NOWE OBOWIĄZKI PEŁNOMOCNIKÓW PROCESOWYCH PO NOWELIZACJI PROCEDURY CYWILNEJ DOKONANEJ USTAWĄ Z DNIA 4 LIPCA 2019 ROKU

Cel szkolenia i program

 

I. Nowe zasady koncentracji materiału dowodowego wobec wprowadzenia posiedzenia przygotowawczego

 

  1. Czynności stron służące przygotowaniu rozstrzygnięcia – planowanie postępowania dowodowego przez pełnomocnika powoda

 

  1. Obowiązki pełnomocnika pozwanego – prawidłowa redakcja odpowiedzi na pozew oraz konieczność dokonania konstruktywnego zaprzeczenia

 

  1. Nowe zasady dotyczące terminów do zgłaszania twierdzeń i dowodów przez pełnomocników obu stron procesu

 

  1. Zarządzenie wymiany dalszych pism przygotowawczych przez Przewodniczącego – skrócenie terminu do zgłaszania twierdzeń i dowodów przez pełnomocników

 

  1. Przebieg posiedzenia przygotowawczego – aktywny udział pełnomocników w ustalaniu przedmiotu sporu i wyjaśnianiu stanowisk stron.

 

  1. Obowiązek wskazywania podstawy prawnej przez pełnomocników

 

  1. Konsekwencje nieobecności pełnomocnika na posiedzeniu przygotowawczym

 

  1. Plan rozprawy – aktywny udział pełnomocników w jego sporządzaniu.

 

  1. Możliwość podnoszenia zastrzeżeń przez pełnomocników do planu rozpraw

 

  1. Przebieg dalszego postępowania według planu i możliwość wnioskowania o jego zmianę

 

  1. Ograniczenia czasowe w przedstawianiu twierdzeń i dowodów według nowych zasad

 

II. Nowe obowiązki pełnomocników związane z wprowadzeniem klauzuli generalnej nadużycia prawa procesowego.

 

  1. Nadużycie prawa procesowego przez pełnomocnika i konsekwencje z tym związane dla niego i strony postępowania.

 

  1. Klauzula generalna nadużycia prawa procesowego przez stronę i pełnomocnika

 

  1. Pismo nie będące pozwem

 

  1. Pozew oczywiście bezzasadny

 

  1. Zażalenie złożone jedynie dla zwłoki

 

  1. Bezpodstawne wnioski o wyłączenie sędziego

 

  1. Wnioski o sprostowanie, uzupełnienie i wykładnię wyroku składane jedynie dla zwłoki

 

  1. Inne czynności pełnomocnika które Sąd może zakwalifikować jako nadużycie prawa procesowego

 

III. Nowe obowiązki pełnomocników wynikające ze zmian dotyczących postępowania dowodowego – prawidłowe formułowanie wniosków dowodowych

 

1. Zmiany o znaczeniu ogólnym

 

2. Fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna

 

3. Czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym

 

4. Nowa rola pełnomocników wobec zmiany formy zeznań świadków

 

5. Możliwość wykorzystania dowodu z opinii biegłego sadowego sporządzonej w innym postępowaniu

 

IV. Zmiany w zakresie uzasadniania orzeczeń przez sąd i w postępowaniu odwoławczym wpływające na konieczność modyfikacji przez pełnomocników dotychczasowej praktyki

 

  1. Ogłaszanie, doręczanie i uzasadnianie orzeczeń przez sąd i konieczność dostosowania dotychczasowej praktyki przez pełnomocników

 

  1. Zmiany w zakresie sporządzania środków zaskarżenia – apelacji, zażalenia oraz skargi na orzeczenie referendarza sądowego

 

V. Wprowadzenie nowej procedury w sprawach gospodarczych i konsekwencje z tym związane dla pełnomocników reprezentujących przedsiębiorców

 

  1. Nowa definicja sprawy gospodarczej

 

  1. Zakres zastosowania postępowania gospodarczego

 

  1. Odrębności postępowania gospodarczego istotne zwłaszcza dla pełnomocników

 

  1. Odrębności w postępowaniu dowodowym wpływające na sposób formułowania wniosków dowodowych przez pełnomocników

 

VI. Zmiany w innych postępowaniach odrębnych i konsekwencje z tym związane dla pełnomocników

 

  1. Postępowanie uproszczone

 

  1. Elektroniczne postępowanie upominawcze

 

  1. Postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze

 

VII. Ogólne zmiany w postępowaniu istotne dla pełnomocników

 

  1. Nowe zasady rejestracji czynności sądu

 

  1. Właściwość sądu

 

  1. Komunikacja sądu z pełnomocnikami

 

  1. Koszty procesu

 

  1. Opłata od rozszerzenia powództwa

 

  1. Doręczenia przez komorników

 

  1. Wysłuchanie stron

 

  1. Sygnalizacja uchybień

 

  1. Wymagania co do treści pozwu i innych pism procesowych

 

  1. Zarzut potrącenia

 

  1. Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym

 

IX. Przepisy wprowadzające i przejściowe

 

Prowadzący

 

Sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds. gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 

Szczegóły organizacyjne

 

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

 

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

 

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

 

Koszty:

 

Cena: 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto)

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

 

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Cena szkolenia: 599 + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2020-03-16 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe