Nieprawidłowości i kontrola w projektach unijnych

Dzień I

 

Nieprawidłowości – wprowadzenie

 1. Nieprawidłowości – regulacje prawne i wytyczne,
 2. Nieprawidłowości – rozwiązania instytucjonalne,

a)     poziom krajowy (m.in. współpraca z organami ścigania),

b)     poziom wspólnotowy (m.in. wszystko co warto wiedzieć o Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych – OLAF)

 1. Okres 2007-13, a 2014-20 – analiza porównawcza.

Kwalifikowanie nieprawidłowości

 1. Definicja nieprawidłowości,
 2. Nieprawidłowości systemowe,
 3. Nadużycia finansowe,
 4. Uchybienie,
 5. Wydatek wątpliwy,
 6. Zasady kwalifikowania nieprawidłowości,
 7. Kwalifikowanie nieprawidłowości w zależności od momentu jej wykrycia:

a)     wykrycie przed zatwierdzeniem wniosku o dofinansowanie,

b)     wykrycie przed zatwierdzeniem wniosku o płatność,

c)     wykrycie po rozliczeniu wydatku,

Wstępne ustalenie administracyjne lub sądowe

 1. Zasady sporządzania wstępnego ustalenia,
 2. Dokumentowanie wstępnego ustalenia,

System Informowania o nieprawidłowościach

 1. Zasady raportowania o nieprawidłowościach,
 2. Obowiązek raportowania:

a)     raporty  bieżące,

b)     raporty kwartalne,

c)     zestawienia kwartalne.

 1. Wyłączenia z obowiązku raportowania o nieprawidłowościach

Sankcje oraz windykacja środków

 1. Sankcje dla beneficjenta, m.in.:

a)     Art. 207 Ustawy o finansach publicznych,

b)     Kodeks karny,

 1. Procedura odzyskiwania środków,
 2. Rejestr podmiotów wykluczonych,
 3. Wykorzystywanie środków odzyskanych.
 4. Korekty finansowe (m.in. doświadczenia z audytów KE).

Nieprawidłowości  w praktyce

 1. Analiza ilościowa nieprawidłowości – przykłady,
 2. Analiza jakościowa nieprawidłowości – przykłady,
 3. Przykłady wykrytych nieprawidłowości.

Dzień II

Kontrola jako narzędzie zapobiegania i wykrywania nieprawidłowości

 1. Regulacje prawne i tzw. miękkie acquis (wytyczne KE, etc),
 2. Rozwiązania instytucjonalne:
 3. Podobieństwa i różnice: audyt, kontrola, ewaluacja.
 4. Specyfika kontroli:

–       systemowej

–       na miejscu

–       na dokumentach

–       planowej

–       doraźnej / ad hoc
 

Zasady prowadzenia audytu i kontroli

 1. Standardy kontroli i audytu,

–       INTOSAI

–       IIA

Prawa i obowiązki audytora i kontrolera.

 

 

Kontrola – krok po kroku

 1. Etapy kontroli:

c)     przygotowanie kontroli,

d)     realizacja kontroli,

e)     sprawozdawczość,

 1. Dokumentowanie przebiegu kontroli.

 

 

Analiza ryzyka jako metoda wyszukiwania nieprawidłowości

 1. Analiza potencjalnych strat – ćwiczenia praktyczne,
 2. Analiza środowiskowa – ćwiczenia praktyczne,
 3. Scenariusze zagrożeń – ćwiczenia praktyczne,
 4. Burza mózgów, kwestionariusze – ćwiczenia praktyczne,

Ocena celowości działań projektowych

 1. Metodyka Logframe jako narzędzie oceny celowości działań

a)     weryfikacja celowości działań,

b)     weryfikacja celowości wydatków.

Ocena trwałości projektów

 1. Trwałość w projektach miękkich,
 2. Trwałość w projektach twardych.
 3. Jak należy rozumieć znaczącą modyfikację projektu?
 4. Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę trwałości?
 5. Okres 2007-13, a 2014-20 – analiza porównawcza.

Dokumentowanie kontroli

 1. Program kontroli,
 2. Informacja pokontrolna,
 3. Zalecenia pokontrolne,
 4. Zasady dokumentowania czynności kontrolnych.
Cena szkolenia: 790 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2015-04-13 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Astronomów 3-300
01-450

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe