Nowelizacja PZP z 29 sierpnia 2014 – analiza zmian okiem praktyka Licytacja elektroniczna jako alternatywa dla kryteriów pozacenowych

Zmiany przepisów wprowadzone nowelizacją z 29 sierpnia 2014r., w szczególności:
 

 1. Udzielanie zamówień na usługi niepriorytetowe na nowych zasadach
 2. Istotne zmiany w praktyce dotyczącej zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa przez wykonawców
 3. Zastąpienie przesłanek wykluczenia wykonawców nowymi przepisami określonymi w art. 24 ustawy PZP
 4. Nowe obowiązki innych podmiotów, na których zasoby powołują się wykonawcy ubiegający się o zamówienie – solidarna odpowiedzialność tych podmiotów – art. 26 ust 2e ustawy PZP. Możliwość „pożyczania” zdolności ekonomicznej
 5. Modyfikacja art. 29 ustawy PZP – dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia, poprzez umożliwienie zamawiającym stawiania wymagań wykonawcom, w zakresie zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób do realizacji zamówienia
 6. Zmiana w praktyce zatrzymywania wadium, nowe brzmienie art. 46 ust 4a PZP
 7. Nowe zasady dotyczące badania rażąco niskiej ceny w ofertach. Nowy obowiązek wykonawcy w zakresie wykazania, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny
 8. Rozszerzenie katalogu kryteriów pozacenowych oraz modyfikacja przesłanek zastosowania wyłącznie kryterium cenowego
 9. Nowe obowiązki w zakresie waloryzacji umów dłuższych niż 12 miesięcy, w związku z kosztami wykonania zamówienia.

Licytacja elektroniczna – jeden z podstawowych trybów udzielania zamówień publicznych do wysokości tzw. „Progów unijnych” – w którym zamawiający nie może zastosować innych kryteriów niż cena
 

 1. Licytacja elektroniczna – przesłanki, terminy, przebieg licytacji
 • Kiedy zamawiający może zastosować tryb licytacji elektronicznej? Przesłanki, zasady, szacunkowa wartość zamówienia
 • Omówienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Rejestracja i identyfikacja wykonawców, wysokość postąpień, liczba etapów, czas ich trwania
 • Prowadzenie i dokumentowanie postępowania w trybie licytacji elektronicznej
 1. Licytacja elektroniczna a zasady udzielania zamówień publicznych
 • Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
 • Zasada pisemności i zasada jawności postępowania o zamówienie publiczne
 • Zasada bezstronności
 • Licytacja elektroniczna w liczbach
 1. Licytacja elektroniczna w otoczeniu przepisów PZP
 • Licytacja elektroniczna a wykluczenie wykonawcy/odrzucenie oferty
 • Licytacja elektroniczna a wybór oferty najkorzystniejszej/unieważnienie postępowania
 • Wyjaśnienia treści oferty/ poprawa omyłek/ badanie rażąco niskiej ceny a licytacja elektroniczna
 • Analiza porównawcza licytacji elektronicznej i aukcji elektronicznej w PZP, wskazanie podobieństw i różnic
 • Przykłady licytacji na podstawie analizy dokumentów  z przeprowadzonych postępowań w trybie licytacji elektronicznej
Cena szkolenia: 0 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-11-28 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Mokotowska 1

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe