NOWELIZACJA USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI- FUNDAMENTALNE ZMIANY PRZY DOCHODZENIU NALEŻNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH DLA WIERZYCIELI I ORGANÓW EGZEKUCJI

INNE TERMINY

24.03.2020 KIELCE

03.04.2020 BYDGOSZCZ

08.05.2020 WARSZAWA

15.05.2020 LUBLIN

Cel szkolenia i program

Adresat szkolenia: pracownicy komórek wierzycielskich, pracownicy komórek egzekucji administracyjnej, sekretarze, skarbnicy, radcowie prawni organów dochodzących należności w ramach egzekucji administracyjnej.

Cel szkolenia: celem szkolenia jest szczegółowe wyjaśnienie zmian jakie wejdą w życie 1.03.2020 r., 30.072020r.; 30.10.2020r.; 20.02.2021r.; 30.04.2021r.; 30.10.2021r. I 1.01.2022r. w egzekucji administracyjnej. Zmiany te związane są z koniecznością wprowadzenia w życie postanowień Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 31/14 (Dz. U. poz. 1244) dotyczącego kosztów egzekucyjnych. Z uwagi na doniosłość zmian, ich bardzo szeroki zakres jak tez konieczność ich wdrożenia w praktyce organów wierzycielskich i egzekucyjnych, już teraz konieczne staje się nabycie i pogłębienie wiedzy z tego zakresu. Niewątpliwą korzyścią z udziału w szkoleniu będzie umiejętność prawidłowego ustalania, określania, i egzekwowania kosztów postępowania egzekucyjnego, wypełniania dokumentacji, wydawania stosownych do okoliczności orzeczeń.

1. Nowa regulacja prawna-Wyrok z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 31/14 (Dz. U. poz. 1244) Trybunału Konstytucyjnego jako podstawa wielkiej nowelizacji postępowania egzekucyjnego w administracji.

2. Zmiana definicji organu rekwizycyjnego jako ułatwienie procedury dla samorządowych organów egzekucji administracyjnej.

3. Rozszerzenie katalogu obowiązków dochodzonych w drodze egzekucji administracyjnej ( zmiana porządkowa- dot. kosztów upomnienia i egzekucji administracyjnej)

4. Zmiana o istotnym znaczeniu dla wierzycieli- odstępstwo od zasady art. 6 § 1 upea – czynnego udziału wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym, nakładającej na wierzyciela obowiązek podjęcia czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w sytuacji uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku tzw. czasowe odstąpienie od czynności.

5. Art. 7 a – nowe zasady współpracy w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym pomiędzy wierzycielem, organem egzekucyjnym i dłużnikiem zajętej wierzytelności.

6. Zmiany w upomnieniach- art. 15- dookreślono dane, które winno zawierać upomnienie będące wezwaniem do wykonania obowiązku przez zobowiązanego poprzedzającym wszczęcie egzekucji administracyjnej, przedawnienie kosztów upomnienia.

7. Wprowadzenie możliwości doręczania odpisów tytułów wykonawczych i pozostałej korespondencji zobowiązanemu przez pracowników organu egzekucji.

8. Wprowadzenie definicji postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej i ich wpływ na ustalenie momentu powstania obowiązku uiszczenia opłaty manipulacyjnej – art. 26

9. Dalsze tytuły wykonawcze- wprowadzenie nowych elementów do treści tytułów.

10. Rezygnacja z zaokrąglania należności pieniężnych, odsetek z tytułu niezapłacenia tej należności w terminie i kosztów egzekucyjnych.

11. Zmiany w przesłankach nieprzystąpienia do egzekucji i doprecyzowanie definicji organu mogącego skorzystać z tej procedury.

12. Zmiany w art. 59 upea- zmiany w katalogu przesłanek do umorzenia postępowania egzekucyjnego, możliwość umorzenia postępowania egzekucyjnego przed wszczęciem egzekucji przez wierzyciela dokumentowanie nie postanowieniem lecz adnotacją służbową.

13. Zmiany w art. 60- niemożność pozostawienia czynności egzekucyjnych w sytuacji umorzenia postępowania egzekucyjnego.

14. Zmiany w art. 61 upea- nowe zasady ponownego wszczynania postępowania egzekucyjnego w administracji

14. Fundamentalne zmiany w zakresie naliczania kosztów postępowania egzekucyjnego:

14.1. Wprowadzenie zasady dochodzenia kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji po wygaśnięciu obowiązku dochodzonego w postępowaniu.

14.2. Wprowadzenie możliwości spłaty zaległości przez inne niezobowiązane osoby ( męża, żonę itd.).

14.3. Opłata manipulacyjna- wyłącznie stawki kwotowe, przesłanki niepobrania opłaty.

14.4. Opłata egzekucyjna- pobranie w wysokości proporcjonalnej do wyegzekwowanych środków pieniężnych, wdrożenie zasady obowiązku uiszczenia opłaty egzekucyjnej w zależności od efektów czynności egzekucyjnych, wprowadzenie górnej granicy naliczanej opłaty za czynności podjęte w postępowaniu egzekucyjnym 10% wyegzekwowanych należności pieniężnych, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia, nie więcej jednak niż 40 000 zł .

14.5. Rezygnacja z opłat za niektóre czynności egzekucyjne- asysta Policji- zmiana charakteru opłaty na wydatki.

14.6. Opłaty za czynności egzekucyjne w egzekucji obowiązków niepieniężnych.

14.7. Zmiana katalogu wydatków egzekucyjnych.

14.8. Fundamentalna zmiana – przedawnienie kosztów postępowania egzekucyjnego.

14.9.Fundamentalna zmiana – nieobciążanie wierzycieli działających w ramach państwowej jednostki budżetowej lub są państwową jednostką budżetową kosztami egzekucji.

14.10.Uregulowanie podziału kosztów egzekucyjnych – czyli któremu organowi egzekucyjnemu i w jakich przypadkach koszty egzekucyjne przypadają.

14.11.Określono organ na rzecz którego przypadać będą wyegzekwowane koszty egzekucyjne w egzekucji należności z tytułu „opłaty śmieciowej”.

14.12.Procedura zwrotu zobowiązanemu lub wierzycielowi kosztów egzekucyjnych wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli po pobraniu tych kosztów okaże się, że wszczęcie lub prowadzenie egzekucji administracyjnej było niezgodne z prawem, w szczególności jeżeli w chwili wyegzekwowania lub uzyskania kosztów egzekucyjnych postępowanie egzekucyjne podlegało umorzeniu.

14.13. Zmiana w art. 64 e upea- zmiana przesłanek umorzenia kosztów postępowania egzekucyjnego.

14.14. Zmiany w art. 64f upea- doprecyzowano zasady udzielenia ulg w postępowaniu w sprawie o koszty postępowania egzekucyjnego.

14.15. Zmiany w art. 115 upea- zmiany w zakresie zasad podziału wyegzekwowanych kwot w ramach egzekucji administracyjnej.

14.16. Zmiany w kosztach postępowania zabezpieczającego.

14.17. Zniesienie opłaty komorniczej, zmiany w wydatkach i opłatach związanych z przekazaniem wierzycielowi należności lub przedmiotu.

Prowadzący

prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, od 16 lat współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników ministerstw (min. Ministerstwo Budownictwa, MSWiA, MF, Ministerstwo Rozwoju), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Od szeregu lat zajmuje się zagadnieniami procedury administracyjnej w postępowaniach aganów administracji publicznej. Wielokrotnie realizowała szkolenia dla ministerstw, Kancelarii Premiera, NIK, UOKIK, urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, starostw, urzędów gmin, KRUS, ARIMR itd., w ramach spotkań otwartych, zamkniętych i szkoleń dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom egzekucji administracyjnej, postępowań administracyjnych. Na stałe współpracuje z wydawnictwem Beck, Infor, Platforma Edukacyjna Project System, Dla samorządu.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów wymaganych przez OIRP oraz ORA.

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

Koszty:

Cena: 499 PLN+23% VAT (613,77 PLN brutto)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Cena szkolenia: 499 + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2020-03-18 Adres:

Wielkopolskie
Poznań

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe