Praktyczne aspekty postępowania restrukturyzacyjnego. Uprawnienia i obowiązki wierzycieli, dłużnika oraz organów postępowania restrukturyzacyjnego.

Cel szkolenia i program

Program:

1. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego – obowiązki Dłużnika w zakresie skutecznego złożenia wniosku restrukturyzacyjnego: 

   • pojęcie niewypłacalności i zagrożenia niewypłacalnością
   • zakres podmiotowy stosowania ustawy Prawo restrukturyzacyjne
   • przesłanki wszczęcia i prowadzenia poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych
   • przesłanki negatywne wydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

2. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych,  ich charakterystyka i przebieg:

   • kryteria wyboru postępowania restrukturyzacyjnego
   • postępowanie o zatwierdzenie układu
   • przyspieszone postępowania układowego
   • postępowanie układowe
   • postępowanie sanacyjne
   • wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na postępowania sądowe i egzekucyjne

3. Organy sądowe i pozasądowe postępowań restrukturyzacyjnych (uprawnienia i obowiązki – role w postępowaniu upadłościowym):

   • dłużnik
   • sąd i sędzia komisarz
   • tymczasowy nadzorca sądowy, nadzorca układu, nadzorca sądowy, zarządca, tymczasowy zarządca, nadzorca wykonania układu
   • rada wierzycieli i zgromadzenie wierzycieli

4. Spis wierzytelności  i spis wierzytelności spornych: 

   • wniosek wierzyciela  o dopuszczenie do udziału w sprawie
   • wierzytelności objęte spisem
   • zasady umieszczania wierzytelności w spisie
   • zasady składania spisu wierzytelności spornych
   • zasady zaskarżania spisu wierzytelności
   • znaczenie spisu wierzytelności

5. Układ – procedura przyjęcia i skutki dla dłużnika i wierzycieli: 

   • propozycje układowe  – treść i podmioty uprawnione  do ich składania lub zmiany
   • głosowanie nad układem, głosowanie w grupach, większości wymagane do przyjęcia układu
   • zatwierdzenie układu
   • zaskarżenie układu
   • zmiana i uchylenie układu
   • uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości

6.  Krajowy Rejestr Zadłużonych  (dawniej: CRRiU) w postępowaniu restrukturyzacyjnym:

   • przewidywane zasadnicze obowiązki doradcy restrukturyzacyjnego i profesjonalnych pełnomocników w związku z projektami utworzenia Krajowego Rejestru  Zadłużonych

Prowadzący

Monika Gajdzińska-Sudomir
Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, od 2003r. orzeka w X Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i naprawczych, pełniła funkcję sędziego komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym w postępowaniach upadłościowych spółek giełdowych. Orzekała w Sądzie Okręgowym XXIII Wydziale Odwoławczym oraz XVII Wydziale – Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wielokrotnie była członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Wykładowca na studiach podyplomowych, szkoleniach dla aplikantów aplikacji ogólnej, radcowskich i adwokackich. Prelegent na konferencjach. Autorka publikacji z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego oraz postępowania cywilnego

 

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Cena szkolenia: 599 zł + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2019-04-15 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Al. Jerozolimskie 123 a

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe