KPA (Kodeks postępowania administracyjnego) po nowelizacji 2017

Nowelizacja KPA (Kodeksu postępowania administracyjnego) weszła w życie w dniu 1 czerwca 2017 r. Wprowadza szereg doniosłych zmian, które będą miały wpływ zarówno na działania organów jak i prawa i obowiązki stron. Zmiany w KPA dotyczą w szczególności ogólnych zasad postępowania, terminów załatwiania spraw i środków umożliwiających obronę przed przewlekłością i bezczynnością. W sposób istotny zmieniają się także uprawnienia związane z odwoływaniem się od decyzji administracyjnych oraz zaskarżaniem ich do sądów administracyjnych.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia „KPA (Kodeks postępowania administracyjnego) po nowelizacji 2017”
jest zapoznanie, w sposób przystępny i usystematyzowany, uczestników ze zmianami w Kodeksie postępowania administracyjnego. Szczególny nacisk położymy na praktyczne aspekty funkcjonowania nowych przepisów KPA.

Uczestnicy szkolenia z KPA:

 • Poznają nowe zasady postępowania administracyjnego wprowadzone przez nowelizację KPA.
 • Dowiedzą się jak nowe przepisy mają przyspieszyć wydawanie decyzji administracyjnych.
 • Zdobędą wiedzę o ułatwieniach dla stron postępowań prowadzonych w oparciu o znowelizowany Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Poznają nowe zasady postępowań odwoławczych od decyzji administracyjnych.
 • Dowiedzą się jak nowelizacja KPA zmieniła przepisy dotyczące nakładania kar administracyjnych.
 • Nabędą wiedzę o nowych prawach i obowiązkach stron postępowania administracyjnego.

Grupa docelowa szkolenia „KPA (Kodeks postępowania administracyjnego) po nowelizacji 2017”:

Szkolenie z zakresu nowelizacji KPA polecamy:

 • Urzędnikom administracji rządowej i samorządowej przygotowującym decyzje administracyjne.
 • Przełożonym w urzędach oraz kierownictwu komórek organizacyjnych realizujących procedury administracyjne.

Managerom i specjalistom z przedsiębiorstw i organizacji, których funkcjonowanie jest uzależnione od decyzji administracyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. NOWE ZASADY W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

 • Rozstrzyganie wątpliwości prawnych i faktycznych na korzyść strony
 • Zasada proporcjonalności
 • Zasada pewności prawa
 • Zasada bezstronności
 • Zasada równego traktowania
 • Zasada polubownego załatwiania kwestii spornych
 • Zasada współdziałania organów administracji publicznej

2. PRZYSPIESZENIE ZAŁATWIANIA SPRAW

 • Ponaglenie
 • Milczące załatwienie sprawy
 • Postępowanie uproszczone

3. UŁATWIENIA DLA STRON

 • Powiadomienie strony o niespełnieniu przesłanek do wydania decyzji zgodnie z żądaniem
  Uzupełnianie braków formalnych
 • Likwidacja obowiązku wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa
 • Zawiadomienia w postępowaniach z udziałem znacznej liczby stron

4. ZMIANY DOTYCZĄCE POSTĘPOWAŃ ODWOŁAWCZYCH I SKARG DO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

 • Rezygnacja z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • Zmiany dotyczące decyzji o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia (decyzje kasatoryjne)
 • Zrzeczenie się odwołania
 • Pouczenia dotyczące opłat od środków zaskarżenia wnoszonych do sądu
 • Zmiany w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

5. MEDIACJA

 • Przesłanki mediacji
 • Mediator
 • Przebieg mediacji

6. KARY ADMINISTRACYJNE

 • Wymierzenie kary i odstąpienie od jej nałożenia
 • Ulgi w wykonywaniu kar administracyjnych
 • Przedawnienie
 • Przepisy odrębne a KPA

7. POZOSTAŁE ZMIANY

 • Ugoda administracyjna
 • Współdziałanie organów

8. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Zobacz i sprawdź pełny program szkolenia KPA (Kodeks postępowania administracyjnego) po nowelizacji 2017

Cena szkolenia: 380 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Parking
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat udziału
Data: 2017-08-21 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe