Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest omówienie poszczególnych etapów przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawy i usługi informatycznie. W sposób szczególny zostanie omówiony opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem rekomendacji Prezesa UZP oraz autorska i  patentowa ochrona rozwiązań z branży IT. W trakcie spotkania będzie czas na indywidualne konsultacje z trenerem.

TRENER: Irena Skubiszak – Kalinowska

 1. Zamówienia w branży IT – wprowadzenie:
 • ogólny zarys problematyki zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne.
 1. Specyfika zamówień informatycznych:
 • wskazanie cech charakterystycznych dla zamówień IT.
 1. Prawne aspekty zamówień w branży IT:
 • wprowadzenie,
 • zakres pojęcia  „oprogramowania open souce”,
 • rodzaje oprogramowania własnościowego,
 • licencje wolnego oprogramowania,
 • otwarte standardy,
 • przepisy dotyczące zamówień na oprogramowanie.
 1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia informatycznego:
 • rzeczywiste potrzeby zamawiającego,
 • określenie przedmiotu zamówienia IT.
 1. Konkurencyjność w IT:
 • obowiązek zapewnienia konkurencyjności na rynku IT,
 • zakaz ustalania preferencji w opisie na zamówienie informatyczne,
 • bezpośrednie oraz pośrednie przykłady naruszania zasady uczciwej konkurencji w IT,
 • zasada uczciwej konkurencji a Rekomendacje Prezesa UZP.
 1. Opis przedmiotu zamówienia IT:
 • wprowadzenie,
 • opis przedmiotu zamówienia informatycznego w Rekomendacjach Prezesa UZP,
 • sposoby dokonywania opisu przedmiotu zamówienia IT,
 • „produkt równoważny”, parametry równoważności oraz oferta równoważna,
 • obowiązek określenia parametrów w SIWZ,
 • opis przedmiotu zamówienia na dostawy IT,
 • konsekwencje wadliwego opisu,
 • możliwość odstąpienia od opisu.
 1. Opisywanie „równoważności” a kwestia oceny ofert.
 2. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na IT:
 • określenie obligatoryjnych oraz fakultatywnych warunków udziału w postępowaniu o zamówienie na IT.
 1. Tryby udzielania zamówień na IT- informacje ogólne:
 • wprowadzenie,
 • przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony,
 • negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna,
 • zamówienia z wolnej ręki w branży IT.
 1. Autorska oraz patentowa ochrona rozwiązań z branży IT:
 • autorska ochrona programów komputerowych,
 • „patentowanie” wynalazków o „technicznym charakterze” implementowanych za pomocą komputera,
 • ochrona elektronicznych baz danych.
 1. Zamówienia na IT a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.
 2. Podwykonawstwo w zamówieniach na IT.
 3. Umowy na zamówienie IT – wprowadzenie:
 • nietypowość umów w branży IT,
 • umowy IT jako narzędzie zarządzania ryzykiem.
 1. Co należy wiedzieć zanim zawrze się umowę na IT:
 • informacje ogólne,
 • elementy implementacji systemu IT.
 1. Struktura dokumentacji transakcji IT:
 • umowa IT jako kompleks umów (w ramach jednej umowy zawierane są umowy wdrożeniowe, licencyjne oraz serwisowe),
 • konstrukcja umowy na zamówienie IT,
 • „minimum subiektywne” oraz „minimum obiektywne” umowy IT,
 • przepisy bezwzględnie oraz względnie obowiązujące.
 1. Przedmiot umowy IT:
 • brak zdefiniowania przedmiotu umowy w kontrakcie,
 • mechanizmy zmiany przedmiotu umowy – czynności o charakterze analitycznym oraz tzw. wnioski o dokonywanie zmian (Change Request),
 • oprogramowanie komputerowe jako przedmiot umowy IT – konsekwencje dla zamawiającego oraz wykonawcy przyjęcia programu komputerowego jako utworu
 1. Katalog umów na IT:
 • rodzaje zawieranych umów w branży IT,
 • umowa wdrożeniowa,
 • umowa wdrożeniowa a prawo własności intelektualnej,
 • umowa serwisowa – implementacja oraz korzyści płynące z zawierania umów serwisowych, rodzaje umów serwisowych (serwis interwencyjny oraz serwis regulowany tzw. SLA),
 • umowa licencyjna – licencja wyłączna, licencja niewyłączna a sublicencja, rodzaje umów licencyjnych dla programów komputerowych,
 • licencja a przeniesienie praw autorskich – podobieństwa i różnice.
 1. Czas trwania umowy na IT:
 • licencje na oprogramowania komputerowe.
 1. Podwykonawstwo w zamówieniach IT.
 2. Odbiór projektu IT
 3. Wynagrodzenie.
 • formuła „wynagrodzenia ryczałtowego” oraz formuła „czas i materiały”.
 1. „Sztuka kar umownych” w zamówieniach IT.
 2. Rozwiązanie umowy w wyniku jej nienależytego wykonywania:
 • rozwiązanie poszczególnych typów umów IT – wdrożeniowej, licencyjnej, serwisowej – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 1. Rozwiązanie prawidłowo wykonywanej umowy:
 • rozwiązanie poszczególnych typów umów IT w przypadku, kiedy umowa jest wykonywana należycie.
 1. Podsumowanie.
 2. Dyskusja, zadawanie pytań.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona  z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do ceny należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena szkolenia: 990 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-08 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
02-222
Al. Jerozolimskie 181

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe