Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w roku 2018

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w roku 2018

Miejsce i termin szkolenia

Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum)

Termin: 24.01.2018 r. Godziny: 10:00 – 16:00

sala g bufet sala f

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Udział w szkoleniu umożliwi wyjaśnienie wątpliwości dotyczących osób objętych odpowiedzialnością, w tym kierownika jednostki i upoważnionych pracowników, czynów stanowiących naruszenie dyscypliny, jak również orzekanych za nie kar oraz postępowania.

Metoda

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, akty prawne, orzecznictwo komisji orzekających, połączony z dyskusją na temat rozwiązań problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Prawnik, ekspert w zakresie finansów publicznych i środków unijnych,  wykładowca prawa finansowego, autor publikacji opublikowanych m.in. na łamach „Przeglądu Podatkowego”. Doradca organów wykonawczych JST oraz innych kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, środków unijnych, zarządzania i organizacji, zamówień publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na zlecenie ACC Training & Consulting Group realizował projekty szkoleniowe m.in. dla: Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Miasta w Warszawie, Urzędu Miasta w Krakowie, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Najwyższej Izby Kontroli.

Program szkolenia

1. Zakres ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Osoby ponoszące odpowiedzialność:
 • odpowiedzialność kierownika jednostki z tytułu nieprawidłowego prowadzenia gospodarki finansowej oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej,
 • odpowiedzialność głównego księgowego za niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli,
 • odpowiedzialność pracowników, których obowiązki oparte są na odrębnych ustawach, np. ustawie o służbie cywilnej, ustawach samorządowych,
 • odpowiedzialność osób upoważnionych przez kierownika w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, rachunkowości, realizacji projektów unijnych oraz udzielania zamówień publicznych.
3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności prawnej (odpowiedzialność karna, karna skarbowa, cywilna, pracownicza).
4. Najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi.
5. Rozstrzygnięcia w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
6. Przesłanki uwzględniane przy dochodzeniu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wymierzaniu kary.
7. Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych:
 • należności publiczne (Skarbu Państwa, JST lub jednostki),
 • rozliczenia z właściwym budżetem,
 • dokonywanie wydatków: upoważnienie,  dotacje, środki unijne,
 • opłacanie publicznoprawnych składek i wpłat,
 • zaciąganie i wykonywanie zobowiązań,
 • zamówienia publiczne,
 • udzielanie koncesji na roboty budowlane i usługi,
 • inwentaryzacja i sprawozdawczość budżetowa,
 • zaniechanie audytu wewnętrznego,
 • kontrola zarządcza,
 • wstępna kontrola dokonywana przez głównego księgowego.
8. Charakterystyka poszczególnych czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
9. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przesłanki ich stosowania: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
10. Przedawnienie oraz zatarcie ukarania.
11. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów.
12. Złożenie zawiadomienia o popełnieniu czynu.
13. Czynności podejmowane przez rzecznika dyscyplinarnego.
14. Obowiązki komisji orzekających.
15. Prawa i obowiązki obwinionego.

16. Przegląd orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tendencje interpretacyjne, wybrane orzeczenia).

Cena szkolenia

550 zł - cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 10.01.2018 r.
590 zł – cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 11.01.2018 r.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet  materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 10% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Cena szkolenia: 550 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2018-01-24 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Al. Jana Pawła II 25

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe