Praktyka stosowania zamówień publicznych z uwzględnieniem specyfiki uczelni wyższych i instytutów badawczych dla zaawansowanych

Czy wiesz, że…
…na podpis Prezydenta RP czeka kolejna nowelizacja ustawy Pzp dotycząca obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych w umowach w sprawie zamówień publicznych


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest utrwalenie wiedzy z zakresu dwóch tegorocznych nowelizacji dotyczących zasad postępowania w sytuacji otrzymania ofert, która powoduje obowiązek podatkowy zamawiającego oraz drugiej-doprecyzującej sposób konstruowania obligatoryjnych  klauzul waloryzacyjnych w umowach w sprawie zamówień publicznych. Uaktualnienie wiedzy i umiejętności związanej z kluczowymi tematami ubiegłorocznej nowelizacji (rażąco niska cena, procedura utajniania informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, pozacenowe kryteria oceny ofert).


Odbiorcy szkolenia

Specjaliści ds. zamówień publicznych


Po szkoleniu

Nabędziesz umiejętność konstruowania zapisów siwz dotyczących ofert, których złożenie powoduje obowiązek podatkowy zamawiającego.

 

Program

KONSEKWENCJE ZŁOŻENIA OFERTY, KTÓREJ WYBÓR PROWADZIŁBY DO POWSTANIA U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO PO NOWELIZACJI OBOWIĄZUJĄCEJ OD DNIA 1 LIPCA 2015 R.

1.Co to jest „VAT odwrócony”?
2.Certyfikat rezydencji podatkowej, a podatek „u źródła”
3.Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
4.Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania   u Zamawiającego obowiązku podatkowego

RAŻĄCO NISKA CENA:

1.Czy cenę należy porównywać z wartością zamówienia wraz z VAT, czy też bez podatku VAT?
2.W jakich sytuacjach koszty pracy przyjęte do obliczenia ceny nie mogą być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę?
3.Co to znaczy: „obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy”?
4.Czy wezwanie do wyjaśnień elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny ma charakter jednokrotny?

WYKAZYWANIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA PODSTAWIE POTENCJAŁU WŁASNEGO I PODMIOTÓW TRZECICH

1.Jak postępować w sytuacji, gdy wykonawca potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu zasobami własnymi, które nie będą angażowane w realizację zamówienia i jednocześnie wskazuje podwykonawców do realizacji zamówienia?
2.Kiedy podmiot trzeci składa dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania?

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.Warunki skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
Jak obliczyć termin na wniesienie odwołania na zaniechanie udostępnienia zastrzeżonej części oferty?
2.Czy można utajnić formularz cenowy (kosztorys ofertowy), wykaz zamówień lub wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia?
3.Czy jest możliwe utajnienie wyjaśnień składanych w toku postępowania (np. dotyczących podejrzenia rażąco niskiej ceny)?
POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ograniczenie stosowania jako jedynego kryterium najniższej ceny
2.Definicja zamówienia powszechnie dostępnego o ustalonych standardach jakościowych,
3.Ekonomiczne uzasadnienie zastosowania najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert w załączniku do protokołu postępowania,
4.Rachunek kosztów cyklu życia – jako instrument wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie

ZMIANA ZASAD STOSOWANIA KLAUZUL WALORYZACYJNYCH W PRZYPADKU UMÓW DŁUGOTERMINOWYCH W ŚWIETLE USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2015 R. O ZMIANIE USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ USTAWY o ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

1.Jak należy rozumieć „odpowiednią zmianę wynagrodzenia” w sytuacji zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany wysokości składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, bądź zmiany zasad naliczania tych składek?
2.Prawo do rozwiązania umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku braku porozumienia dotyczącego odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
3.Jak konstruować obligatoryjne klauzule umowne dotyczące zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany wysokości składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, bądź zmiany zasad naliczania tych składek?

Prowadzący

Grzegorz Czaban

•    Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
•    Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
•    Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy
o zamówieniach publicznych (2000 r.)
•    Uczestnik obrad komisji sejmowych nad    nowelizacją ustawy – autor poprawki.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena szkolenia: 495 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2015-09-23 Adres:

Malopolskie
Kraków
Przy Rondzie 2

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe