Postępowanie egzekucyjne w administracji

Ustawą z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1289) wprowadzono bardzo istotne zmiany do ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.).

Szkolenie prowadzi:

Przemysław Ostojski

Ekspert w dziedzinie egzekucji administracyjnej w Polsce i w Niemczech, doktor nauk prawnych, asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Opis szkolenia

Zmianą Ustawy z dnia 11 października 2013 r. wprowadzono nowe instytucje, takie jak: dalszy tytuł wykonawczy, ponowny tytuł wykonawczy, zmieniony tytuł wykonawczy.
 
Uregulowano zasady sporządzania odpisów tytułów wykonawczych. Wprowadzono istotne zmiany w zakresie orzecznictwa, w szczególności w zakresie zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego i co się z tym wiąże wprowadzono zasady dotyczące zawieszenia postępowania, ale też podejmowania zawieszonego postępowania oraz zabezpieczania obowiązku w trakcie zawieszonego postępowania.
 
Wierzyciel dostał szersze uprawnienia w zakresie poszukiwania majątku zobowiązanego, jednocześnie jednak zmalał jego wpływ na tok prowadzonego postępowania egzekucyjnego.
 
Zmianie uległy również zasady kierowania egzekucji do nieruchomości zobowiązanego, powodujące, że obecnie egzekucja z nieruchomości może być zdecydowanie częściej stosowana niż w poprzednim stanie prawnym.

Program szkolenia

 1. Uwagi wprowadzające – postępowanie egzekucyjne w administracji po nowelizacji z dnia 11 października 2013 r.
  • szczegółowe omówienie zmian dokonanych ustawą z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1289)
 2. Przedmiot postępowania egzekucyjnego w administracji
  • analiza należności podlegających egzekucji administracyjnej
 3. Podmioty postępowania egzekucyjnego w administracji – ze szczególnym uwzględnieniem pozycji procesowej wierzyciela
  • organ egzekucyjny, poborca i komornik skarbowy, wierzyciel, zobowiązany, osoba trzecia (w ujęciu materialnym i procesowym)
 4. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji
  • Zasada celowości
  • Zasada niezbędności
  • Zasada stosowania środków przewidzianych w ustawie
  • Zasada stosowania środków najmniej uciążliwych dla zobowiązanego, prowadzących bezpośrednio do wykonania obowiązku
  • Zasada prawnego obowiązku prowadzenia egzekucji
  • Zasada zagrożenia (mediatyzacji)
  • Zasada poszanowania minimum egzystencji
  • Zasada prowadzenia egzekucji w porze najdogodniejszej dla zobowiązanego
  • Zasada gospodarnego prowadzenia egzekucji
  • Zasada niezależności środków egzekucyjnych od środków represyjnych    
 5. Etapy postępowania egzekucyjnego w administracji
  • Podział przyjmowany dotychczas w doktrynie i orzecznictwie
  • Podział oparty na najistotniejszych instytucjach postępowania
  • Przebieg postępowania egzekucyjnego
 6. Środki egzekucyjne
  • instytucje ogólne (m.in. dłużnik zajętej wierzytelności, biegły skarbowy)
  • egzekucja z pieniędzy
  • egzekucja z wynagrodzenia za pracę oraz ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego
  • egzekucja rachunku bankowego
  • egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych oraz z innych praw majątkowych
  • egzekucja z ruchomości
  • egzekucja z nieruchomości
  • grzywna w celu przymuszenia
  • wykonanie zastępcze
  • przymus bezpośredni
 7. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego w administracji
  • przesłanki, tryb i skutki prawne zawieszenia postępowania
  • przesłanki, tryb i skutki prawne umorzenia postępowania
 8. Zbieg egzekucji (administracyjnych oraz administracyjnej i sądowej)
  • przesłanki, tryb i konsekwencje procesowe zbiegu egzekucji administracyjnych
  • przesłanki, tryb i konsekwencje procesowe zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej
 9. Środki ochrony prawnej – ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego i skargi do sądu administracyjnego
  • Administracyjnoprawne środki ochrony uczestników postępowania
  • Środki ochrony sądowej
   • skarga sądowoadministracyjna
   • powództwa przed sądem powszechnym    
 10. Odpowiedzialność administracji publicznej za naruszenie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – w tym zwłaszcza na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego
  • skutki prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego dla toku postępowania egzekucyjnego w administracji
  • środki dyscyplinowania administracji publicznej przez sąd administracyjny
  • odpowiedzialność odszkodowawcza administracji publicznej
  • odpowiedzialności urzędnika w trybie przepisów k.p.a.
  • odpowiedzialność na podstawie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych
 11. Wzajemna pomoc państw europejskich przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
  • tryb dochodzenia należności państw członkowskich Unii Europejskiej w innym kraju członkowskim
 12. Przegląd aktualnego orzecznictwa sądowego w sprawach egzekucyjnych
  • analiza wybranych orzeczeń sądów administracyjnych w sprawach egzekucyjnych

Inne terminy tego szkolenia:

Cena szkolenia: 450 zł W cenie szkolenia:
Data: 2014-12-19 Adres:

Malopolskie
Kraków
Starowiślna 57

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe