania informacji

c) Pokonywanie oporu pracowników przed zmianami (konfrontacja, polemika, argumentacja)

d) Kreowanie nowego modelu pracownika organizacji po zmianach

Cel sesji:. Celem sesji jest przygotowanie uczestników do przeprowadzenia efektywnej kampanii dotyczącej planowanych zmian. Podjęty zostanie temat identyfikowania sytuacji kryzysowych i ich uczestników, planowania strategii radzenia sobie z nimi przy wykorzystywaniu zasobów oraz doświadczeń organizacji. Omówione zostaną fazy procesu wprowadzania zmian, przyczyny oporu oraz sposoby jego zmniejszania. Przedstawiona zostanie także idea empowermentu oraz innych działań sprzyjających konsolidacji organizacji po zmianach.

Metody: Miniwykład, praca indywidualna, praca grupowa

Przykładowe ćwiczenia: Przygotowanie i zaprezentowanie informacji dla pracowników dotyczących planowanych w firmie zmian.

Autor programu: Magdalena Ignaczak.

Cena szkolenia: 1490,00 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat udziału
Data: 2019-02-25 Adres:

Dolnoslaskie
Wrocław

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe