Największe problemy nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego w 2017r.- wyjaśnienia, komentarze, wzory pism

Szkolenie ma wyjaśnić największe wątpliwości i problemy pojawiające się w związku z nowelizacją. W ramach szkolenia omówione zostaną casusy, wykładowca zaproponuje konkretne rozwiązania prawne i instytucjonalne jak tez wzory pism do stosowania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych.

ODBIORCY SZKOLENIA:Niniejsze szkolenie dedykowane jest dla prawników, pracowników organów w praktyce stosujących w ramach realizacji powierzonych spraw regulacje znowelizowanego KPA.

 

Trener: Małgorzata Czartoryska

 

Program

1. Zasada in dubio pro libertate ( art. 7a kpa) w praktyce organów.

2. Zasada in dubio pro reo ( art. 81 kpa) w praktyce organów.

3. Decyzje ostateczne a prawomocne- wyjaśnienia

4. Ponaglenia – problemy praktyczne:

  • a. jakich postępowań dotyczą ponaglenia,

 

  • b. czy ponaglenie to „nowe zażalenie na zawiadomienie z art. 36kpa”,

 

  • c. obowiązki organu w związku z złożeniem ponaglenia do organu

 

  • d. obowiązki organu w związku z postanowieniem organu nadzoru wydanym w sprawie ponaglenia.

 

  • e. wzory pism

5.Problematyka terminu do usunięcia braków formalnych- art. 64§ 2 kpa

  • a. zasady określania terminu do usunięcia braków formalnych,

 

  • b. kiedy i czy można „przedłużyć” termin do usunięcia braków formalnych,

 

  • c. pozostawienie wniosku strony bez rozpoznania

 

  • d. wzory pism

6. Problematyka stosowania art. 79 kpa

  • a. czym jest informacja o niespełnionych przesłankach,

 

  • b. co powinna zawierać informacja o niespełnionych pozytywnych przesłankach,

 

  • c. termin do przedstawienia dodatkowych dowodów,

 

  • d. wzory pism

7. Problematyka zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji.

  • a. pouczenie  o możliwości i skutkach zrzeczenia się odwołania,

 

  • b. czy możliwe będzie skuteczne wycofanie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania,

 

  • c. skutki zrzeczenia się odwołania

 

  • d. wzory oświadczeń

8. Problematyka decyzji kasatoryjnych- art. 138 § 2, § 2a kpa

9 . Sprzeciw od decyzji kasatoryjnych

  • a.  jak i kiedy można wnieść sprzeciw od decyzji kasatoryjnej,

 

  • b.  jakie są konsekwencje wniesienia przez stronę sprzeciwu,

 

  • c.  obowiązki organu w związku z wniesieniem sprzeciwu i jego rozpoznaniem i orzeczeniem WSA,

10. Milczące załatwienie sprawy- zagadnienia praktyczne

11. Mediacje

  • a. mediacja – w jakich sprawach?

 

  • b. uczestnicy mediacji

 

  • c. kto może być mediatorem?

 

  • d. jak przygotować się do mediacji i ją prowadzić- krok o kroku

 

  • e. zakończenie mediacji z ugoda i bez zawarcia ugody- konsekwencje dla organu

Wszystkie szczegóły dotyczące szkolenia oraz zapisy dostępne TUTAJ

Cena szkolenia: 495 zł netto zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Materiały poszkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2018-01-30 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Golden Floor

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe