KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM – WARSZTATY

KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
W SEKTORZE PUBLICZNYM – WARSZTATY

ADRESACI SZKOLENIA

Kierownicy jednostek, dyrektorzy komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni  i pozostali pracownicy odpowiedzialni za organizację pracy, gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w jednostkach sektora finansów publicznych.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w adekwatnej, efektywnej i skutecznej realizacji kontroli zarządczej, a zwłaszcza procesu zarządzania ryzykiem, w kształcie nadanym nową ustawą o finansach publicznych i zgodnie ze standardami oraz wytycznymi Ministra Finansów. Efektem szkolenia będzie także umiejętność oceny systemu kontroli zarządczej istniejącego w reprezentowanych przez nich jednostkach, umiejętność określania celów wraz z miernikami, konstruowania pytań w zakresie samooceny kontroli zarządczej oraz zastosowania zarządzania ryzykiem jako narzędzia rozwiązywania problemów na poziomie jednostki. Przedmiotem szkolenia jest  zarówno dokumentacja kontroli zarządczej (m.in. zarządzenia, samoocena, identyfikacja i analiza ryzyka), jak i przełożenie przepisów oraz standardów na poprawę faktycznego funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych

METODA

Wykład, dyskusja, analiza przypadków, warsztaty (cele, ryzyka, przeciwdziałanie). Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

WYKŁADOWCA

Prawnik,   ekspert  w  zakresie  finansów  publicznych  i  pozyskiwania  środków unijnych. Wybrane    szkolenia z zakresu finansów publicznych prowadzone przez  wykładowcę:

 • Finanse publiczne w praktyce – cykl szkoleń 2009-2013 r.
 • Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego – cykl szkoleń 2010 – 2013 r.
 • Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym – cykl szkoleń 2010 – 2013 r.
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych- cykl szkoleń 2008-2013 r.
 • Budżet zadaniowy – cykl szkoleń 2010 – 2013 r., w tym szkolenia w ramach projektu szkoleniowego Ministerstwa Finansów

PROGRAM SZKOLENIA

1.Kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania i zarządzania jednostką sektora finansów publicznych.

2.Prawne podstawy kontroli zarządczej a  „Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych" oraz wytyczne ministerialne.

3.Obszary kontroli zarządczej wg ustawy o finansach publicznych oraz  standardów i wytycznych ministerialnych.

4.Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności istniejących w jednostce mechanizmów kontroli zarządczej.

5.Obszary kontroli zarządczej w zakresie środowiska wewnętrznego jednostki:

 • przestrzeganie wartości etycznych,
 • kompetencje zawodowe,
 • struktura organizacyjna,
 • delegowanie uprawnień.

6.Obszary kontroli zarządczej w zakresie celów (warsztaty):

 • określenie celu istnienia jednostki (misji),
 • system określania i wyznaczania celów i zadań jednostki.

7.Obszary kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem (warsztaty):

 • identyfikacja ryzyka na poziomie jednostki, działów lub procesów,
 • analiza ryzyka pod względem przyczyn, skutków i częstotliwości wystąpienia,
 • wybór reakcji na ryzyko a monitorowanie ryzyk i efektywności podejmowanych działań,
 • sprawozdawczość z procesu zarządzania ryzykiem,
 • zarządzanie ryzykiem jako narzędzie rozwiązywania problemów.

 8.Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko:

 • dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, w tym sprawozdawczość (warsztaty),
 • sprawowanie nadzoru,
 • ciągłość działalności,
 • ochrona zasobów,
 • szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych obejmujące m.in. rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych, zatwierdzanie (autoryzację) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione, podział kluczowych obowiązków, weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji,
 •  mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.

 9. Obszary kontroli zarządczej w zakresie informacji i komunikacji:

 • pozyskiwanie i weryfikacja bieżących informacji,
 • komunikacja wewnętrzna,
 • komunikacja zewnętrzna.

 10. Obszary kontroli zarządczej w zakresie monitorowania i samooceny:

 • system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań,
 • ocena systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki (samoocena – warsztaty),
 • ocena kontroli zarządczej przez audytora wewnętrznego,
 • źródła informacji o stanie kontroli zarządczej.

11.Osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej:

 • na poziomie kontroli jednostki sektora finansów publicznych (tzw. I poziom kontroli dotyczący wszystkich jednostek organizacyjnych),
 • na poziomie działu administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego (tzw. II poziom kontroli).

12. Proces realizacji kontroli zarządczej

 • obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego, kierownika działu/referatu i poszczególnych pracowników
 • dokumentacja kontroli zarządczej (procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne dokumenty wewnętrzne)
 • oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 • sposoby ujęcia kontroli zarządczej w regulaminie organizacyjnym jednostki i innych aktach kierownictwa wewnętrznego

 13.Ocena kontroli zarządczej przez instytucje kontroli zewnętrznej (NIK, RIO):

 • najczęstsze błędy w zakresie kontroli zarządczej (wewnętrznej),
 • typowe zalecenia pokontrolne dotyczące kontroli zarządczej.

14.Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na niewykonywaniu lub niewłaściwym wykonywaniu obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

15. Międzynarodowe standardy kontroli zarządczej.

CENA SZKOLENIA

870 zł;

 cena szkolenia zawiera:

 • komplet  materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników,
 • przerwy kawowe, obiad.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w  pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

WARUNKIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU JEST PRZESŁANIE FAXEM WYPEŁNIONEGO FORMULARZA NA NR (22) 872-14-85 LUB E-MAILEM NA ADRES SZKOLENIA@ACC.NET.PL, DOSTĘPNEGO NA STRONIE:
www.acc.net.pl
 

Rezygnacji należy dokonać w terminie do 6 dni roboczych przed szkoleniem.

Szkolenia zamknięte (wewnętrzne) organizowane na zlecenie Klienta charakteryzują się dopasowaniem do indywidualnych potrzeb szkoleniowych zleceniodawcy.

ORGANIZATOR:
ACC TRAINING & CONSULTING GROUP
www.acc.net.pl
szkolenia@acc.net.pl
tel/fax: 22 872 14 85

Cena szkolenia: 870 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-09 Adres:

Dolnoslaskie
Wrocław Centrum
Marszałka Józefa Piłsudskiego 49/57

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe