Kontrole prawa zamówień publicznych dla zaawansowanych – aspekty praktyczne i analiza przypadków

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie zapoznanie się z najczęstszymi naruszeniami wykrywanymi podczas kontroli postępowań oraz usystematyzowanie wiedzy na temat wymierzania korekt finansowych.

 

Odbiorcy szkolenia:

 • Pracownicy zamówień publicznych
 • Kontrolerzy zamówień publicznych
 • Specjaliści ds. zamówień publicznych
 • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
 • Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia

 

Trener

Iwona Holka

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

 

Program

 1. Nieprawidłowość: definicja w świetle orzecznictwa i opinii instytucji unijnych, naruszenia które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania, a naruszenia formalne
 1. Przedstawienie i omówienie wykazu nieprawidłowości wynikających z krajowego „taryfikatora” korekt finansowych za naruszenia Prawa zamówień publicznych.
 1. Naruszenia przepisów związanych z przygotowaniem i wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 1. naruszenia przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia i dzieleniu zamówienia na części, nieuprawniony podział zamówienia na części bądź zaniżanie wartości zamówienia, zamówienia udzielane zgodnie z art. 6a ustawy Pzp
 2. naruszenia przy sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia
 3. naruszenia przy określaniu warunków udziału w postępowaniu: najczęściej popełniane błędy przy dookreślaniu warunków udziału w postępowaniu, warunki nieproporcjonalne, żądanie dokumentów które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania
 4. naruszenia związane z formułowaniem kryteriów oceny ofert
 5. naruszenia w zakresie publikacji ogłoszeń
 6. naruszenia w zakresie zasady bezstronności i obiektywizmu: konflikt interesów
 1. Naruszenia przepisów związane z etapem prowadzenia postępowania
 1. naruszenia związane z udzielaniem odpowiedzi na pytania wykonawców, modyfikacjami SIWZ
 2. naruszenia związane z wyjaśnianiem treści ofert
 3. naruszenia związane z uzupełnianiem/wyjaśnianiem dokumentów
 4. poprawa omyłek w ofertach
 5. wyjaśnianie powiązań istniejących między przedsiębiorcami jednej grupy kapitałowej
 6. odrzucenie oferty
 7. unieważnienie postępowania
 8. inne czynności zamawiającego w postępowaniu i związane z tym nieprawidłowości
 1. Wybór trybu procedowania
 1. omówienie ustawowych przesłanek zastosowania poszczególnych trybów z uwzględnieniem orzecznictwa TSUE
 2. nieprawidłowości wynikające z błędnej interpretacji ustawowych przesłanek zastosowania trybów innych niż podstawowe
 1. Błędy związane z badaniem JEDZ i stosowaniem procedury odwróconej. 
 1. Zawarcie umowy po przeprowadzonym postępowaniu i dokonywanie zmian w treściach umów:
 2. tożsamość zakresu świadczenia wynikającego z umowy z zobowiązaniem Wykonawcy zawartymw ofercie,
 3. błędy w zakresie wprowadzania zmian treści zawartej umowy (zmiany istotne).
 4. Nakładanie korekt w orzecznictwie sądów powszechnych i TSUE.
 1. Zamówienia na usługi niepriorytetowe (po nowelizacji społeczne) – najczęściej popełniane błędy.
 2. Zawarcie umowy po przeprowadzonym postępowaniu i dokonywanie zmian w treściach umów.
 3. Nakładanie korekt w orzecznictwie sądów powszechnych i TSUE.

Wszystkie szczegóły dotyczące szkolenia oraz zapisy dostępne TUTAJ

Cena szkolenia: 990 zł netto zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Materiały poszkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2018-02-26 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Golden Floor

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe