Praktyczne aspekty nieprawidłowości i kontroli zamówień publicznych z branży informatycznej

Zapraszamy na szkolenie przygotowane z myślą o pracownikach działów zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy, którzy zajmują się postępowaniami w branży informatycznej. Szkolenie będzie także szczególnie istotne dla osób kontrolujących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obszar IT w dziedzinie zamówień publicznych obfituje w trudne zagadnienia i dostarcza wielu wątpliwości Zamawiającym i Wykonawcom. Wszystkie te newralgiczne obszary zostaną poruszone na szkoleniu.

Program
NIEPRAWIDŁOWOŚĆ – podstawowe pojęcia

 1. Definicja nieprawidłowości zgodnie z art. 2 pkt 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
 2. Naruszenia, które mają wpływ na wynik postępowania
 3. Naruszenia, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania

PRZYKŁADY NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ na przykładzie postępowania o zamówienie publiczne na:

 • dostawę zestawów komputerowych
 • zakup licencji oprogramowania
 • świadczenie usług serwisowych w zakresie sprzętu i oprogramowania
 • budowa, dostawa i rozwój systemów informatycznych
 1. Naruszenie zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji
 • znak towarowy, patent i pochodzenia (jako opis przedmiotu zamówienia, jako nieznaczący element opisu przedmiotu zamówienia, jako wskazany przez Zamawiającego przykład odpowiadający wymaganiom dotyczącym przedmiotu zamówienia)
 • uprawdopodobnienia naruszenia nasady uczciwej konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia
 • warunki udziału w postępowaniu niezwiązane lub nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (wadliwe skonstruowany opis warunku, wadliwie skonstruowany sposób oceny spełniania warunku, błędy w zakresie żądanych dokumentów i oświadczeń)
 • niezgodne z przepisami określenie kryteriów oceny ofert (sytuacje, w których występuje konieczność przyjęcia pozacenowych kryteriów oceny ofert, kryteria podmiotowe i przedmiotowe, wadliwy opis kryteriów, niedopuszczalny opis sposobu oceny ofert)

 

 • przykłady naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji w toku postępowania o udzielenie zamówienia (uchybienia podczas udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ, błędy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wadliwe badanie i ocena ofert, zaniechania w zakresie uzupełniania oświadczeń i dokumentów oraz poprawiania omyłek w ofertach)
 1. Dzielenie zamówienia na części oraz zaniżanie jego wartości w świetle przepisów o zamówieniach publicznych
 • zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych
 • zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części
 • udzielanie zamówienia w częściach i zastosowanie art. 6a ustawy Pzp
 1. Naruszenie zasady przejrzystości
 • błędy w zakresie ogłoszeń i zmian ogłoszeń
 • zawiadomienia wymagane podczas postępowania o udzielenie zamówienia
 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego
 • tożsamość zakresu świadczenia wynikającego z umowy z zobowiązaniem wykonawcy zawartym w ofercie
 • błędy w zakresie wprowadzania zmian treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicz-nego
 1. Wybór trybu udzielenia zamówienia z naruszeniem przesłanek określonych w ustawie
 • zamówienie z wolnej ręki – prawidłowa interpretacja przesłanek

TRENER:

Grzegorz Czaban
 Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy
o zamówieniach publicznych (2000 r.)
 Uczestnik obrad komisji sejmowych nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

 Cena zawiera
Najnowszą książkę „Prawo zamówień publicznych”
Materiały szkoleniowe
Lunch i poczęstunki w przerwach
Dostęp do EDUstrefy
Certyfikat z hologramem
Punkty w Programie Premiowym APEXnet

 

Cena szkolenia: 990 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2015-12-10 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Al. Jerozolimskie 123a, GOLDEN FLOOR

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe