Praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych po nowelizacji ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa, stosowanych praktyk oraz wyników kontroli

Cel szkolenia:

Omówienie kluczowych punktów ścieżki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście zmian w systemie zamówień publicznych. Ze względu na skalę zmian oraz ich istotność w wielu obszarach prowadzonych postępowań zamawiający musiał dostosować się do całkowicie nowych uregulowań. Za główny cel szkolenia przyjęto również dokonanie analizy najważniejszych zasad udzielenia zamówień na tle orzecznictwa KIO i sądów, jak również wyników kontroli prowadzonych w obszarze zamówień publicznych przez różne służby kontrolne. To również doskonała okazja do pogłębienia i usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie udzielania zamówień publicznych.

 

Uczestnicy szkolenia:

Przedstawiciele jednostek administracji publicznej oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wszyscy zainteresowania tematyką zamówień publicznych i nowelizacją prawa.

 

 

Program szkolenia:

I. Zmieniający się system zamówień publicznych: zamówienia dziś i jutro – przegląd i omówienie nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 2016 r. oraz kierunki przyszłych zmian.

II. Podstawa to dobry fundament – czyli jak poprawnie przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

 

1. Fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych:

- równe traktowanie wykonawców i uczciwa konkurencja w zamówieniach publicznych,

- bezstronność i obiektywizm,

- ustawa o finansach publicznych na straży racjonalności, gospodarności, efektywności i oszczędności,

- pozostałe ustawowe zasady dot. zamówień publicznych: legalności, pisemności, prymatu trybów przetargowych.

 

2. Planowanie zamówień publicznych to nie tylko „tabelka”:

- planowanie zamówień publicznych w ujęciu organizacyjnym,

- po co nam kolejny dokument – rola planu zamówień publicznych,

- techniczna strona planowania zamówień publicznych,

- zarządzanie planem zamówień publicznych.

 

3. Szacowanie wartości zamówienia:

- podstawowe definicje i zasady dotyczące szacowania wartości zamówienia,

- określamy przedmiotowy zakres zamówienia publicznego – definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,

- szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków,

- udzielanie zamówień w częściach – podstawy łączenia oraz podziału przedmiotu zamówienia,

- zasady dotyczące grupowania zamówień podobnych (roboty budowlane w odniesieniu do definicji obiektu budowlanego, dokumentacja projektowa, dostawa żywności, usługi prawnicze i doradcze, usługi szkoleniowe, sprzęt informatyczny i urządzenia biurowe, in),

- źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia,

- metody obliczania wartości zamówienia,

- szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.

 

4. Opis przedmiotu zamówienia:

- podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia,

- jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia,

- jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia,

- zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia.

 

5. Kryteria oceny ofert:

- podstawowe zasady dotyczące wyznaczania kryteriów pozacenowych,

- cena lub koszt – nowe możliwości,

- kryteria pozacenowe a opis przedmiotu zamówienia,

- kryteria pozacenowe a zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – jak uniknąć dyskryminującego opisu kryteriów,

- mierzymy i ważymy kryteria pozacenowe,

- wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium,

- przegląd i charakterystyka kryteriów pozacenowych a faktyczne zastosowanie w praktyce zamawiającego w kontekście wpływu kryteriów na uzyskanie „wartości dodanej” w zamówieniu,

- kryteria pozacenowe dla usług szkoleniowych w świetle rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.

 

6. Określenie warunków udziału w postępowaniu:

- cel formułowania warunków udziału w postępowaniu,

- proporcjonalność i adekwatność wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu,

- opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków,

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków – jakie dokumenty może żądać zamawiający,

- poleganie wykonawcy na zasobach i potencjale innych podmiotów.

 

III. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w świetle zmian ustawy, orzecznictwa i wyników kontroli.

 

1. Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. €:

1) Zasady dotyczące zamówień publicznych poniżej progu stosowania ustawy Pzp:

- zasady wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zasady efektywnego i racjonalnego dysponowania środkami publicznymi,

 

2) Zamówienia „podprogowych” a stosowanie przepisów ustawy Pzp – czy jesteśmy zobowiązani stosować ustawowe regulacje i w jakim zakresie.

3) Wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych:

- czy mamy obowiązek posiadania regulaminu – podstawa prawna,

- po co nam regulamin – korzyści i zagrożenia,

- co regulamin powinien zawierać – jak zbudować efektywną ścieżkę postępowania.

 

4) Procedura oceny ofert i wybór wykonawcy:

- zapytania ofertowe, ogłoszenia – a może coś jeszcze, czyli jak pozyskać najkorzystniejszą oferty

- w jakim trybie udzielać zamówień poniżej 30 tys. € – przegląd praktycznych rozwiązań,

- jak zapewnić konkurencyjność zamówień „podprogowych”,

- warunki i kryteria stawiane wykonawcom oraz ofercie w kontekście zapewnienia właściwej relacji nakład-rezultat oraz zachowania efektywności i racjonalności wydatkowania środków publicznych,

- zasady związane z wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty,

- komunikacja z wykonawcą – dopuszczalność poprawiania i wyjaśniania ofert,

- ustalenie terminu składania ofert i konsekwencje z tym związane.

 

5) Umowa w zamówieniach „podprogowych”:

- podstawa prawna,

- określenie praw i obowiązków stron,

- opis warunków wykonania umowy,

- dopuszczalność zmian umowy,

- określenie zakresu odpowiedzialności stron umowy.

 

6) Środki ochrony prawnej.

 

2. Procedura zakupu usług o charakterze społecznym:

- wykaz usług społecznych,

- obowiązki w zakresie upublicznienia zamówienia,

- treść ogłoszenia,

- pozostałe obowiązki zamawiającego.

 

3. Wyłączenie stosowania ustawy w zakresie zamówień dotyczących działalności naukowo-badawczej oraz kulturalnej i oświatowej:

- zakres przedmiotowy zamówień objęty wyłączeniem ze stosowania ustawy,

- podstawy udzielania zamówień w zakresie wyłączonym z Pzp,

- procedura udzielania zamówień wyłączonych.

4. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 

1) Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych – charakterystyka trybów przetargowych.

2) Udzielanie zamówień publicznych w trybach innych niż podstawowe

- charakterystyka i definiowanie przesłanek umożliwiających zastosowanie trybu innego niż podstawowy po nowelizacji ustawy,

- zamówienie z wolnej ręki jako tryb szczególny,

- tryby negocjacyjne udzielania zamówień publicznych.

5. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:

- obligatoryjna treść ogłoszenia,

- miejsce publikacji ogłoszeń w zależności od wartości zamówienia,

- zasady ustalania terminu składania ofert.

 

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

1) Obligatoryjna treść SIWZ,

2) Postępowanie w przypadku złożenia żądania wyjaśnienia treści SIWZ:

- prawa wykonawcy oraz obowiązki zamawiającego,

- terminy na udzielenie odpowiedzi,

- upublicznienie wyjaśnienia treści SIWZ,

- dopuszczalność wnoszenia zmian do treści SIWZ,

- konsekwencje wprowadzanych zmian do SIWZ.

 

7. Badanie oferty w zamówieniu publicznym po nowelizacji ustawy Pzp:

- forma oferty oraz dokumenty jakie wykonawca zobowiązany jest złożyć,

- zastrzeżenie tajemnicy w treści oferty,

- ocena spełniania warunków udziału oraz badanie ofert,

- terminy związania ofertą,

- procedura otwarcia ofert,

- wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty oraz uzupełnienia dokumentów,

- poprawianie omyłek w ofertach,

- badanie rażąco niskiej ceny,

- przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania,

- przesłanki odrzucenia oferty,

- unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- obowiązki informacyjne zamawiającego w związku z oceną i wyborem oferty najkorzystniejszej.

 

8. Środki odwoławcze w zamówieniach publicznych po nowelizacji ustawy.

 

9. Zawarcie umowy o zamówienie publiczne:

- treść umowy i termin zawarcia,

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- wypowiedzenie oraz unieważnienie umowy,

- kiedy dopuszczalna będzie zmiana umowy i w jakim zakresie,

- zdefiniowanie istotnej i nieistotnej zmiany umowy według znowelizowanych przepisów Pzp,

- konsekwencje uchylania się stron od zawarcia umowy.

 

IV. Zamiast podsumowania … – kilka słów więcej o zamówieniach publicznych:

 

1. Zasady udzielania zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków unijnych:

1) Zamówienia publiczne projektach unijnych – zasady udzielania zamówień publicznych w świetle wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków.

2) Zamówienia publiczne powyżej 30 tys.zł – szczególne obowiązki nałożone na beneficjentów funduszy unijnych.

2. Orzecznicze ciekawostki w zakresie zamówień publicznych:

- proporcjonalność wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu,

- badanie rażąco niskiej ceny,

- omyłki i pomyłki w ofercie – co można poprawić w złożonej ofercie,

- unieważnienie postępowania,

- niewłaściwe stosowanie przesłanek wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty,

- odstąpienie a uchylanie się od zawarcia umowy w kontekście skutków dla stron postępowania,

- dopuszczalność zmiany umowy – definicja zmiany istotnej i nieistotnej w orzecznictwie ETS,

- termin związania ofertą,

- kary umowne – jak postrzegane są przez RIO, NIK oraz kontrole unijne.

 

Szkolenie prowadzi:

Tomasz Kowalewski

Specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, jak również audytu i kontroli projektów oraz funduszy unijnych. Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów.

 

 

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:

• Miłą i fachową obsługę
• Profesjonalizm trenera
• Ciekawe materiały szkoleniowe
• Dyplomy ukończenia szkolenia
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego
rodzaju potrzeby.
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników
(niektóre firmy twierdzą, że tylko one tak robią ale to nieprawda … my działamy tak od samego początku).

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 

• Smaczne obiady i przerwy  kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia).
Hotel, w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w ścisłym centrum. Możemy zaproponować również inne hotele na nocleg
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu – doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

 

Cena szkolenia: 990 PLN netto zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2017-10-18 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Centrum
00-002

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe