Nowy obraz upadłości konsumenckiej – otwarcie prawnych możliwości oddłużenia osób fizycznych nie prowadzących działalność gospodarczej poprzez wykorzystanie znowelizowanych przepisów PUiN

WYKŁADOWCY

Janusz Płoch – sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, przewodniczący Wydziału VIII Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych. Od 1988 r. arbiter Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Krakowie. W latach 1993-1996 członek komisji kodyfikacyjnej nad reformą Prawa Upadłościowego powołanej przez Departament Prawny Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. W listopadzie 2002 r. brał udział w charakterze konsultanta w pracach podkomisji sejmowej nad rządowym projektem ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. W lutym 2009 r. brał udział w charakterze konsultanta w pracach komisji senackiej nad rządowym projektem nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Obecnie zasiada w komisji Ministerstwa Sprawiedliwości pracującej nad nowelizacją przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. Od roku 1991 jako wykładowca zajmuje się działalnością dydaktyczną z zakresu prawa gospodarczego, specjalizując się w tematyce prawa upadłościowego, układowego oraz naprawczego.

PROGRAM

Szkolenie prowadzone w formie panelu wykładowo-dyskusyjnego adresowane jest do:

 • osób fizycznych nieprowadzącym działalność gospodarczą mających trudności w realizacji swoich zobowiązań;
 • banków, prywatnych przedsiębiorców;
 • prawników i ekonomistów;
 • osób zajmujących się windykacją najczęściej występujących u osób fizycznych zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem banków, Urzędów Skarbowych, itp wierzycieli.

Opis i podstawa prawna

Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące znowelizowanych ustawą z dnia 29.08.2014 roku przepisów prawa upadłościowego i naprawczego w zakresie "oddłużenia osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej" (Dz. U. z 30.09.2014 roku, poz. 1306).

Cel i założenia programowe:

Ustawą z dnia 5.12.2008 roku ustawodawca nowelizując przepisy prawa upadłościowego i naprawczego wprowadził do polskiego porządku prawnego "upadłość konsumencką", która obowiązuje od dnia 31.03.2009 roku. Ponad pięcioletni okres stosowania tych przepisów wskazuje na wiele trudności w wykorzystaniu procedury upadłościowej dla tego typu osób, co mija się z oczekiwaniami dłużników. Stąd też ustawodawca ustawą z 29.08.2014 roku, (która zacznie obowiązywać z dniem 31.12.2014 roku), zdecydował się na modyfikację i znaczną liberalizację przepisów dotyczących upadłości osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej -"tzw. upadłości konsumenckiej".

Celem szkolenia będzie przybliżenie uczestnikom niezbędnych wiadomości dotyczących nowych rozwiązań w zakresie upadłości konsumenckiej i możliwości wykorzystania tej konstrukcji prawnej dla umorzenia zobowiązań niewypłacalnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wskazane będą podstawy formalne i materialnoprawne ogłoszenia upadłości, jego przebieg, jak i skutki prawne związane z tokiem każdego etapu postępowania. Porównawczo przedstawiony zostanie również schemat możliwości umorzenia części zobowiązań przez prywatnych przedsiębiorców.
Analiza treści dotychczasowych przepisów jak i znowelizowanej wersji ustawy, pozwala stwierdzić, że jest to nadal trudny do przeprowadzenia proces, wymagający od dłużnika dobrego przygotowania, nastawienia i cierpliwości. Bez dobrego zrozumienia zasad wiążących ze skutkami ogłoszenia upadłości oraz bez kompleksowego poznania wszystkich warunków potrzebnych do zaspokojenia wierzycieli, ustalenia planu spłaty pozostałych zobowiązań i następnie umorzenia niezaspokojonych wierzytelności, rzadko która osoba będzie mogła osiągnąć planowany przez ustawodawcę efekt oddłużenia.
Szczególna uwaga poświęcona będzie skutkom ogłoszenia upadłości tak co do osoby i majątku dłużnika jak i spraw związanych z wpływem upadłości na aspekty majątkowe małżeńskie upadłego.
Z punktu zaś wierzycieli niewypłacalnych dłużników, istotne jest zrozumienie zagrożenia jaki może nieść niewłaściwe wykorzystanie tej procedury przez nieuczciwych dłużników i umiejętne przeciwdziałanie takiemu zachowaniu.

Program szkolenia pozwoli udzielić odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania. Przewiduje się omówienie m.in. następujących zagadnień:

 • zasady i schemat przebiegu postępowania upadłościowego wobec "konsumentów" i przedsiębiorców – analiza porównawcze w kontekście pozycji wierzycieli upadłego, w tym zabezpieczonych rzeczowo na jego majątku;
 • znowelizowane podstawy prawne umorzenia zobowiązań upadłego przedsiębiorcy i konsumenta – różnice w stosunku do dotychczasowych rozwiązań;
 • ocena zachowań dłużnika z punktu widzenia właściwego uprawdopodobnienia przesłanek do ogłoszenia jego upadłości – jak prawidłowo sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości;
 • rola syndyka masy upadłości i skutki ogłoszonej upadłości m.in. wobec dłużnika, jego majątku oraz małżonka;
 • skutki ogłoszenia upadłości zmierzające do jak najpełniejszego odtworzenia majątku upadłego oraz środki przymusu i sankcje wobec upadłego niepodporządkowującego się skutkom ogłoszonej upadłości;
 • w jaki sposób wierzyciel może zapewnić sobie udział w postępowaniu oraz tryb likwidacji majątku upadłego; zaspakajania wierzycieli, ustalenie spłaty, a następnie umorzenia zobowiązań.
 • możliwości kontroli działań syndyka oraz przebiegu całego przebiegu postępowania upadłościowego, z punktu widzenia zabezpieczenia interesów upadłego i wierzycieli.
 • podsumowanie nowego obrazu upadłości konsumenckiej – otwarcie prawnych możliwości oddłużenia osób fizycznych zaproponowane w ramach nowelizacji przepisów puin.

KOSZT UDZIAŁU: 700 zł + 23% VAT

System rabatowy dla stałych Klientów:

 • 10% dla Klientów Wolters Kluwer
 • 5% z tytułu zgłoszenia na szkolenie 2 i więcej osób z jednej firmy
 • 5% dla Klientów, którzy wzięli udział w szkoleniach Wolters Kluwer w 2013 r.
 • 6 osoba gratis z tytułu zgłoszenia na szkolenie 5 osób z jednej firmy

Informujemy, że dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych koszt szkolenia zwolniony jest z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z podatku VAT prosimy o dołączenie do zgłoszenia na szkolenie stosowanego oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji. W przypadku braku oświadczenia do w/w stawki doliczmy 23% VAT.

Oświadczenie VAT – o finansowaniu ze środków publicznych – pobierz doc >>

Koszt obejmuje:

 • serwis kawowy i lunch
 • materiały
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELI

Dominika Telega
tel. 22 535 83 16
tel. 022 535 83 23
fax. 022 535 81 34
e-mail: dtelega@wolterskluwer.pl , e-mail: arozko@wolterskluwer.pl
lub e-mail: szkolenia@wolterskluwer.pl

Cena szkolenia: 0 zł W cenie szkolenia:
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-11-28 Adres:

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe