„NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Nowe obowiązki zamawiającego i wykonawcy po 19 października 2014 – warunki udziału w postępowaniu, pozacenowe kryteria oceny ofert, rażąco niska cena”

 1. Wprowadzenie – aktualny stan prawny – zestawienie aktów prawnych.
 2. Nowelizacja ustawy Pzp – kluczowe zmiany: ogłoszenie o zamówieniu, dokument specyfikacji, protokół postępowania, usługi niepriorytetowe.
 3. Zmiana zasad utajniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – NOWE obowiązki zamawiającego i wykonawcy.
 4. Ocena efektywności i rzetelności wykonawców – zmiany przesłanek w zakresie wykluczenia wykonawcy z postępowania – lista „niesolidnych” wykonawców – zmiana definicji i sposobu postępowania oraz zapisów SIWZ. Przykłady zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych.
 5. Ocena rzetelności wykonawcy w świetle dyrektywy 2014/24/WE.
 6. Udostępnienie zasobów innego podmiotu i solidarna odpowiedzialność tego podmiotu – opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w SIWZ oraz odpowiedzialność solidarna w umowie. Nowe dokumenty jakich może żądać zamawiający w celu dokonania oceny niezbędnego stopnia udostępnienia zasobów.
 7. Nowe warunki udziału w postępowaniu oraz ocena ich spełnienia – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz preferencje unijne.
 8. NOWE ZASADY RAŻĄCO NISKIEJ CENY – definicja, zagadnienie wartości kosztów pracy a rażąco niska cena, ciężar dowodu niewystępowania rażąco niskiej ceny.
 9. Nowe zasady zatrzymywania wadium.
 10. Badanie i nowe kryteria oceny ofert po nowelizacji – OGRANICZENIE STOSOWANIA JEDYNIE KRYTERIUM CENY, zagadnienie zamówień powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych.
 11. Rachunek kosztów w okresie korzystania z przedmiotu zamówienia – możliwe problemy.
 12. Obowiązkowe klauzule waloryzacyjne przy umowach zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy – zmiany w umowach.
 13. Delegacja dla Prezesa PZP w zakresie ustalenia wzorów umów, regulaminów i dokumentów przewidziana nowelizacją.
 14. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
Cena szkolenia: 370 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-11-28 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
ul. Towarowa 22

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe