Kontrola zamówień publicznych

CEL SZKOLENIA

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę na temat rodzajów kontroli oraz ich zakresu, w zależności od instytucji, która kontrolę przeprowadza. Sposobów przeprowadzania kontroli oraz jakie newralgiczne punkty powinny być sprawdzane w trakcie kontroli

ODBIORCY SZKOLENIA

 •     Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych
 •     Zamawiający, którzy chcą jak najlepiej przygotować się do kontroli zamówień publicznych

 

 

Trener

Justyna Olszewska-Stompel

Szkoliła wiele warszawskich i śląskich instytucji w tym m. in. Telewizję Polską, Telewizyjną Agencję Informacyjną, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej, Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz wybrane oddziały Poczty Polskiej, a także urzędy Gmin. Wykładała na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Jako pełnomocnik stron wygrała wiele postępowań odwoławczych przed zespołami arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą.  W 2015 r. odebrała dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu wyróżnienie w konkursie „Kryształy Przetargów Publicznych” za realizację zamówień publicznych w Projekcie: „Rewitalizacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze”.

 

Program

 

PROGRAM:

Dzień I

 

 1. Obowiązek prawidłowego wykazania, że stwierdzone uchybienia mają wpływ na wysokość wydatkowanych środków- orzeczenia sądów
 2. Naruszenia w zakresie zasad opisu przedmiotu zamówienia (dyskryminacyjny i niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia) i szacowania wartości zamówienia – art. 6a PZP i zasady jego stosowania w opinii organów kontroli, łączenie i dzielenie zamówień publicznych w szczególności w ramach realizowanych przez Beneficjentów projektów, równoważność rozwiązań przyjętych przez wykonawcę w aspekcie art. 30 ust. 5 PZP- ćwiczenia i przykłady praktyczne
 3. Udzielanie zamówień na usługi społeczne- opis przedmiotu zamówienia w kontekście obowiązku zawierania przez wykonawcę umów o pracę w wybranych usługach społecznych, doradztwo prawne a zastępstwo procesowe
 4. Naruszenia zasady uczciwej konkurencji w aspekcie nieprawidłowego ustanowienia warunków udziału w postępowaniu- konstruowanie warunków w postępowaniu wobec wykonawców z uwzględnieniem art. 23 w odniesieniu do konsorcjów, wymagania dot. osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia- ćwiczenia
 5. Prezentacja wybranych orzeczeń sądów administracyjnych stojących w zgodzie i w opozycji do rozstrzygnięć instytucji kontrolnych (np. wyrok V SA/Wa 1628/15 – Wyrok WSA w Warszawie i wyrok WSA w Warszawie V SA/Wa 620/13 w odniesieniu do warunku w zakresie zdolności zawodowej wykonawcy)
 6. Kryteria oceny ofert i kryteria selekcji w aspekcie celowości i racjonalności wydatków publicznych- przykłady i ćwiczenia
 7. Próbka systemu informatycznego- dokument przedmiotowy czy element oceny ofert, zasadność żądania próbki systemu w kontekście zamówień na systemy dedykowane
 8. Zagadnienie aktualności składanych przez Wykonawców dokumentów- rozbieżności w orzecznictwie Izby- ćwiczenia

 

Dzień II

 

 1. Nieprawidłowości związane z badaniem i oceną ofert oraz kwalifikacją wykonawców w aspekcie nowych zasad w tym: Jednolity Dokument Europejski Zamówienia (treść i ocena dokumentu) i inne zmiany w składanych przez wykonawców ofertach w postępowaniach powyżej i poniżej progu unijnego (żądane dokumenty)- wybrane orzecznictwo Prezesa UZP i KIO
 2. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich w kontekście oceny zobowiązań tych podmiotów i realności udostępnienia zasobów, kontrowersje związane z  implementacją regulacji wspólnotowych – ćwiczenia
 3. Wybór oferty najkorzystniejszej- pułapki procedury odwróconej, badanie przez Zamawiających wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, najczęstsze błędy
 4. Nieprawidłowości związane z udostępnianiem dokumentów- omówienie wyników kontroli Prezesa UZP i uchwał Izby z dnia 23.06.2017 r. sygn. akt: KIO/KU 23/17 i z dnia 19.06.2017 r. sygn. akt KIO/KU 22/17
 5. Odpowiedzialność dyscyplinarna podmiotów oferujących pomocnicze działania zakupowe- przykłady zapisów w SIWZ i pełnomocnictwach-dyskusja
 6. Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych- jakie powinny być reakcje instytucji kontrolnych?

Wszystkie szczegóły dotyczące szkolenia oraz zapisy dostępne TUTAJ

Cena szkolenia: 990 zł netto zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Materiały poszkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2018-02-27 Adres:

Podkarpackie
Rzeszów
Hotel Hubertus

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe