Pełnomocnik procesowy w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym ( z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych )

Program szkolenia:

 1. Zakres sądowej kontroli administracji z uwzględnieniem najnowszych zmian dokonanych nowelizacją p.p.s.a. (np. (art. 3 § 2 p.p.s.a.) lub zmianą orzecznictwa (np. uchwała NSA z 9 10 17 r., I OPS 3/17, czy wykładnia art. 136 ust. 3 u.g.n. – zwrot wywłaszczonej nieruchomości)

2. Strony postępowania sądowoadministracyjnego

– strona a uczestnik postępowania sądowoadministracyjnego

– pełnomocnictwo i jego rodzaje

– nowa pozycja procesowa radcy prawnego jako pełnomocnika w postępowaniu przed sądem

administracyjnym

– reprezentacja organu przed sądem administracyjnym

3. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego

– strona formalna skargi

– cechy szczególne skargi na:

a) pisemną interpretację prawa podatkowego w sprawie indywidualnej

b) uchwały lub akty wymienione w art. 3 § 2 pkt 5 i 6 p.p.s.a. (art. 58 § 1 pkt 5a p.p.s.a.)

c) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania

– obowiązki profesjonalnego pełnomocnika

– tryb wnoszenia skargi do sądu administracyjnego (art. 52 – 54a i art. 57 p.p.s.a.)

– sprzeciw od decyzji kasacyjnej organu odwoławczego (art. 64a-64e, art. 151a i art. 230 § 2 p.p.s.a.) – postanowienie NSA z 26 lutego 2018 r., I OZ 130/18 (nie ma zastosowania do postanowień kasacyjnych); wyrok NSA z 26 lutego 2018 r., I OSK 64/18 (możliwość a) merytorycznego rozpoznania sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji na posiedzeniu niejawnym przez sąd administracyjny w składzie jednoosobowym – bez zgody stron, b) przesądzenia przez NSA w składzie jednoosobowym na posiedzeniu niejawnym sposobu rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej)

– odpowiedź na skargę

– przesłanki rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym (art. 119 p.p.s.a.)

– postępowanie mediacyjne

– przeprowadzenie dowodu przed sądem administracyjnym (art. 133, a art. 105 p.p.s.a.)

4. Uprawnienia orzecznicze sądu I instancji

– kasacyjne

– reformacyjne

– głębokość orzekania

– zakaz reformationis in peius

5. Zaskarżanie orzeczeń sądu I instancji

– wybrane problemy postępowania międzyinstancyjnego

– skarga kasacyjna jako sformalizowany środek odwoławczy

a) przymus adwokacko-radcowski,

b) forma skargi kasacyjnej, a jej odrzucenie (I OSK 1248/16, I OSK 1589/16, I OSK 1599/16)

c) pełnomocnik wyznaczony w ramach prawa pomocy,

d) opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej i jej kontrola

– odpowiedź na skargę kasacyjną a zwykłe pismo procesowe

– zażalenie

6. Uprawnienia orzecznicze Naczelnego Sądu Administracyjnego

– rozpoznanie skargi kasacyjnej na posiedzeniu niejawnym

– uprawnienia kasacyjne NSA

– uprawnienia reformacyjne NSA

– tryb rozpoznania skargi kasacyjnej od wyroku oddalającego sprzeciw (art. 182 – 182a  p.p.s.a.)

7. Środki dyscyplinującego oddziaływania na administrację publiczną

– grzywna

– przyznanie skarżącemu sumy pieniężnej

– wydanie orzeczenia w miejsce organu administracji (I OSK 2230/16)

– sygnalizacja (por. np. wyrok NSA z 24 01 18 r., I OSK 2353/17)

8. Środki prawne od prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych

– skarga o wznowienie postępowania

– skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

9. Zwrot kosztów postępowania sądowoadministracyjnego

10. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego i ich znaczenie w systemie gwarancji procesowych strony

– uchwały abstrakcyjne

– uchwały konkretne

11. Wykonywanie orzeczeń sądów administracyjnych (I OSK 1599/16

Cena szkolenia: 580 zł netto (+ 23 %VAT) zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2018-10-24 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
ul. Nowy Świat 72
00-330

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe