Prawa konsumenta po zmianach

Zapoznanie się z nowymi zasadami załatwiania reklamacji i zakresem odpowiedzialności przedsiębiorcy zawierającego umowy z konsumentami – w świetle ostatnich zmian przepisów.

Korzyści ze szkolenia:

Zapoznanie się z problematyką dotyczącą praw konsumentów i wynikających z nich obowiązków przedsiębiorców z uwzględnieniem

Zapoznanie się z problematyką dotyczącą pozycji prawnej konsumenta w sporze indywidualnym oraz ochronie konsumenta z punktu widzenia przepisów dot. zakazu naruszania zbiorowych interesów konsumentów

Zapoznanie się z sytuacją prawną sprzedawcy w sytuacji sprzedaży towarów/usług innemu przedsiębiorcy

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy:

Praktyczne umiejętności w zakresie załatwiania spraw w sytuacjach spornych np. w związku z reklamacjami, zastrzeżeniami do umów/regulaminów itd.

Praktyczne umiejętności w zakresie rozróżniania spraw konsumenckich o charakterze indywidualnym i z zakresu zbiorowych interesów konsumentów

Praktyczne umiejętności w zakresie rozróżniania spraw (reklamacji) konsumenckich i nie-konsumenckich

Uczestnicy:

Pracownicy przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż towarów/usług bezpośrednio na rzecz konsumentów i innych podmiotów – zarówno stacjonarnie, jak i na odległość (np. przez Internet), pracownicy przedsiębiorstw stosujący wzorce umów w obrocie konsumenckim (zawieranie umów w oparciu o gotowe wzory, stosowane regulaminy, ogólne warunki umów itd.).

Program:

1. Zagadnienia wprowadzające

– pojęcie konsumenta na gruncie prawa polskiego (w kodeksie cywilnym i w ustawie o prawach konsumenta);

2 . Sprzedaż konsumencka (z uwzględnieniem nowych przepisów)

– obowiązki sprzedawcy wobec konsumenta;

– zakres odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru;

– prawa konsumenta wynikające z odpowiedzialności sprzedawcy;

– różnice w zakresie praw i obowiązków kontrahentów w zależności od rodzaju transakcji

3 . Sprzedaż podmiotom- przedsiębiorcom

– ograniczenia w stosowaniu przepisów konsumenckich

– regulacje dotyczące umów sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami

– zasady odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi

– rękojmia a gwarancja

4. Umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa

– obowiązki informacyjne sprzedawcy wobec konsumenta;

– wyłączenia stosowania przepisów ustawy dot. umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa

– szczególne uprawnienia konsumenta – prawo do odstąpienia od umowy;

5. Realizacja reklamacji

– przebieg procesu reklamacji;

– instytucje wspomagające konsumentów i ich uprawnienia;

– sposoby rozstrzygania sporów

6. . Reklamacja a niedozwolone postanowienia umowne

(art.384 – art.3853 kodeksu cywilnego)

– definicja wzorca umownego ;

– postanowienia niedozwolone (art. art.3851-3853 k.c.);

– rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone – aspekty praktycznego stosowania;

7. . Reklamacja a nieuczciwe praktyki rynkowe

– informacja a reklama;

– nieuczciwe praktyki rynkowe wprowadzające w błąd;

– nieuczciwa reklama i jej rodzaje.

– agresywne praktyki rynkowe;

8. . Reklamacja a ochrona zbiorowych interesów konsumentów

– interes zbiorowy a indywidualny;

– praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów;

– postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

9. . Reklamacja a odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

(ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów)

– zagadnienie nadzoru rynku prowadzonego przez Prezesa UOKiK;

– zasady odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (zakres i ograniczenia).

Ćwiczenia: kazusy – rozwiązywane w grupach, opcjonalnie testy

Cena szkolenia: 990,00 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2019-12-16 Adres:

Dolnoslaskie
Wrocław

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe