NOWE ZADANIA ADMINISTRACYJNE I BIUROWE W SEKRETARIACIE SĄDOWYM PO ZMIANACH PRZEPISÓW W 2020 ROKU

Inne terminy:

22.05.2020 Rzeszów

Cel szkolenia i program

I. Czynności i zadania pracowników sekretariatów sądowych w świetle przepisów Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej:

1) urządzenia ewidencyjne i przepływ spraw w świetle regulacji dotyczących biurowości – przepisy ogólne, nowe urządzenia ewidencyjne – wykazy skarg nadzwyczajnych, repertoria w sądach I instancji dla rejestracji zażaleń poziomych, prowadzenie kontrolki terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych i środków zaskarżenia,

2) korespondencja – ewidencjonowanie, obieg, zakres informacji zamieszczanych na pismach, tryb postępowania z korespondencją nieodebraną, możliwość doręczania korespondencji na adres e-mail,

3) wokanda – zasady sporządzania i prowadzenia,

4) orzeczenia, protokoły, zarządzenia, tytuły;

II. Zmiany w przepisach Regulaminu urzędowania sądów powszechnych istotne dla pracowników sekretariatów sądowych:

1) katalog spraw pilnych,

2) definicje: referat, orzecznik, sędzia, osoba funkcyjna, System Losowego Przydziału Spraw,

3) podział obowiązków służbowych,

2) forma elektroniczna w korespondencji sądowej – przesyłanie scanów tradycyjnych dokumentów jako forma priorytetowa komunikacji,

3) postępowanie z dowodami rzeczowymi – odformalizowanie zasad,

4) możliwość zapoznania się przez referenta z aktami sprawy poza siedzibą sądu,

5) odezwa sądowa,

6) System Losowego Przydziału Spraw,

7) doręczanie kopii orzeczeń referentom po zwrocie akt z II instancji,

8) nowy termin wysyłania wezwań i zawiadomień,

9) nowe zadania dyrektora – koordynacja wykorzystywania sal rozpraw
i innych pomieszczeń;

III. Nowe obowiązki w zakresie pracy sekretariatów sądowych po zmianie procedury cywilnej i karnej:

1) posiedzenie przygotowawcze i plan rozprawy,

2) utrwalanie przebiegu posiedzenia i innych czynności sądowych przez strony,

3) komunikacja ze stronami,

4) nowe zasady doręczania pism procesowych – doręczenie komornicze, skrytka pocztowa, pełnomocnictwo pocztowe,

5) uzasadnienia orzeczeń – wniosek, opłata i zakres,

6) postępowanie odwoławcze: apelacja, zażalenie, skarga na czynności referendarza;

7) zasady udostępniania akt biegłym – przygotowanie dokumentacji,

8) treści pouczeń,

9) sporządzanie uzasadnień na formularzach,

10) zarządzenia referendarza sądowego i asystenta sędziego,

11) korespondencja elektroniczna z prokuraturą i innymi podmiotami,

12) warunki formalne pism procesowych, w tym aktu oskarżenia;

IV. Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

1) nowe stawki opłat sądowych;

2) nowe stawki opłat kancelaryjnych;

V. Prowadzenie i archiwizacja akt sądowych oraz pozostałej dokumentacji sądowej:

1) podstawowe definicje – akta sprawy, archiwum zakładowe, archiwum państwowe, dokument, dokumentacja, składnica akt,

2) zakładanie akt – zarządzenie wstępne, rodzaje akt, rejestracja sprawy, sygnatura akt, okładki akt, łączenie dokumentów, numerowanie akt,

3) prowadzenie akt – przepisy dotyczące prowadzenia akt, udostępnianie akt sądowych, udzielanie informacji i wydawanie dokumentów na podstawie akt sądowych,

4) przekazywanie akt do archiwum– porządkowanie i kwalifikacja do kategorii, ułożenie akt w podziale na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną, przekazywanie do archiwum zakładowego i do archiwum państwowego, sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych,

5) zagadnienia związane z pozostałą dokumentacją w sądach – zarządzanie dokumentacją, obieg korespondencji i załatwianie spraw w systemie tradycyjnym i systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), rodzaje systemów kancelaryjnych, instrukcja kancelaryjna, przygotowanie
i przekazanie dokumentacji do archiwum zakładowego, rzeczowy wykaz akt;

6) instrukcja archiwalna – archiwum zakładowe, składnica akt, archiwum państwowe, przyjmowanie dokumentacji, materiały archiwalne – kategoria A, dokumentacja niearchiwalna – kategoria B, ochrona danych osobowych, brakowanie i niszczenie dokumentacji,

7) akty prawne – ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, instrukcje;

VI. Obsługa interesantów w sądzie:

1) nowe standardy obsługi interesantów,

2) zakres obsługi interesantów,

3) kultura obsługi

3) przystępność, rzeczowość i kompletność udzielania informacji

VII. Podsumowanie:

1) dyskusja,

2) pytania,

3) zaświadczenia

Prowadzący

Pracownik Sądu Okręgowego na stanowisku starszego inspektora ds. biurowości.
W latach od 1985.02.04 do€2005.05.31 pracownik Sądu Rejonowego na stanowisku starszego sekretarza sądowego. Ukończyła Politechnikę Częstochowską, Wydział Zarządzania, studia magisterskie uzupełniające na kierunku: Zarządzanie i Marketing w zakresie: zarządzania instytucjami publicznymi i samorządowymi oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, Wydział Filologiczno- Historyczny, studia wyższe zawodowe 3-letnie na kierunku: administracja. Doświadczony szkoleniowiec: prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej w zakresie kształcenia ustawicznego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie w edycjach organizowanych w latach: 2010/2011, 2011/2012, 2013; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów adwokackich w okręgu Sądu Okręgowego; Prowadzenie wykładów z zakresu biurowości sądowej dla aplikantów radcowskich w okręgu Sądu Okręgowego; Prowadzenie szkoleń z zakresu biurowości sądowej w poszczególnych apelacjach od roku 2016.

Cena szkolenia: 499 + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Certyfikat udziału
Data: 2020-04-17 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe