Nadużycie prawa procesowego w świetle planowanych zmian KPC

Cel szkolenia i program

  1. Porównanie rozwiązań dotyczących nadużycia prawa procesowego występujących de lege lata z proponowanymi zmianami;

  2. Charakterystyka postulowanych oraz występujących de lege lata mechanizmów mających na celu przeciwdziałanie nadużycia prawa procesowego w KPC – przykładowo:

- klauzula generalna nadużycia prawa procesowego;

- pozew oczywiście bezzasadny de lege lata i de lege ferenda;

- pismo nie będące pozwem – de lege lata oraz de lege ferenda;

tzw. łańcuch zażaleń;

- kara za ubliżenie sądowi na piśmie;

- odpowiedzialność na podstawie art. 746 KPC;

- pozostałe zagadnienia

  1. Charakterystyka występujących de lege lata na gruncie ustaw szczególnych mechanizmów mających na celu przeciwdziałanie nadużycia prawa procesowego:

- art. 22 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (odpowiedzialność z tytułu wytoczenie bezzasadnego powództwa z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji);

- art. 295 i 486 kodeksu spółek handlowych (odpowiedzialność z tytułu wytoczenia bezzasadnego powództwa actio pro socio);

- art. 423 kodeksu spółek handlowych (odpowiedzialność z tytułu oczywiście bezzasadnego powództwa o zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej – tzw. kara cywilna i odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadach ogólnych)

Prowadzący

Radca prawny (OIRP Wrocław), specjalizujący się w postępowaniach sądowych, doktor nauk prawnych (autor rozprawy doktorskiej z zakresu postępowania cywilnego – która została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie reprezentowała niniejszy Wydział w konkursie Prezesa Rady Ministrów na „najlepszą rozprawę doktorską”), autor kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym współautor „Meritum. Postępowanie cywilne”), cytowanych w piśmiennictwie prawniczym (w tym w Komentarzach do kpc i ksh oraz w opracowaniach o charakterze systemowym), głównie z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych, adiunkt w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, współpracuje z Instytutem Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wspólnik zarządzający JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni, w latach 2012 – 2014 członek zespołu szkoleniowego w ramach projektu realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, w ramach którego prowadził szkolenia adresowane do sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych dotyczące, między innymi, tzw. systemu dyskrecjonalnej władzy sędziego, prowadzi również szkolenia adresowane, przykładowo, do radców prawnych oraz adwokatów – głównie z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych.

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto).

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Cena szkolenia: 549 + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2019-06-06 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe