POSTĘPOWANIE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH – W ŚWIETLE „DUŻEJ NOWELIZACJI KPC (ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE)

Inne terminy:

21.02.2020 Warszawa

Cel szkolenia i program

 

Cel oraz charakter szkolenia:

 

  • szkolenie ma przede wszystkim charakter praktyczny – jego głównym celem jest wyjaśnienie praktycznych konsekwencji wprowadzonych zmian oraz związanych z tym szans, korzyści i zagrożeń – z perspektywy postępowań w sprawach gospodarczych.

 

  • celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie zmian dotyczących przepisów postępowania cywilnego, jak także skonfrontowanie zmian z dotychczasowymi przepisami postępowania cywilnego;

 

Program szkolenia:

 

I. Postępowanie w sprawach gospodarczych:

 

  1. Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych:
   a. Charakterystyka ogólna niniejszego postępowania;
   b. Specyfika niniejszego postępowania;
   c. Możliwość wykorzystania specjalizacji sędziów gospodarczych;
   d. Sprawy gospodarcze sensu stricte i sensu largo;
   e. Postępowanie w sprawach gospodarczych, a inne postępowania odrębne;
   f. Szczególne wymagania dotyczące pism procesowych w postępowaniu gospodarczym;
   g. Prekluzja i model koncentracji materiału procesowego w sprawach gospodarczych;
   h. Wyłączenie możliwości wytoczenia powództwa wzajemnego i związane z tym konsekwencje;
   i. Umowa dowodowa;
   j. Subsydiarny charakter dowodu z zeznań świadków;
   k. Wyrok sądu I instancji jako tytuł zabezpieczenia;
   l. Pozostałe zagadnienia dotyczące postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych.

 

  1. Pozostałe sprawy gospodarcze.

 

II. Dalsze regulacje istotne w sprawach gospodarczych, a uregulowane w pozostałych przepisach Kodeksu postępowania cywilnego:

 

  1. Przygotowanie sprawy do rozpoznania (ze szczególnym uwzględnieniem takich instytucji jak: posiedzenie przygotowawcze oraz plan rozprawy) oraz zmiany w zakresie systemu koncentracji materiału procesowego dotyczące przedstawiania twierdzeń i dowodów (porównanie rozwiązań nowych, obecnych oraz poprzednio obowiązujących w postępowaniu cywilnym);

 

  1. Nadużycie prawa procesowego oraz mechanizmy prawne, mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku – w zakresie istotnym z punktu widzenia spraw gospodarczych (przykładowo, porównanie rozwiązań występujących de lege lata z poprzednimi; charakterystyka występujących de lege lata mechanizmów mających na celu przeciwdziałanie nadużycia prawa procesowego – ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności z tytułu wytoczenia bezzasadnego powództwa na gruncie k.p.c. oraz ustaw szczególnych, np. 746 k.p.c., art. 22 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 295, 423 oraz 486 k.s.h.; pozew oczywiście bezzasadny de lege lata i dotychczas; klauzula generalna nadużycia prawa procesowego; pismo nie będące pozwem – de lege lata oraz de lege ferenda; tzw. łańcuch zażaleń; kara za ubliżenie sądowi na piśmie);

 

  1. Wybrane zagadnienia dotyczące dowodów oraz postępowania dowodowego (przykładowo, nowe instytucje postępowania cywilnego, takie jak: pisemne zeznania świadka, świadek – ekspert, czy fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna; brak potrzeby formalnego dopuszczania jako dowodów dokumentów znajdujących się w aktach sprawy);

 

  1. Wybrane zagadnienia dotyczące uzasadnia wyroków oraz postępowania odwoławczego;

 

  1. Potrącenie oraz zarzut potrącenia – zasadnicza zmiana w zakresie środków obrony przysługujących pozwanemu, ze szczególnym uwzględnieniem występujących zagrożeń;

 

  1. Doręczenie pozwu de lege lata i de lege ferenda;

 

  1. Wyrażenie przez sędziego poglądu co do prawa i faktów (tzw. sygnalizacja);

 

  1. Koszty postępowania sądowego – zasadnicza zmiana przepisów dotyczących kosztów;

 

  1. Pozostałe zagadnienia (niniejszy punkt pozwala na elastyczne dostosowanie programu do potrzeb oraz oczekiwań grupy)

 

Prowadzący

 

Radca prawny (OIRP Wrocław), specjalizujący się w postępowaniach sądowych, doktor nauk prawnych (autor rozprawy doktorskiej z zakresu postępowania cywilnego – która została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie reprezentowała niniejszy Wydział w konkursie Prezesa Rady Ministrów na „najlepszą rozprawę doktorską”), autor kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym współautor „Meritum. Postępowanie cywilne”), cytowanych w piśmiennictwie prawniczym (w tym w Komentarzach do kpc i ksh oraz w opracowaniach o charakterze systemowym), głównie z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych, adiunkt w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, współpracuje z Instytutem Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wspólnik zarządzający JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni, w latach 2012 – 2014 członek zespołu szkoleniowego w ramach projektu realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, w ramach którego prowadził szkolenia adresowane do sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych dotyczące, między innymi, tzw. systemu dyskrecjonalnej władzy sędziego, prowadzi również szkolenia adresowane, przykładowo, do radców prawnych oraz adwokatów – głównie z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz prawa spółek handlowych.

 

Szczegóły organizacyjne

 

Miejsce: Ostateczne potwierdzenie oraz miejsce szkolenia wysyłane jest mailowo najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.

 

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 10.00 – 16.00.

 

Szkolenia popołudniowe:
7 godzin dydaktycznych – 1 dzień w godzinach 15.00-20.00

 

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8 punktów oraz 7 punktów przy szkoleniach popołudniowych wymaganych przez OIRP oraz ORA.

 

Formularz zgłoszeniowy: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego lub w postaci skanu dostępnego na stronie www.szkolenia-eureka.pl faksem na numer +48 22 378-29-50 lub skan na e-mail: szkolenia@szkolenia-eureka.pl.

 

Koszty:

 

Cena: 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto)

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje z trenerem, serwis kawowy oraz lunch. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

 

Płatność: Administracji publicznej przysługuje płatność 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia.

Cena szkolenia: 549 +23% VAT zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2020-02-13 Adres:

Malopolskie
Kraków

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe