Kurs zamówień publicznych dla Wykonawców i Zamawiających (30H)

PAMIETAJ ŻE MOŻESZ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ KURSU

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Przepisy regulujące zasady udzielania zamówień publicznych (źródła prawa);

  • źródła prawa wspólnotowego – charakterystyka i zakres obowiązywania w krajach członkowskich rola orzecznictwa ETS w systemie zamówień publicznych.
  • źródła prawa krajowego
  • stosowanie kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych w Prawie zamówień publicznych,

2. Zakres podmiotowy ustawy.

  • jednostki sektora finansów publicznych i ich związki
  • państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
  • podmioty (instytucje) prawa publicznego
  • zamawiający sektorowi:
  • podmioty spoza sektora finansów publicznych
  • stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zlecaniu zadań własnym jednostkom organizacyjnym lub własnym spółkom.

3. Wyłączenia przedmiotowe (art. 4 PZP)

4. Ustalanie wartości zamówienia publicznego

  • jak szacować wartość zamówienia na roboty budowlane?
  • jak szacować wartość zamówienia na na usługi i dostawy powtarzające się okresowo?
  • jak szacować wartość zamówienia na pozostałe dostawy i usługi?
  • jak zachować należytą staranność przy szacowaniu wartości zamówienia?
  • szacowanie wartości zamówienia a plan zamówień
  • zamówienia nieobjęte planem zamówień (zamówienia odrębne)
  • zamówienia udzielane w częściach
  •  jak uniknąć zakazanego podziału zamówienia? (reguły interpretacyjne)
  • jak szacować wartość zamówienia na zamówienia finansowane z środków UE?
  •  uwzględnianie zamówień uzupełniających i prawa opcji

5. Zamówienia, których wartość nie przekracza 30.000 euro

6. Jak właściwie wybrać i zastosować tryb postępowania

  • tryby otwarte (konkurencyjne): przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony
  • zapytanie o cenę
  • zamówienie z wolnej ręki, w tym:

- zamówienie z wolnej ręki w sytuacji gdy występuje jeden wykonawca
– zamówienie z wolnej ręki w sytuacji nadzwyczajnej potrzeby
– zamówienie z wolnej ręki na roboty dodatkowe
– zamówienie z wolnej ręki na zamówienia uzupełniające.

7. Zasada bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu

  •  kiedy należy się wyłączyć z postępowania?
  •  osoby podlegające wyłączeniu
  •  jak i kiedy należy złożyć oświadczenie o występowaniu lub braku przesłanek wyłączenia?
  •  odpowiedzialność karna
  •  odpowiedzialność dyscyplinarna
  •  jakie są konsekwencje wyłączenia z postępowania?

8. Zasada jawności

  • zasady udostępniania informacji o postępowaniu
  • kiedy można zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?
  • jak ocenić czy zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest zasadne?

9. Zasada pisemności

  • zasada pisemności a tzw. szybkie formy porozumiewania się w postępowaniu (faks, e-mail)
  • kodeksowa teoria doręczenia

10. Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia?

  • dialog techniczny
  • jak opisać przedmiot zamienia na roboty budowlane?

- dokumentacja projektowa (zasady sporządzania, konsekwencje nieprawidłowego przygotowania)
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
– przedmiar robót – funkcje
jak opisać przedmiot zamienia w sposób nienaruszający zasady uczciwej konkurencji?
– dyskryminacja bezpośrednia
– dyskryminacja pośrednia
– wskazanie znaków towarowych, producenta, pochodzenia, patentów itp.
jak zapewnić możliwość weryfikacji równoważności ofert w odniesieniu do wymagań zamawiającego?

  • podwykonawstwo

11. Przygotowanie kryteriów oceny ofert.

  • zasady wyboru kryteriów oceny ofert z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego oraz przedmiotu zamówienia
  • jak określić kryteria oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy w przypadku usług niepriorytetowych?
  • jak właściwie zbilansować kryteria oceny ofert?
  • kryteria mierzalne oraz kryteria niemierzalne
  • jak określić zasady oceny ofert z punktu widzenia przyjętych kryteriów? (warsztaty pisania specyfikacji w zakresie kryteriów oceny ofert)
  • jak ocenić oferty z punktu widzenia przyjętych kryteriów? (warsztaty pisania ofert, warsztaty oceny ofert przez komisję przetargową)

12. Jak skonkretyzować warunki udziału w postępowaniu (pozytywne) oraz ocenić ich spełnianie przez wykonawców?

  •  funkcja warunków udziału w postępowaniu
  •  zasady wskazywania warunków udziału w postępowaniu w specyfikacji i ogłoszeniu
  • jak konkretyzować warunki udziału w postępowaniu (opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu)

- uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
– wiedza i doświadczenie
– potencjał kadrowy
– potencjał techniczny
– sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy

  •  wykaz dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
  • weryfikacja spełniania warunków udziału w postępowaniu
  •  wzywanie do uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
  •  zatrzymywanie wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów
  • korzystanie z zasobów innych podmiotów.
  • wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
  • warsztaty przygotowywania warunków udziału w postępowaniu
  • warsztaty przygotowania oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu
  • warsztaty oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

13. Jak stosować przesłanki wykluczenia z postępowania?

  • funkcja przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu
  • przesłanki wykluczenia nie związane z prowadzonym postępowanie

- niewłaściwe wykonywanie zamówień
– upadłość, likwidacja,
– zaleganie z opłatami publicznymi (podatki, składaki ZUS i KRUS)
– karalność

  • przesłanki związane z danym postępowaniem

- wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania
– niewniesienie wadium
– nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania
– niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu
– uczestnictwo w grupie kapitałowej

  • wykaz dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu
  • wzywanie do uzupełniania dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postępowania
  •  zatrzymywanie wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów
  • wykonawcy wspólnie ubiegający się o wykonanie zamówienia
  •  warsztaty przygotowywania specyfikacji w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania
  •  warsztaty przygotowania oferty w zakresie w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania
  •  warsztaty oceny spełniania przesłanek wykluczenia z postępowania

14. Wadium.

  •  istota wadium, jego cele i funkcje w zamówieniach publicznych
  •  formy wnoszenia
  •  gwarancja ubezpieczeniowa i gwarancja bankowa – problemy praktyczne
  • kiedy i jak prawidłowo zwrócić wadium?
  •  kiedy i jak prawidłowo zatrzymać wadium?
  • wadium wnoszone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
  •  niewniesienie wadium jako przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania
  • kiedy i jak przedłużać ważność wadium?
  • jak zaliczyć wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

15. Ogłoszenia związane z postępowaniem.

  •  ogłoszenie o zamówieniu

- jak właściwe sporządzić ogłoszenie? (warsztaty pisania ogłoszeń w oparciu o formularze wynikające z rozporządzeń)
– jak właściwie zamieścić ogłoszenie oraz udokumentować ten fakt?
– jak wyznaczyć terminy składania ofert (wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)?
– jak dokonać zmian w ogłoszenia o zamówieniu?
– konsekwencje niezamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu

  •  ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie niekonkurencyjnym

- konsekwencje zamieszczenia ogłoszenia
– konsekwencje niezamieszczenia ogłoszenia (możliwość i terminy wniesienia odwołania, możliwość unieważnienia umowy)
– jak właściwe sporządzić ogłoszenie

  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

  • jak poprawnie przygotować treść specyfikacji?
  • jak udostępniać specyfikację?
  • jak  zmieniać i wyjaśniać treść specyfikacji?
  • jak i kiedy zwołać zebranie wykonawców?
  •  warsztaty pisania specyfikacji – z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia interesów zamawiającego oraz zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w tym:

- wskazanie terminu wykonania zamówienia
– informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
– opis sposobu przygotowywania ofert
– miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
– opis sposobu obliczenia ceny (konsekwencje wyboru sposobu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy)
– informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
– wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
– istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
– opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
– informacja o zamówieniach uzupełniających
– podwykonawcy
– wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
– zaliczki dla wykonawców
– możliwości unieważnienia postępowania
– przewidywane zmiany umowy
– żądania dotyczące dokumentów przedmiotowych i właściwego umocowania osób podpisujących ofertę.
– inne obligatoryjne i fakultatywne elementy specyfikacji

17. Procedura składania ofert.

  • otwarcie ofert
  • oferty złożone po terminie
  • zmiana i wycofanie oferty
  • jak właściwie wypełnić obowiązki informacyjne zamawiającego?
  • jak ocenić oferty o równej punktacji lub takiej samej cenie?
  • w jaki sposób wyciągnąć konsekwencje wobec wykonawcy uchylającego się od od zawarcia umowy?
  •  powtórzenie czynności w postępowaniu (na skutek wniosku wykonawcy lub na skutek orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej)
  • przedłużenie terminu związania ofertą
  • aukcja elektroniczna

18. Jak przygotować ofertę oraz jak ocenić ofertę?

  • oferta jako oświadczenie woli
  • treść i forma oferty z punktu widzenia wymagań specyfikacji
  • jak zapewnić i ocenić właściwą reprezentację wykonawcy? (pełnomocnictwo; uzupełnianie pełnomocnictw)
  • wyjaśnianie treści oferty
  • jak dokonać poprawienia omyłek w ofercie?
  • jak ocenić przesłanki odrzucenia oferty?

- niezgodność z ustawą
– niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji
– czyn nieuczciwej konkurencji
– rażąco niska cena
– błędy w obliczeniu ceny (w tym problematyka zastosowania właściwej stawki podatku VAT)
– nieważność na podstawie odrębnych przepisów

  • dokumenty potwierdzające że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe)
  •  warsztaty pisania ofert
  • warsztaty oceny ofert

19. Przesłanki unieważnienia postępowania.

20. Środki ochrony prawnej.

  • poinformowanie przez wykonawcę o czynności zamawiającego lub jego zaniechaniu dokonanym niezgodnie z prawem
  • jak złożyć odwołanie?
  •  jak złożyć skargę do sądu?
  • procedura odwoławcza.

21. Umowy o zamówienie publiczne

  • forma umowy
  • jak przygotować treść umowy aby zagwarantować realizację interesów zamawiającego?
  • jak zmienić umowę o zamówienie publiczne?
  •  okres na jaki może zostać zawarta umowa
  • jak egzekwować roszczenia? (kary umowne, odsetki, odszkodowania).
  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  • nieważność umowy (nieważność względna i bezwzględna, procedura, konsekwencje, kary finansowe nakładane przez KIO)
  • rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy

22. Jak prawidłowo dokumentować postępowanie?

  • warsztaty sporządzania protokołu z postępowania w każdym trybie
  • załączniki do protokołu
  • jak prawidłowo przechowywać dokumentację z postępowania?

23. Sprawozdawczość o udzielonych zamówieniach publicznych.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

ADRESACI SZKOLENIA

Program kursu jest przygotowany tak, aby mogły w nim uczestniczyć zarówno osoby zaczynające prace z zamówieniami publicznymi (początkujący) jak i osoby posiadające zaawansowaną wiedze na temat zamówień publicznych. Każde zagadnienie omawiane jest bowiem od podstaw, następnie jednak poruszane są jego najbardziej szczegółowe elementy oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska organów kontroli.

CEL SZKOLENIA

Głównym celem 30-godzinnego kursu zamówień publicznych jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do samodzielnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, ale także postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej progu kwotowego uzasadniającego stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych (zamawiający) lub sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu (wykonawcy).

Cele szczegółowe:

- Uzyskanie wiedzy nt. specyfiki rynku zamówień publicznych, oraz aktualnych podstaw prawnych systemu zamówień publicznych, praw i obowiązków leżących w gestii Wykonawcy i Zamawiającego, korzyści i zagrożeń wynikających z udziału w rynku zamówień publicznych, systemu ochrony praw wykonawców, roli i znaczenia SIWZ ( specyfikacji istotnych warunków zamówienia )

- Zaznajomienie z zasadami udzielania i ubiegania się o zamówienie publiczne, rodzajami ogłoszeń w sprawie zamówień publicznych

- nabycie umiejętności realizacji postepowań o udzielenie zamówienia, oraz nowych kwalifikacji cieniowanych przez pracodawców.

Udział w szkoleniu przygotuje Zamawiających i Wykonawców do pewniejszego i skutecznego realizowania postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Uczestnik zdobędzie cenne i praktyczne umiejętności, dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach. Uczestnik w sposób pewniejszy i skuteczny będzie realizował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie oceny prawidłowości dokonania czynności ustalenia wartości zamówienia, opisu przedmiotu zamawiającego i doboru właściwego trybu.

METODYKA SZKOLENIA

KURS KOŃCZĄCY SIĘ EGZAMINEM, 30 GODZINNY REALIZOWANY W CIĄGU 4 DNI.

PAMIETAJ ŻE MOŻESZ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ KURSU

W odróżnieniu od studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, kurs ma charakter wyłącznie praktyczny i jest prowadzony przez jednego trenera praktyka, sprawującego ścisły nadzór merytoryczny nad całością kursu.

Kurs obejmuje 30 godzin zajęć ściśle praktycznych, prowadzonych metodą warsztatową, opartych na przygotowanych wcześniej wzorcowych dokumentach i przykładach praktycznych (case study).

Atutem kursu jest bardzo wysoka jakość merytoryczna zajęć gwarantowana przez prowadzącego wieloletniego pracownika organu kontroli państwowej, mającego za sobą ponad 2000 godzin szkoleń z zakresu zamówień publicznych, prowadzącego zajęcia na dwóch uczelniach (studia podyplomowe), prowadzącego szkolenia z zamówień publicznych dla administracji centralnej (Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisja Nadzoru Finansowego, Komenda Główna Policji, Biuro Logistyki Wywiadu RP, RIO w Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Zielonej Górze, Opolu i wiele innych), stałego współpracownika miesięcznika „Przetargi Publiczne”, akredytowanego eksperta KFE, autora wielu opracowań monograficznych z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych (między innymi „Kontrola zamówień publicznych” Presscom 2010, „Zamówienia do 14.000 euro i tryby niekonkurencyjne” Presscom 2013, „Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – komentarz do zmian w ustawie” ODDK 2012).

W ramach kursu przygotowano jeden moduł poświęcony wyłącznie rozwiązywaniu problemów indywidualnych zgłoszonych przez jego uczestników.

Materiały przygotowane dla uczestników obejmują między innymi kilkaset symulacji praktycznych wraz z rozwiązaniami omówionym w trakcie zajęć, wzorcowe specyfikacje istotnych warunków zamówienia, komplet przepisów z zakresu zamówień publicznych, orzecznictwo, stanowiska i wyjaśnienia UZP, RIO i innych organów itp

Kurs kończy się egzaminem obejmującym przygotowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i rozwiązanie około 20 problemów przygotowanych przez prowadzącego, które mogą pojawić się w trakcie jego prowadzenia.

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.
Cena szkolenia: 1400 vat zw. zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Parking
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat udziału
Data: 2018-09-24 Adres:

Lubelskie
(30H)
Al. Warszawska 102
20-824

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe