Postępowanie administracyjne – zagadnienia praktyczne

Krótko o szkoleniu:

Praktyczna wiedza w zakresie praw i obowiązków organu prowadzącego postępowanie z punktu widzenia pracownika administracji.

Korzyści ze szkolenia:

Pogłębienie znajomości postępowania administracyjnego, głównie w zakresie stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, także w oparciu o orzecznictwo sądowe (WSA, NSA, SN, TK) i ogólne zasady dotyczące działalności i kompetencji organów administracyjnych,

Opanowanie metodyki prowadzenia postępowań z uwzględnieniem rozwiązań wprowadzonych,

Zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami i instytucjami wprowadzonymi, w związku z ostatnią nowelizacją KPA, obowiązującymi od dnia 1 czerwca 2017 r.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy:

Praktyczna wiedza w zakresie praw i obowiązków organu prowadzącego postępowanie z punktu widzenia pracownika administracji

Praktyczna wiedza w zakresie stosowania przepisów proceduralnych oraz skutków występujących w razie uchybień tym przepisom

Samodzielna redakcja projektów decyzji i postanowień oraz innych pism w toku postępowania administracyjnego.

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień teoretycznych oraz zagadnień praktycznych z zakresu postępowania administracyjnego która jest niezbędna przy wykonywaniu czynności z zakresu administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935).

.

Uczestnicy:

Pracownicy urzędów administracji rządowej i samorządowej, pracownicy innych instytucji stosujących przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Program:

I. Zagadnienia wprowadzające

1.1. elementy sprawy administracyjnej (art. 1 k.p.a.) i zasady ogólne postępowania (z uwzględnieniem nowych, wprowadzonych od 1.06. zasad)

1.2. stosowanie zasady „lex specialis derogat lex generalis”

1.3. ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania z zakresu administracji.

II. Organ prowadzący postępowanie administracyjne

2.1. właściwość organu

2. 2. wyłączenia w postępowaniu administracyjnym.

III. Strony w postępowaniu administracyjnym:

3.1. legitymacja procesowa strony w postępowaniu administracyjnym

3.2. procesowe uprawnienia i obowiązki strony w postępowaniu

3.3. pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym i „kurator osoby nieobecnej”.

IV. Zagadnienia „techniczno – procesowe” w postępowaniu administracyjnym:

4.1. terminy w postępowaniu administracyjnym (z uwzględnieniem zmian):

a). rodzaje terminów

b). charakter terminów

c). sposób obliczania terminów

4.2. doręczenia w postępowaniu administracyjnym

4.3. wezwania oraz inne pisma w postępowaniu administracyjnym

4.4. protokoły i adnotacje

4.5. zasada pisemności i zagadnienia dotyczące formy dokumentów (dokument elektroniczny).

V. Prowadzenie postępowania administracyjnego:

5.1. wszczęcie postępowania administracyjnego

5.2. czynności w toku postępowania (m.in. postępowanie dowodowe, zawieszenie postępowania)

5.3. ponaglenie (nowość)

5.4. postępowanie uproszczone (nowość).

VI. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym:

6.1. rodzaje i charakterystyka rozstrzygnięć administracyjnych (decyzje, postanowienia)

6.2. elementy formalne rozstrzygnięć administracyjnych

6.3. rektyfikacja rozstrzygnięć administracyjnych

6.4. wykonalność rozstrzygnięć administracyjnych

6.5. milczące załatwienie sprawy (nowość)

6.6. ogólne zasady dotyczące administracyjnych kar pieniężnych (nowość).

VII. Postępowanie przed organem II instancji i skarga do sądu administracyjnego:

7.1. środki zaskarżenia od rozstrzygnięć administracyjnych:

7.2. odwołanie i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (z uwzględnieniem zmian)

a). zrzeczenie się odwołania (nowość)

b). zażalenie

7.3. instytucja samokontroli

7.4. rozstrzygnięcia w postępowaniu odwoławczym

7.5. tryby nadzwyczajne postępowania administracyjnego (wznowienie postępowania, zmiana decyzji ostatecznej, stwierdzenie nieważności i wygaśnięcia decyzji administracyjnej).

7.6. skarga do WSA i skarga kasacyjna do NSA.

VIII. Postępowania szczególne w kodeksie postępowania administracyjnego:

8.1. postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń

8.2. postępowanie ws. skarg i wniosków.

Cena szkolenia: 990,00 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2017-07-11 Adres:

Wielkopolskie
Poznań

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe