Praktyczne ujęcia Prawa zamówień publicznych dla wykonawców w świetle nadchodzących zmian Warsztat dla zaawansowanych

Czy wiesz, że…
…do 18 kwietnia 2016 roku Polska jest zobligowana implementować do porządku prawnego rozwiązania wynikające z dyrektywy klasycznej 2014/24/UE i dyrektywy sektorowej 2014/25/UE? Oznacza to, że od tej daty wszystkie toczące się w Polsce procedury będą musiały być realizowane według nowych zasad.

Cel szkolenia
Poznanie najnowszych rozwiązań obowiązujących wkrótce w postępowaniach o zamówienie publiczne, co w konsekwencji da przewagę nad konkurencją.

Odbiorcy szkolenia
Osoby przygotowujące oferty, weryfikujące propozycje konkurencji, doradzające wykonawcom.

Po szkoleniu…
Bez trudu wyłapiesz kluczowe różnice między procedurami wynikającymi z nowych dyrektyw a obowiązującymi dzisiaj przepisami prawa.

 

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA
1. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
a) Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 jednolity europejski dokument zamówienia jako uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy;
 zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych;
 promowanie dzielenia zamówień na mniejsze części;
 limity dotyczące warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej;
 Poleganie na zasobach innych podmiotów – wprowadzenie wymogu aby podmiot, na którego wiedzę i doświadczenie powołuje się wykonawca brał udział w wykonaniu zamówienia;
b) Elektronizacja zamówień publicznych (e-Procurement):
 obowiązkowa komunikacja elektroniczna między wykonawcą i zamawiającym;
 składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu poprzez profil nabywcy;
 wykorzystanie elektronicznej platformy zamówień publicznych (e-Zamówienia) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych;
 nowe narzędzia udzielania zamówień – katalogi elektroniczne.
c) Kryteria oceny ofert:
 promowanie wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, a nie oferty z najniższą ceną;
 przypadki umożliwiające dopuszczenie stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny;
 Kryteria wymierne i niewymierne;
d) Ograniczania w zakresie jawności postępowania:
 zasady udostępnienia dokumentacji z postępowania;
 brak obowiązku udostępniania protokołu wraz załącznikami (w tym m.in. ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
e) większa elastyczność w zakresie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2. REALIZACJA ZAWARTEJ UMOWY.
a) Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego
b) Odstąpienie od umowy.
c) Zamówienia dodatkowe i uzupełniające jako sposób zwiększenia zakresu i wartości kontraktu.
d) Czy roboty dodatkowe to to samo co zamówienia dodatkowe.
e) Forma umówionego wynagrodzenia – czy wynagrodzenie ryczałtowe rzeczywiście nie może być waloryzowane.
f) Obowiązek waloryzacji ceny w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w zakresie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz najniższego wynagrodzenia.
3. MECHANIZMY OBRONY PRZED BŁĘDAMI POPEŁNIANYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.
a) Rozszerzenie zakresu czynności, na które przysługuje odwołanie w postępowaniach prowadzonych w procedurze krajowej
b) Uwzględnienie w przepisach prawa rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 roku mówiącego o nieuwzględnianiu przy liczeniu terminu wyrażonego w dniach dni ustawowo wolne od pracy, niedziel i sobót.
c) Ochrona wykonawcy w sytuacji kiedy odwołanie nie przysługuje:
 „Informacja o stwierdzonych naruszeniach” co to jest, kiedy ma zastosowanie i jaka jest jej skuteczność?
 obowiązki zamawiającego po otrzymaniu „informacji o stwierdzonych naruszeniach”.
d) Odwołanie w „małych” i „dużych“ zamówieniach:
 wpis, forma i terminy na wnoszenie odwołań – kiedy odwołanie jest wniesione nieskutecznie?
 wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym, zgłaszanie przystąpienia do postępowania odwoławczego, instytucja „sprzeciwu“,
 odpowiedź na odwołanie – co to jest?, kiedy można uniknąć rozprawy przed KIO?
 koszty postępowania odwoławczego – omówienie wariantów,
 złożenie odwołanie w formie elektronicznej.
e) Kontrola zamówień przez Prezesa Urzędu.
4. KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Trener:

Łukasz Czaban
 Trener zamówień publicznych od 2004 roku,
na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.
 W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.
 Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych
w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
 Autor książek i publikacji z zakresu zamówień publicznych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena szkolenia: 990 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2015-12-01 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Al. Jerozolimskie 123a, GOLDEN FLOOR

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe