Prawo energetyczne

SZKOLENIE POTWIERDZONE

Krótko o szkoleniu:

Zapoznanie się z podstawowymi regulacjami (krajowymi i unijnymi) i problematyką pozycji prawnej przedsiębiorstwa energetycznego / gazowniczego z punktu widzenia przepisów obowiązujących i przewidywanych zmian (ustawa prawo energetyczne i ważniejsze rozporządzenia, projekt ustawy Prawo gazowe).

Korzyści ze szkolenia:

1. Zapoznanie się z podstawowymi regulacjami (krajowymi i unijnymi) i problematyką pozycji prawnej przedsiębiorstwa energetycznego / gazowniczego z punktu widzenia przepisów obowiązujących i przewidywanych zmian (ustawa prawo energetyczne i ważniejsze rozporządzenia, projekt ustawy Prawo gazowe);

2. Zapoznanie się z problematyką dotyczącą warunków prawnych funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego

3. Zapoznanie się z problematyką dotyczącą praw i obowiązków odbiorców i wynikających z nich obowiązków przedsiębiorcy energetycznego/gazowniczego;

4. Zapoznanie się z problematyką dotyczącą instytucji publicznych nadzorujących działalność przedsiębiorstwa energetycznego/gazowniczego, w tym praw i obowiązków przedsiębiorcy energ./gaz. względem tych instytucji.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy:

1. Praktyczna wiedza dot. zakresu przedmiotowego obowiązujących regulacji (krajowych i unijnych) dot. rynku energetycznego w Polsce

2. Praktyczna wiedza dot. warunków prawnych funkcjonowania przeds. energetycznego (w tym praw i obowiązków wynikających z przepisów)

3. Praktyczne umiejętności w zakresie analizy treści umów / regulaminów pod kątem zgodności z obowiązującym prawem;

4. Praktyczna wiedza w zakresie możliwości ingerencji instytucji publicznych w działalność przedsiębiorstwa, w tym np. w aspekcie uniknięcia ewentualnych sankcji administracyjnych.

Uczestnicy:

Pracownicy przedsiębiorstw sektora energetycznego/gazowniczego.

Program:

1. Zagadnienia wprowadzające

a) akty prawne regulujące sytuacje przedsiębiorcy w sektorze energetycznym (pr. energetyczne, kodeks cywilny, i inne ustawy)

b) przedsiębiorstwo energetyczne w świetle przepisów prawa cywilnego i kodeksu spółek handlowych.

2. Charakterystyka rynku energetycznego w Polsce z uwzględnieniem sektora gazowniczego

a) Polski rynek energetyczny a wytyczne (regulacje) prawa unijnego.

3. Ustawa prawo energetyczne: założenia ustawy, podstawowe definicje

a) Prawo energetyczne w świetle nowelizacji – zakres zmian:

gwarancja bezpieczeństwa dostaw

• uproszczenie procedur w zakresie zmiany sprzedawcy energii

• możliwość sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie

• możliwość finansowania inwestycji energetycznych w jednostce samorządowej

b) Najważniejsze zmiany w rozporządzeniach Ministra Gospodarki w zakresie rynku energii:

• funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego

• zmiany dot. Kogeneracji

• zmiany dot. energii odnawialnej

4. Koncesja jako warunek działalności przedsiębiorstwa energetycznego.

5. Taryfa opłat oraz rozporządzenie dotyczące taryf w obrocie energią (gazem).

6. Zobowiązania wytwórców energii w świetle utrzymania rezerw mocy wytwórczych oraz zapasów paliw.

7. Szczególne zasady zawierania umów przez przedsiębiorstwa energetyczne – umowa przyłączeniowa, sprzedaży i umowa kompleksowa.

a) definicja wzorca umownego (art.384 – art.3853 kodeksu cywilnego);

b) rodzaje umów zawieranych przez przedsiębiorstwa energetyczne – obowiązki informacyjne wynikające z ustawy prawo energetyczne (umowy sprzedaży, umowy kompleksowe i inne)

c) zagadnienie postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone – aspekty praktycznego stosowania;

d) zagadnienie służebności przesyłu,

e) odbiorca wrażliwy – uprawnienie konsumenta do zmiany sprzedawcy.

8. Uprawnienia kontrolne przedsiębiorstwa energetycznego, wstrzymanie dostaw, reklamacje.

9. Obowiązki archiwizacyjne przedsiębiorstwa energetycznego.

10. Prezes URE a prawa i obowiązki przedsiębiorstw energetycznych.

a) Prezes URE – zakres kompetencji;

b) – obowiązki przedsiębiorcy energetycznego w stosunku do Prezesa URE;

c) – charakter prawny taryf zatwierdzanych przez Prezesa URE;

d) – postępowania przed Prezesem URE;

e) – rozstrzyganie sporów przed Prezesem URE

11. Prezes UOKiK a prawa i obowiązki przedsiębiorstw energetycznych.

a) Prezes UOKiK – zakres kompetencji;

a) postępowania przed Prezesem UOKiK;

b) posiadanie pozycji dominującej na rynku i zakaz jej nadużywania – przepisy krajowe i wspólnotowe;

c) niedozwolone porozumienia;

d) praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów;

e) nieuczciwe praktyki rynkowe;

12. Przykłady orzecznictwa sądowego, URE i UOKiK w zakresie ustawy Prawo energetyczne.

Cena szkolenia: 690,00 zł netto zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Parking
  • Certyfikat udziału
Data: 2020-01-28 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe