Prawne zagadnienia pracy w sekretariacie urzędu administracji publicznej

Tajemnica służbowa:

 • ustawa o ochronie informacji niejawnych ze zmianami;
 • praktyczne aspekty problematyki ochrony tajemnicy informacji niejawnych;
 • odpowiedzialność prawna za nie zachowanie należytej staranności przy ochronie informacji których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody;
 •  przykłady prawidłowej organizacji obiegu i ochrony informacji.
Ochrona i zabezpieczenie danych osobowych – wybrane zagadnienia:
 •  zasady przetwarzania danych osobowych dotyczące wszystkich pracowników;
 • odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku ochrony danych osobowych;
 • prawa i obowiązki osób zobowiązanych do ochrony danych osobowych;
 • praw osób, których dane dotyczą;
 • przykłady prawidłowych zachowań osób mających dostęp do danych osobowych w miejscu pracy (zarządzanie przekazywaniem informacji).
Podstawowe zagadnienia Kodeksu Postępowania Administracyjnego:
 • pojęcie, istota i zakres działania administracji;
 • źródła i przedmiotprawa administracyjnego;
 • prawne formy działania administracji publicznej;
 • akty administracyjne – rodzaje i ich ważność;
 • postępowanie administracyjne – zasady i przebieg;
 • decyzja administracyjna a środki odwoławcze.
Prawo pracy – Kodeks pracy a ustawa o służbie cywilnej:
 • korpus służby cywilnej w systemie administracji publicznej;
 • organizacja służby cywilnej;
 •  nawiązanie stosunku pracy z pracownikami administracji publicznej;
 • zmiana, rozwiązanie i ustanie stosunku pracy.
Prawo pracy – czas pracy:
 • czas pracy pracowników administracji publicznej;
 • przerwy w pracy i okresy odpoczynku;
 • urlopy pracownicze – wypoczynkowe, bezpłatne, okolicznościowe, szkoleniowe, macierzyńskie, wychowawcze.

Prawo pracy – obowiązki i odpowiedzialność pracownika:

 • zakres uprawnień i obowiązków pracowników administracji publicznej;
 • odpowiedzialność pracownika na tle udzielonych mu kompetencji;
 • zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego;
 • rodzaje kar porządkowych i dyscyplinarnych;
 • odpowiedzialność karno-administracyjna.
Podstawy księgowości w sekretariacie:
 • dokumentacja finansowa wewnętrzna i zewnętrzna;
 • postępowanie z dokumentami finansowymi /przyjmowanie, opisywanie, przekazywanie/;
 • rozliczanie podróży służbowych;
 • plan kosztów w sekretariacie.
Obieg i archiwizacja dokumentów:
 • podstawy prawne regulujące postępowanie z dokumentacją;
 • systemy porządkowania dokumentów bieżących na stanowisku pracy;
 • przyjmowanie i obieg dokumentów;
 • wewnętrzny obieg akt
 • opisywanie teczek i segregatorów;
 • kategorie archiwalne /materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna/;
 • warunki i czas przechowywania dokumentów;
 •  procedura przekazywania dokumentów do archiwum zakładowego/składnicy akt.

Organizator szkolenia:

ARK Consulting, http://www.arkconsulting.com.pl

tel. 224357002, szkolenia@arkconsulting.com.pl

Cena szkolenia: 1100 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat udziału
Data: 2015-03-12 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe