Kontrola zamówień publicznych w 2017 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian

Miejsce i termin szkolenia

Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum)
Termin: 15.11.2017 r. Godziny: 10:00 – 16:00

Adresaci szkolenia

 • audytorzy/kontrolerzy oraz koordynatorzy projektów unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • pracownicy działów zamówień publicznych,
 • kadra kierownicza w jednostkach sektora finansów publicznych odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie, z punktu widzenia kontrolera/audytora, najistotniejszych problemów proceduralnych jakie pojawiają się w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie. Uczestnicy zdobędą wiedzę jak ustrzec się najczęściej popełnianych błędów.

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone do systemu zamówień publicznych, w tym przede wszystkim nowelizację z 22 czerwca 2016 r., implementującą do polskiego prawa zapisy nowych dyrektyw (2014/24/UE i 2014/25/UE).

UWAGA! 27 czerwca 2017 r. zostało wydane rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. Ten nowy akt wykonawczy uszczegóławia kwestie dotyczące elektronizacji zamówień publicznych. Dla większości zamawiających zacznie on obowiązywać 18 października 2018 r. z wyjątkiem oświadczeń z art. 25a ustawy (w tym JEDZ), dla których znajdzie zastosowanie już od 18 kwietnia 2018 r.

Metoda

Wykład prowadzony w oparciu o liczne przykłady z wyników kontroli (UZP, NIK, RIO) i orzecznictwa GKO. Podczas szkolenia wykładowca przeprowadzi warsztaty, w trakcie których uczestnicy podzieleni na grupy będą oceniać konkretne przypadki z praktyki udzielania zamówień publicznych. Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny zamówień publicznych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Prawnik, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców zajmujących się problematyką zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych od 2000r.

 Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
 • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 •  Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie – 2005, II wydanie – 2007, III wydanie – 2009),
 • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy”, wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
 • Artykuły: „Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Zamówienia Publiczne Doradca”, „Monitor Prawniczy”.

Program szkolenia

1.Najważniejsze zmiany w systemie zamówień publicznych i ich praktyczne konsekwencje, w tym:

 • Wyłączenia stosowania ustawy, w tym na usługi prawne, kredyty i pożyczki,
 • Zmiany w zakresie wykorzystania potencjału innego podmiotu, w tym wprowadzenie obowiązku realizowania zamówienia przez inny podmiot,
 • Zmiany w warunkach udziału w postępowaniu, w tym ustalenie maksymalnego poziomu przychodu, konflikt interesów wykonawcy, specjalne warunki dla konsorcjów,
 • Zmiany w przesłankach wykluczenia wykonawcy, w tym nowe przesłanki wykluczenia, tzw. procedura self-cleaning, wykluczenie wykonawcy za udział w zmowie przetargowej,
 • Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), weryfikacja dokumentów wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,
 • Wymaganie dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia, a nie na termin składania ofert,
 • Dokumenty składane przez wykonawców w świetle nowego rozporządzenia,
 • Obowiązek wymagania zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane,
 • Zmiany w istniejących trybach, w tym skrócenie terminów składania ofert w postępowaniach powyżej progów unijnych, zmiany w przesłankach wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki,
 • Tzw. zamówienia in-house, czyli udzielanie zamówień podmiotom powiązanym z zamawiającym,
 • Zmiany dotyczące otwarcia ofert,
 • Zmiany w doborze kryteriów oceny ofert, w tym przykładowe kryteria, istotne ograniczenie stosowania kryterium ceny w sektorze finansów publicznych, pojęcie kosztów cyklu życia,
 • Tzw. zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – kategoria usług związana z likwidacją podziału na usługi priorytetowe i niepriorytetowe, istotna liberalizacja zamawiania usług,
 • Zmiany zasad aneksowania umów, w tym dopuszczalna zmiana wykonawcy, zmiana nieprzewidywalna dla zamawiającego, zamówienie dodatkowe jako aneks do umowy, definicja zmiany istotnej.
 • Elektronizacja zamówień publicznych.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 • opis wskazujący na konkretny produkt lub konkretnego wykonawcę,
 • opis poprzez wskazanie znaków towarowych,
 • definiowanie równoważności ofert przez zamawiającego,

3. Szacowanie wartości zamówienia, w tym podział zamówienia na części:

 • podział zamówienia na części skutkujący ominięciem ustawy,
 • praktyczne skutki wytycznych UZP dotyczących odróżniania części zamówienia od odrębnego zamówienia,
 • problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych,
 • problem zamówienia nieplanowanego – czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia.

4. Formułowanie kryteriów oceny ofert:

 • niedookreślone,
 • podmiotowe,
 • dyskryminujące kryteria

5. Określanie warunków udziału w postępowaniu:

 • związanie warunku z przedmiotem zamówienia i jego proporcjonalność do przedmiotu zamówienia,
 • warunek utrudniający uczciwą konkurencję, w tym warunek odnoszący się do źródła finansowania wcześniejszego zamówienia, warunek ograniczający możliwość wykazania doświadczenia u określonych zamawiających,
 • warunek niejednoznaczny,
 • wadliwe warunki stawiane konsorcjum,

6. Żądanie dokumentów od wykonawców:

 • formułowanie katalogu dokumentów niezgodnie z treścią rozporządzenia,
 • żądanie od wykonawców dokumentów, które nie są niezbędne do prowadzenia postępowania,
  w szczególności w sytuacji braku sprecyzowania warunku udziału w postępowaniu,
 • nadmierne żądania w odniesieniu do konsorcjum.

7. Wybór trybu postępowania:

 • negocjacje bez ogłoszenia ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia,
 • zamówienie z wolnej ręki udzielane monopoliście, w tym określenie obszaru monopolu wykonawcy, zamówienie z wolnej ręki na zmiany w dokumentacji projektowej, na nadzór autorski, środki dowodowe dla wykazania monopolu,
 • zamówienie z wolnej ręki udzielane ze względu na wyjątkową sytuację, w tym ze względu na możliwość utraty dotacji, unieważnienie postępowania jako nieprzewidywalna okoliczność,  brak konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia,
 • zamówienie z wolnej ręki ze względu na unieważnione postępowania – problem istotnej zmiany pierwotnych warunków zamówienia,
 • zamówienia dodatkowe i uzupełniające, w tym problem braków i błędów w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówienie dodatkowe a roboty zamienne, brak zgodności przedmiotowej zamówienia uzupełniającego z podstawowym,
 • przykłady zamówień dla których UZP negatywnie zaopiniował możliwość stosowania trybu zapytania o cenę.

8. Ogłoszenie o zamówieniu i o udzieleniu zamówienia:

 • braki w treści ogłoszenia,
 • niezgodność ogłoszeń,
 • zmiana ogłoszenia,
 • termin na przekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Uzupełnianie dokumentów:

 • zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów,
 • niedopuszczalne wezwanie do uzupełnienia dokumentów,
 • uzupełnienie dokumentów a zmiana oferty,
 • katalog uzupełnianych dokumentów,
 • treść wezwania do uzupełnienia.

10. Wykluczanie wykonawców z postępowania, w tym za niewniesienie wadium:

 • wady gwarancji wadialnych,
 • nie wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

11. Odrzucenie oferty:

 • niezgodność z ustawą,
 • niezgodność treści oferty z treścią siwz,
 • rażąco niska cena,
 • wykonawca niezaproszony do składania ofert,
 • błąd w obliczeniu ceny,
 • brak zgody na poprawienie omyłki w ofercie.

12. Unieważnienie postępowania (wada postępowania).

13. Inne naruszenia przepisów:

 • zakres świadczenia wykonawcy – czy umowa może być zawarta na innych warunkach niż wynikające z siwz i oferty,
 • niezastosowanie ustawy do zamówienia,
 • niewyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu,
 • wadliwe zapisy w siwz,
 • nieprzedłużenie terminu składania ofert mimo wymagającej tego zmiany w siwz,
 • zaniechanie poprawienia omyłek w ofertach,
 • wadliwe zmiany umów.

Cena szkolenia

449 zł – cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 1.11.2017 r.
490 zł – cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 2.11.2017 r.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty  dla uczestników,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 10% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Cena szkolenia: 449 zł zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2017-11-15 Adres:

Mazowieckie
WARSZAWA

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe