Postępowanie egzekucyjne w administracji

Zapraszamy na naszą stronę!

Ustawą z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1289) wprowadzono bardzo istotne zmiany do ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.).


Szkolenie prowadzi:

Przemysław Ostojski

Ekspert w dziedzinie egzekucji administracyjnej w Polsce i w Niemczech, doktor nauk prawnych, asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.


Opis szkolenia:

Zmianą Ustawy z dnia 11 października 2013 r. wprowadzono nowe instytucje, takie jak: dalszy tytuł wykonawczy, ponowny tytuł wykonawczy, zmieniony tytuł wykonawczy.
 
Uregulowano zasady sporządzania odpisów tytułów wykonawczych. Wprowadzono istotne zmiany w zakresie orzecznictwa, w szczególności w zakresie zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego i co się z tym wiąże wprowadzono zasady dotyczące zawieszenia postępowania, ale też podejmowania zawieszonego postępowania oraz zabezpieczania obowiązku w trakcie zawieszonego postępowania.
 
Wierzyciel dostał szersze uprawnienia w zakresie poszukiwania majątku zobowiązanego, jednocześnie jednak zmalał jego wpływ na tok prowadzonego postępowania egzekucyjnego.
 
Zmianie uległy również zasady kierowania egzekucji do nieruchomości zobowiązanego, powodujące, że obecnie egzekucja z nieruchomości może być zdecydowanie częściej stosowana niż w poprzednim stanie prawnym.


Informacje dodatkowe:

UWAGA!

Cena promocyjna 400 PLN / 1 osobę

dla zgłoszeń nadesłanych do 7 dni przed datą szkolenia

(do 20 listopada 2014 włącznie)

oraz

 – 50 PLN za zgłoszenie 2 osób


Korzyści dla uczestników:

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie wszczynania i prowadzenia postępowania egzekucyjnego,  uświadomienie roli i zadań wierzyciela w toku odzyskiwania wymagalnych zobowiązań, nabycie wiedzy o nowych instytucjach wprowadzonych do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także o zmianach procedur obowiązujących dotychczas.


Program szkolenia:

 1. Uwagi wprowadzające – postępowanie egzekucyjne w administracji po nowelizacji z dnia 11 października 2013 r.
  • szczegółowe omówienie zmian dokonanych ustawą z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1289)
 2. Przedmiot postępowania egzekucyjnego w administracji
 3. analiza należności podlegających egzekucji administracyjnej
 4. organ egzekucyjny, poborca i komornik skarbowy, wierzyciel, zobowiązany, osoba trzecia (w ujęciu materialnym i procesowym)
 5. Zasada celowości
 6. Zasada niezbędności
 7. Zasada stosowania środków przewidzianych w ustawie
 8. Zasada stosowania środków najmniej uciążliwych dla zobowiązanego, prowadzących bezpośrednio do wykonania obowiązku
 9. Zasada prawnego obowiązku prowadzenia egzekucji
 10. Zasada zagrożenia (mediatyzacji)
 11. Zasada poszanowania minimum egzystencji
 12. Zasada prowadzenia egzekucji w porze najdogodniejszej dla zobowiązanego
 13. Zasada gospodarnego prowadzenia egzekucji
 14. Zasada niezależności środków egzekucyjnych od środków represyjnych    
 15. Podział przyjmowany dotychczas w doktrynie i orzecznictwie
 16. Podział oparty na najistotniejszych instytucjach postępowania
 17. Przebieg postępowania egzekucyjnego
 18. instytucje ogólne (m.in. dłużnik zajętej wierzytelności, biegły skarbowy)
 19. egzekucja z pieniędzy
 20. egzekucja z wynagrodzenia za pracę oraz ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego
 21. egzekucja rachunku bankowego
 22. egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych oraz z innych praw majątkowych
 23. egzekucja z ruchomości
 24. egzekucja z nieruchomości
 25. grzywna w celu przymuszenia
 26. wykonanie zastępcze
 27. przymus bezpośredni
 28. przesłanki, tryb i skutki prawne zawieszenia postępowania
 29. przesłanki, tryb i skutki prawne umorzenia postępowania
 30. przesłanki, tryb i konsekwencje procesowe zbiegu egzekucji administracyjnych
 31. przesłanki, tryb i konsekwencje procesowe zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej
  • skarga sądowoadministracyjna
  • powództwa przed sądem powszechnym    
 32. skutki prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego dla toku postępowania egzekucyjnego w administracji
 33. środki dyscyplinowania administracji publicznej przez sąd administracyjny
 34. odpowiedzialność odszkodowawcza administracji publicznej
 35. odpowiedzialności urzędnika w trybie przepisów k.p.a.
 36. odpowiedzialność na podstawie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych
 37. tryb dochodzenia należności państw członkowskich Unii Europejskiej w innym kraju członkowskim
 38. analiza wybranych orzeczeń sądów administracyjnych w sprawach egzekucyjnych
 39. Podmioty postępowania egzekucyjnego w administracji – ze szczególnym uwzględnieniem pozycji procesowej wierzyciela
 40. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji
 41. Etapy postępowania egzekucyjnego w administracji
 42. Środki egzekucyjne
 43. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego w administracji
 44. Zbieg egzekucji (administracyjnych oraz administracyjnej i sądowej)
 45. Środki ochrony prawnej – ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego i skargi do sądu administracyjnego< >Administracyjnoprawne środki ochrony uczestników postępowaniaŚrodki ochrony sądowejOdpowiedzialność administracji publicznej za naruszenie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – w tym zwłaszcza na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego
 46. Wzajemna pomoc państw europejskich przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
 47. Przegląd aktualnego orzecznictwa sądowego w sprawach egzekucyjnych

Kontakt w sprawie szkolenia:

Anna Korchowiec
Manager ds. Sprzedaży Szkoleń dla Administracji Publicznej

Do każdego Klienta podchodzę indywidualnie i proponuję rozwiązania spełniające Jego oczekiwania.

Tel: +48 533 305 541

E-mail: Napisz do mnie

Cena szkolenia: 554 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-11-28 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Towarowa 22

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe