ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 R

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 R

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest poznanie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Udział w szkoleniu umożliwi wyjaśnienie wątpliwości dotyczących osób objętych odpowiedzialnością, w tym kierownika jednostki i upoważnionych pracowników, czynów stanowiących naruszenie dyscypliny, jak również orzekanych za nie kar oraz postępowania.

METODA

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, akty prawne, orzecznictwo komisji orzekających, połączony z dyskusją na temat rozwiązań problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

WYKŁADOWCA

Prawnik, ekspert w zakresie finansów publicznych i środków unijnych, konsultant podatkowy, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego UMCS, wykładowca prawa finansowego, autor publikacji opublikowanych m.in. na łamach ”Przeglądu Podatkowego”. Doradca organów wykonawczych JST oraz innych kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, środków unijnych, zamówień publicznych, zarządzania i organizacji oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wybrane szkolenia z zakresu finansów publicznych prowadzone w ostatnich latach przez wykładowcę:
• Finanse publiczne w praktyce – cykl szkoleń 2009-2014 r.,
• Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego – cykl szkoleń 2010-2014 r.,
• Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym – cykl szkoleń 2010-2014 r.,
• Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – cykl szkoleń 2008-2014 r.,
• Budżet zadaniowy – cykl szkoleń 2010-2014 r., w tym szkolenia w ramach projektu szkoleniowego Ministerstwa Finansów,
• Zamówienia publiczne do 30 000 euro – cykl szkoleń 2010-2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zakres ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

2. Osoby ponoszące odpowiedzialność:

 • odpowiedzialność kierownika jednostki z tytułu nieprawidłowego prowadzenia gospodarki finansowej oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej
 • odpowiedzialność głównego księgowego za niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli
 • odpowiedzialność pracowników, których obowiązki oparte są na odrębnych ustawach, np. ustawie o służbie cywilnej, ustawach samorządowych
 • odpowiedzialność osób upoważnionych przez kierownika w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, rachunkowości, realizacji projektów unijnych oraz udzielania zamówień publicznych

3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności prawnej (odpowiedzialność karna, karna skarbowa, cywilna, pracownicza)

4. Najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi

5. Rozstrzygnięcia w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

6. Przesłanki uwzględniane przy dochodzeniu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wymierzaniu kary

7. Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych:

 • należności publiczne (Skarbu Państwa, JST lub jednostki)
 • rozliczenia z właściwym budżetem
 • dokonywanie wydatków: upoważnienie, dotacje, środki unijne
 • opłacanie publicznoprawnych składek i wpłat
 • zaciąganie i wykonywanie zobowiązań
 • zamówienia publiczne
 • udzielanie koncesji na roboty budowlane i usługi
 • inwentaryzacja i sprawozdawczość budżetowa
 • zaniechanie audytu wewnętrznego
 • kontrola zarządcza
 • wstępna kontrola dokonywana przez głównego księgowego

8. Charakterystyka poszczególnych czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych

9. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przesłanki ich stosowania: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

10. Przedawnienie oraz zatarcie ukarania

11. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów

12. Złożenie zawiadomienia o popełnieniu czynu

13. Czynności podejmowane przez rzecznika dyscyplinarnego

14. Obowiązki komisji orzekających

15. Prawa i obowiązki obwinionego

16. Przegląd orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tendencje interpretacyjne, wybrane orzeczenia)

CENA SZKOLENIA
430 zł; cena szkolenia zawiera:
• komplet materiałów szkoleniowych,
• certyfikaty dla uczestników,
• przerwy kawowe, obiad.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

WARUNKIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU JEST PRZESŁANIE FAXEM WYPEŁNIONEGO FORMULARZA NA NR (22) 872-14-85 LUB E-MAILEM NA ADRES SZKOLENIA@ACC.NET.PL, DOSTĘPNEGO NA STRONIE:
www.acc.net.pl

Rezygnacji należy dokonać w terminie do 6 dni roboczych przed szkoleniem.

Szkolenia zamknięte (wewnętrzne) organizowane na zlecenie Klienta charakteryzują się dopasowaniem do indywidualnych potrzeb szkoleniowych

ORGANIZATOR:
ACC TRAINING & CONSULTING GROUP
www.acc.net.pl
szkolenia@acc.net.pl
tel/fax: 22 872 14 85

Cena szkolenia: 430 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-08 Adres:

Mazowieckie
Warszawa Centrum
Tadeusza Rejtana 6

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe