Praktyczne aspekty nowelizacji Prawa zamówień publicznych dla Wykonawców

KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM ORAZ UZYSKIWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 

 1. Jawność postępowania:
 • mechanizmy dostępu do informacji o zamówieniach publicznych
 • możliwość kserowanie ofert konkurencji
 • przesyłanie kopii protokołu postępowania na każde żądanie wykonawcy
 • zasady zawiadamiania Wykonawców o wyborze oferty, odrzuceniu ofert i wykluczeniu z postępowania
 • nowe zasady utajniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
 1. Kontaktowanie się z Zamawiającym:
 • wniosek o udzielenie wyjaśnień i związane z nim terminy ustawowe
 • uzyskanie odpowiedzi zbyt późno, a obowiązek przedłużenia terminu składania ofert
 • wyjaśnienia zapisów ogłoszenia o zamówieniu w trybach ze wstępną kwalifikacją (przetarg ograniczone, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)
 • „negocjowanie” z Zamawiającym treści SIWZ i domaganie się jej zmian

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 

 1. Ocena rzetelności i efektywności Wykonawcy:
 • rezygnacja z przesłanek wykluczenia Wykonawców opisanych w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy Pzp
 • przypadki zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych
 • zasady kształtowania warunków odnoszących się do rzetelności i efektywności Wykonawcy w SIWZ
 • źródła oceny rzetelności i efektywności
 • prawo rehabilitacji Wykonawcy nierzetelnego
 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do Wykonawców, którzy polegają na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp:
 • solidarna odpowiedzialność podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów (wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, finansowego i ekonomicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia) z Wykonawcą, za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że podmiot ten nie ponosi winy za nieudostępnienie zasobów
 • dodatkowe dokumenty żądane w celu dokonania oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów:
  • oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności Wykonawcy i innego podmiotu, jako „inny dokument”, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej
 • dokumenty dotyczące w szczególności:
  • zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
  • sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
  • charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem
  • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
 1. Nowe wymagania związane z realizacją zamówienia, które zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem tych czynności
 1. Nowe zasady zatrzymywania wadium Wykonawcom nieuzupełniającym dokumentów i niewyrażającym zgody na poprawienie omyłki w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
 2. Procedura oceny występowania rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych:
 • wprowadzenie definicji pojęcia „rażąco niska cena”
 • wartość kosztów pracy jako obowiązkowy czynnik oceny występowania rażąco niskiej ceny
 • strona postępowania odwoławczego, na której spoczywa ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny – co muszą zawierać wyjaśnienia aby Zamawiający nie mógł odrzucić oferty?
 1. Zasady ustalania kryteriów oceny ofert po nowelizacji:
 • poszerzenie katalogu możliwych, innych niż cena, kryteriów oceny ofert
 • ograniczenie stosowania jako jedynego kryterium najniższej ceny
  • przypadki, w których stosowanie – jako jedynego kryterium – najniższej ceny jest zabronione
  • kiedy zamówienie jest powszechnie dostępne i ma ustalone standardy jakościowe?
  • kryteria oceny ofert uwzględniające rachunek kosztów związanych z całym okresem korzystania z przedmiotu zamówienia
 1. Obowiązkowe klauzule w umowach o zamówienie publiczne, zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
 2. Obowiązek:
 • poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej
 • poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej
 • poprawienia innej omyłki powodującej niezgodność treści oferty z SIWZ istotnie nie zmieniającej jej treści
 • wezwania do ponownego złożenia dokumentów

MECHANIZMY OBRONY PRZED BŁĘDAMI POPEŁNIANYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
 

 1. „Informacja o stwierdzonych naruszeniach”
 • co to jest, kiedy ma zastosowanie i jaka jest jej skuteczność?
 • obowiązki zamawiającego po otrzymaniu „informacji o stwierdzonych naruszeniach”
 1. Odwołanie w „małych” i „dużych“ zamówieniach:
 • wpis, forma i terminy na wnoszenie odwołań – kiedy odwołanie jest wniesione nieskutecznie?
 • wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym, zgłaszanie przystąpienia do postępowania odwoławczego, instytucja „sprzeciwu“,
 • odpowiedź na odwołanie – co to jest?, kiedy można uniknąć rozprawy przed KIO?
 • koszty postępowania odwoławczego – omówienie wariantów
 1. Wniosek o przeprowadzenie kontroli doraźnej – gdzie składać i co pozwala osiągnąć.
Cena szkolenia: 990 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-02 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Aleje Jerozolimskie 181b

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe