Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w roku 2018

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Udział w szkoleniu umożliwi wyjaśnienie wątpliwości dotyczących osób objętych odpowiedzialnością, w tym kierownika jednostki i upoważnionych pracowników, czynów stanowiących naruszenie dyscypliny, jak również orzekanych za nie kar oraz postępowania.

Metoda

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, akty prawne, orzecznictwo komisji orzekających, połączony z dyskusją na temat rozwiązań problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Prawnik, ekspert w zakresie finansów publicznych i środków unijnych,  wykładowca prawa finansowego, autor publikacji opublikowanych m.in. na łamach „Przeglądu Podatkowego”. Doradca organów wykonawczych JST oraz innych kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, środków unijnych, zarządzania i organizacji, zamówień publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na zlecenie ACC Training & Consulting Group realizował projekty szkoleniowe m.in. dla: Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Miasta w Warszawie, Urzędu Miasta w Krakowie, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Najwyższej Izby Kontroli.

Program szkolenia

1. Zakres ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1311).

2. Zmiany wprowadzone w 2017 roku w sferze zasad publicznej gospodarki finansowej oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów  publicznych:

 1. doprecyzowanie zakresu stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, w tym kar umownych (zmiana ustawy o finansach publicznych od 28 kwietnia 2017 r.
 2. wprowadzenie od 1 czerwca 2017 r. pojęcia ugody cywilnoprawnej w ustawie o finansach publicznych (nowy art. 54a UFP)
 3. zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych od 1 czerwca 2017 r.:
 4. nowe kontratypy związane z wykonaniem ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa (art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 2),
 5. rozszerzenie odpowiedzialności na zmiany umowy dokonane bez upoważnienia w planie lub niezgodnie z przepisami (art. 15 ust. 1)
 6. Osoby ponoszące odpowiedzialność

- odpowiedzialność kierownika jednostki z tytułu nieprawidłowego prowadzenia gospodarki finansowej oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej

- odpowiedzialność głównego księgowego za niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli

- odpowiedzialność pracowników, których obowiązki oparte są na odrębnych ustawach, np. ustawie o służbie cywilnej, ustawach samorządowych

- odpowiedzialność osób upoważnionych przez kierownika w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, rachunkowości, realizacji projektów unijnych oraz udzielania zamówień publicznych

– prawidłowość oraz skuteczność udzielanych upoważnień jako warunek odpowiedzialności osób upoważnionych

3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności prawnej (odpowiedzialność karna, karna  skarbowa, cywilna, pracownicza).

4. Najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi.

5. Rozstrzygnięcia w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

6. Przesłanki uwzględniane przy dochodzeniu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wymierzaniu kary.

7. Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych.

 1. należności publiczne (Skarbu Państwa, JST lub jednostki)
 2. rozliczenia z właściwym budżetem
 3. dokonywanie wydatków: upoważnienie,  dotacje, środki unijne
 4. opłacanie publicznoprawnych składek i wpłat
 5. zaciąganie i wykonywanie zobowiązań
 6. zamówienia publiczne
 7. udzielanie koncesji na roboty budowlane i usługi
 8. inwentaryzacja i sprawozdawczość budżetowa
 9. zaniechanie audytu wewnętrznego
 10. kontrola zarządcza
 11. wstępna kontrola dokonywana przez głównego księgowego

8. Charakterystyka poszczególnych czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

9. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przesłanki ich stosowania: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

10. Przedawnienie oraz zatarcie ukarania.

11. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów.

12. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych – zakres podmiotowy obowiązku, treść zawiadomienia i konsekwencje braku złożenia  zawiadomienia.

13. Czynności podejmowane przez rzecznika dyscyplinarnego.

14. Obowiązki komisji orzekających.

15. Prawa i obowiązki obwinionego.

16. Przegląd orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tendencje interpretacyjne, wybrane  orzeczenia dotyczące m.in. kontroli zarządczej i odpowiedzialności osób prawidłowo upoważnionych).

Cena szkolenia

550 zł - cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 27.03.2018 r.
590 zł – cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 28.03.2018 r.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet  materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Cena szkolenia: 550 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2018-04-10 Adres:

Slaskie
Katowice

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe