NOWE PODEJŚCIE ROBÓT BUDOWLANYCH Po nowelizacji zamówień publicznych, planowanej nowelizacji prawa budowlanego i w realizacji PPP

Część I. PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE
 

 1. Wstęp do partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)
 • Ogólna charakterystyka szeroko rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP i koncesje)
 • PPP jako specyficzny rodzaj zamówienia publicznego
 • Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi jako podstawy prawne współpracy sektora publicznego z inwestorami prywatnymi w Polsce
 • Kto może realizować projekty PPP?
 • W przypadku jakich projektów skorzystać można z formuły PPP?
 • Charakterystyka najważniejszych modeli PPP
 • Czym różni się partnerstwo publiczno-prywatne od koncesji na roboty budowlane lub usługi?
 • PPP a inne formy realizowania inwestycji publicznych
  • Hybrydowe PPP – łączenie formuły partnerstwa z funduszami europejskimi na lata 2014-2020
 1. Procedura wyboru partnera prywatnego i koncesjonariusza
 • Jak przygotować się do realizacji przedsięwzięć PPP i koncesji? (zespół ds. PPP, analizy przedrealizacyjne, rola doradców i modele współpracy, promocja projektu, planowanie procesu inwestycyjnego)
 • Czynniki decydujące o wyborze właściwego trybu postępowania z perspektywy partnera prywatnego
 • Przebieg postępowania o wybór partnera prywatnego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych (dialog konkurencyjny, negocjacje z ogłoszeniem)
 • Przebieg postępowania o wybór koncesjonariusza zgodnie z ukrbu
 • Negocjacje – najważniejszy etap postępowania
 • Finansowanie projektu jako kluczowy przedmiot negocjacji
 • Status inwestora prywatnego w postępowaniu selekcyjnym
  • Jak przygotować się do udziału w procedurze?
  • Dokumenty niezbędne do udziału w postępowaniu
  • Jaką strategię negocjacji wybrać?
  • Ochrona interesów inwestora w postępowaniu selekcyjnym
 1. Umowa PPP i umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • Ogólna charakterystyka umów PPP i koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • Obligatoryjne i fakultatywne elementy kontraktów partnerskich
 • Umowy PPP w praktyce – omówienie przykładowych klauzul umownych i najważniejszych postanowień wpływających na bezpieczną i efektywną współpracę stron
 • Sposoby zabezpieczenia interesów stron w kontraktach PPP
 • Najczęściej popełniane błędy w konstruowaniu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i umów koncesji
  • Wpływ umów PPP na dług podmiotu publicznego jako jeden z kluczowych czynników dla realizacji projektu
 1. Rynek PPP w Polsce i studium przypadku
 • Rynek PPP – stan obecny i prognozy
 • Gdzie szukać informacji o planowanych projektach PPP?
 • Czy inwestor prywatny może zainicjować projekt PPP?
 • Przegląd i analiza najciekawszych projektów PPP realizowanych w Polsce – geneza i charakterystyka  projektu, ścieżka dojścia, kluczowe postanowienia umowne
 • Pytania uczestników

Część II. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 

 1. Roboty budowlane i obiekt budowlany – szczególna regulacja na potrzeby zamówień publicznych
 2. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane
 • Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
  • Dokumentacja projektowa jako podstawa opisu przedmiotu zamówienia
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zawartość I jej znaczenie przy opisie przedmiotu zamówienia
  • Zamówienia dodatkowe na roboty budowlane
  • Zamówienia uzupełniające na roboty budowlane
  • Warunki społeczne wymagane przy wykonywaniu zamówienia
 • Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane
  • Kosztorys inwestorski jako podstawa ustalenia wartości zamówienia
  • Wartość zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej w odniesieniu do planowanej wartości robót budowlanych
  • Wartość zamówienia w przypadku zastosowania prawa opcji w robotach budowlanych
  • Niedozwolony podział zamówienia w celu unikania stosowania ustawy
 • Opracowanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  • Wyjaśnianie treści siwz
  • Zmiany treści siwz
  • Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie
   • opis sposobu oceny spełnienia warunków
   • wspólne ubieganie się o zamówienie i sposób wykazania spełnienia wymaganych warunków
   • poleganie na zásobách podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
   • odpowiedzialność podmiotów trzecich udostępniających swoje zasoby w celu wykazania spełnienia wymaganych warunków
   • ustawowe wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia
   • udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej
   • zasady zatrudniania i wynagradzania podwykonawców robót budowlanych
 1. Badanie i ocena ofert
 • Wezwanie do złożenia brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw
 • Data wystawienia dokumentu a jego „ważność“ na dzień składania wniosków lub ofert
 • Okoliczności zatrzymania wadium w przypadku nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw
 • Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych, w sposób istotny nie wpływających na treść oferty
 • Wyjaśnianie treści oferty
 • Wyjaśnianie treści dokumentów
 • Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny oferty
 • Opis innych niż cena kryteriów oceny ofert
 • Jak ustalić znaczenie poszczególnych kryteriów mając na uwadze, iż środki publiczne należy wydawać w sposób celowy i oszczędny, uzyskując najlepsze efekty z poniesionych nakładów
 • Wybór oferty, która uzyskała największą ilość punktów a wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie
 1. Umowa o zamówienie publiczne
 • Obowiązkowe postanowienia uwzględniające zmiany przepisów dotyczących podatków, składek lub najniższego wynagrodzenia
 • Obowiązkowe postanowienia dotyczące zatrudniania i wynagradzania podwykonawców robót budowlanych
 • Gwarancja zapłaty za wykonane roboty budowlane
 • Zasady wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
 • Okoliczności odstąpienia od umowy, jeżeli wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego wcześniej nie można było przewidzieć

Część III. PRAWO BUDOWLANE
 

 1. Zakres obowiązywania ustawy Prawo budowlane i jego miejsce w całości budowlanego procesu inwestycyjnego
 2. Najważniejsze regulacje aktualnej ustawy
 3. Daleko idące zmiany w zasadach zdobywania uprawnień budowlanych, skrócenie praktyki zawodowej, „powrót” techników i mistrzów budowlanych, „instytucja” patrona praktyki zawodowej, nowy akt wykonawczy do ustawy
 4. Co dalej z rzeczoznawstwem budowlanym?
 5. Wniesiony do Sejmu projekt nowelizacji Prawa budowlanego z 26 sierpnia 2014 roku
 6. Założenia generalnej reformy przepisów – projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną
 7. Dyskusja podsumowująca
Cena szkolenia: 1890 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Zakwaterowanie
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-08 Adres:

Malopolskie
Zakopane
Tetmajera 20

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe