Nieprawidłowości i kontrola w zamówieniach publicznych finansowanych z projektów unijnych w świetle nowych wytycznych 2014-2020

Zapraszamy na szkolenie obejmujące swoim zakresem zamówienia publiczne finansowane ze środków unijnych. Jest to obszar budzący największe wątpliwości i obfitujący w nieprawidłowości wynikłe w trakcie kontroli udzielania zamówień publicznych. Trener zwróci wskaże uczestnikom, na co zwrócić szczególną uwagę, by takich nieprawidłowości uniknąć.

  1. Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych
  • omówienie aktualnie obowiązujących przepisów, wraz z kierunkami zmian
  • pojęcie zamówienia publicznego i progi stosowania przepisów ustawy Pzp
  • zasady udzielania zamówień publicznych – zasada uczciwej konkurencji, równego traktowania, jawności, pisemności oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
  1. Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych w przypadku realizacji projektów z pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego
  • definicja nieprawidłowości a zjawiska systemowe,
  • błędna interpretacja przepisów
  • tzw. „ucieczka z systemu zamówień publicznych”
  • czynności prawne mające na celu obejście przepisów  prawa zamówień publicznych
  • działania utrudniające prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w warunkach konkurencyjnych
  • nieuzasadnione odstępstwo od trybu przetargu nieograniczonego na rzecz trybów niekonkurencyjnych
  • ograniczanie konkurencji
  1. Określanie wartości zamówienia – metody szacowania wartości zamówień w odniesieniu do dostaw, usług i robót budowlanych, dokumentowanie czynności szacowania wartości zamówienia
  2. Problematyka dzielenia zamówienia na części – różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części

5. Opis przedmiotu zamówienia – wskazanie przedmiotu zgodnie z wymaganiami

  • zamawiającego – zakaz zmiany treści oferty
  • oferta równoważna, zasady sporządzania opisu równoważnego, wymogi ustawowe a najczęściej występujące uchybienia – praktyczne warsztaty
  • klauzule społeczne – wprowadzenie klauzul w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentowanie, zasady kontroli w trakcie realizacji zamówienia
  • opcje i warianty w zamówieniach publicznych, w tym m.in.:
    • zakres opcji
    • sposób obliczania wartości zamówienia z opcją
    • opcje przy zamówieniach wspólnych (czy całość prac dla jednego z zamawiających może być opcją)
    • warianty
  1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w przypadku realizacji projektów z pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego
  • opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  • formy dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą
  • przykłady naruszeń PZP przy realizacji projektów realizowanych ze środków unijnych
  • projektowane zmiany w zakresie odformalizowania oceny podmiotowej
  1. Tryby udzielania zamówień publicznych
  • uzasadnienie wyboru w przypadku trybów niekonkurencyjnych
  • terminy na składanie ofert
  • publikacja ogłoszenia, zawartość treści ogłoszenia
  • praktyczne warsztaty
  1. Kryteria oceny ofert
  • zasady ustalania kryteriów oceny ofert
  • najnowsze zmiany w zakresie ustalania kryteriów wyboru oferty
  • ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego do przedmiotu zamówienia, który jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe
  • wpływ wielkości kryteriów na wybór oferty najkorzystniejszej
  • studia przypadku
  1. Kontrola zgodności przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w przypadku realizacji projektów z pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego
  • ocena poprawności dokonywania czynności:
    • analiza i badanie ofert
    • wezwania do złożenia uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust.3 ustawy Pzp
    • wezwania do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust.4 ustawy Pzp
    • wezwania do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust.1 ustawy Pzp
    • poprawienia omyłek o których mowa w art. 87 ust.2 ustawy Pzp
    • weryfikacja rażąco niskiej ceny, ocena wyjaśnień Wykonawców
  • weryfikacja oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  • wybór oferty najkorzystniejszej na podstawie zdefiniowanych kryteriów oceny ofert
  • dokonywanie wyboru oferty- praktyczne warsztaty, praca grupowa, dyskusja
  1. Ocena czynności poprzedzających zawarcie umowy oraz informacyjnych dokonywanych przez Zamawiającego
  • dokumentowanie postępowania o zamówienie publiczne w przypadku realizacji projektów z pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego warunkiem zamknięcia projektu
  • udostępnienie dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego
  1. Umowa o zamówienie publiczne
  • zgodność treści umowy z prowadzonym postępowaniem
  • możliwość zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego – istotność jako czynnik zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
  • zakres zmian a unieważnienie umowy
  1. Podsumowanie, odpowiedzi na pytania uczestników

TRENER:

Jerzy Czaban
 Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990
 Arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 Występował po stronie obwinionego jako obrońca przed Komisją dyscypliny finansów publicznych

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena szkolenia: 990 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2015-11-17 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Al. Jerozolimskie 123a, GOLDEN FLOOR

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe