PRAWO PRACY PO ZMIANACH W 2014 R – WARSZTATY

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu: 

PRAWO PRACY PO ZMIANACH W 2014 R

– ZMIANY PRZEPISÓW,  ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO,

NAJNOWSZE INTERPRETACJE MPiPS ORAZ PIP

CEL SZKOLENIA

Zostaną omówione zagadnienia dotyczące m.in.: zmian w urlopach rodzicielskich, zmian w rozliczaniu czasu pracy, zmian w rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, rozliczania wynagrodzeń, zasad  zawierania umów o pracę.

METODA

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz liczne przykłady w praktyki. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

WYKŁADOWCA

Ekspert prawa pracy z wieloletnim doświadczeniem, prawnik absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie , obecnie pracuje jako wykładowca oraz główny specjalista działu zarządzania personelem w jednej z dużych spółek akcyjnych. W latach 2001 -2012 zdobywał doświadczenie jako kierownik działu personalnego jednej z instytucji sektora publicznego a następnie jako inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie.

PROGRAM SZKOLENIA

I DZIEŃ
1. Akta osoboweZakres informacji jakie pracodawca może żądać od pracownika. Dane i dokumenty, których można wymagać od kandydata do pracy i pracownika, zasady ich gromadzenia i przechowywania.

2. Przeciwdziałanie mobbingowi.

3. Monitoring w miejscu pracy . Zagrożenie naruszenia dóbr osobistych pracowników.

4. Kontrole stanu trzeźwości w miejscu pracy.

5. Zasady wydawania świadectw pracy,

 • omówienie wzoru świadectwa pracy,

 • zasady podpisywania świadectw pracy,

 • zasady wysyłania świadectwa pracy,

 • wydawania świadectwa pracy osobie upoważnionej,

 • zasady prostowania świadectwa pracy.

6. Rodzaje umów o pracę.

7. Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia – zasady jej prawidłowego sporządzania.

8. Wypowiedzenia zmieniające umów o pracę.

9. Jak prawidłowo i skuteczne wypowiedzieć, rozwiązać bez wypowiedzenia, umowę o pracę:

 • dokumentowanie uchybień w pracy pracownika – orzecznictwo SN,

 • konsultacja ze związkiem zawodowym – najnowsze orzecznictwo SN,

 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, jak przeprowadzić, jak określić wynagrodzenie za ten czas – orzecznictwo.

10. Wypowiadanie umowy o pracę „na zastępstwo"

11. Ochrona przedemerytalna od dnia 1 stycznia 2013 r. Nowa interpretacja dotycząca wieku ochronnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach dokonana przez SN.
12. Miejsca pracy w umowie o pracęa orzecznictwo SN.

II DZIEŃ
13. Potrącenia z wynagrodzenia i innych świadczeń należnych pracownikowi.

Orzecznictwo SN, stanowisko MPiPS.

14. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

 • regulamin ZFŚS,

 • osoby uprawnione do pomocy socjalnej,

 • dokumentowanie sytuacji materialnej pracownika, czy można żądać zaświadczeń o dochodach – orzecznictwo SN,

 • możliwość likwidacji ZFŚS,

 • pracodawca a Komisję Socjalną,

15. Dokształcanie się pracownika:

 • za zgodą pracodawcy,

 • bez zgody pracodawcy,

 • studia podyplomowe a urlop szkoleniowy  po nowelizacji Kodeksu pracy,

 • umowa o dokształcanie.

16. Zasady nabywania przywilejów pracowniczych przez osoby niepełnosprawne:

 • prawo do dodatkowego urlopu,

 • skróconego czasu pracy,

 • dodatkowej przerwy w pracy,

17. Zasady udzielanie urlopu wypoczynkowego

 • pierwsze praca,

 • system podstawowy,

 • system równoważny,

 • niepełny wymiar czasu pracy.

18. Termin wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. Zasady kierowania pracownika na urlop zaległy.

19. Plan urlopów wypoczynkowych i zasady jego tworzenia.

20. Odwołanie pracownika z urlopu.

21. Korzystanie z tzw. urlopu na żądanie i termin jego wykorzystania.

22. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego po długotrwałej chorobie, czy urlopie macierzyńskim – najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego.

23. Zaświadczenie lekarskie o zdolności lub niezdolności do pracy.

 • zasady kierowania na badania profilaktyczne, planowane zmiany dotyczące takich badań, w szczególności wstępnych badań lekarskich,

 • rozszerzone badania dla pracowników prowadzących samochód w celach służbowych,

 • problematyka badań osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,

24. Podróże służbowe  rozporządzenia MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (wejście w życie od dnia 1 marca 2013 r.):

 • świadczenia należne z tytułu podróży służbowej i ich dokumentowanie

 • nowa wyższa wysokość diet i innych świadczeń

 • możliwość dzielenia diety

 • „inne niezbędne wydatki" możliwe do zwrotu

 • zwrot kosztów noclegu

 • ryczałt za dojazdy lokalne

25. Czas pracy w podróży służbowej i  zasady jej rozliczania

26. Problemy związane z udzielaniem od dnia 17 czerwca 2013 r. urlopu macierzyńskiego

 • dzielenie się uprawnieniami do dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) lub urlopu rodzicielskiego,

 27. Nowe przepisy o urlopach wychowawczych – zasady korzystania z urlopu wychowawczego w podziale na części albo wspólnie

III DZIEŃ
28. Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy dotyczące czasu pracy:

 • Kodeks pracy,

 • regulamin pracy i jego treść,

 • porozumienie.

29. Obliczanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym, po wyroku TK z dnia 2 października 2012 r.

30. Formalne przesłanki wprowadzenia wydłużonego do 12 miesięcy, okresu rozliczeniowego czasu pracy:

 • pracodawcy objęci działalnością związków zawodowych,

 • pracodawcy, gdzie nie działają związki zawodowe.

31. Korzyści wynikające z zastosowania przedłużonego okresu rozliczeniowego.

32. Określenie minimalnego okresu na który opracowywany jest harmonogram czasu pracy.

33. Z jakim wyprzedzeniem tworzony jest harmonogram czasu pracy?

34. Zasady opracowywania harmonogramów czasu pracy, a jego zmiana.

35. Podstawowe pojęcia czasu pracy

 • odpoczynek dobowy

 • odpoczynek tygodniowy

 • tydzień pracy

 • doba pracownicza

 • wymiar czasu pracy

36. Usankcjonowanie ruchomego czasu pracy.

37. Obowiązek przestrzegania zasady średnio pięciodniowego tygodnia pracy. Wyznaczanie dni wolnych od pracy.

38. Możliwość wprowadzania systemu przerywanego czasu pracy, w zakładach gdzie nie działają związki zawodowe.

39. Wynagrodzenie za pracę w przedłużonym do 12 miesięcy okresie rozliczeniowym.

40. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych w przedłużonym okresie rozliczeniowym:

 • dodatkowe wynagrodzenie,

 • czas wolny.

41. Czy nadgodziny można przenosić poza dany okres rozliczeniowy?

42. Odpracowywania wyjść prywatnych.

43. Praca w niedziele, święta, dni wolne z pięciodniowego tygodnia pracy, w porze nocnej i jej rekompensata.

44. Zadania kierowników komórek organizacyjnych / przełożonych pracowników, w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy.

45. Ewidencja czasu pracy – zasady sporządzania, treść i forma.

46. Kontrola PIP-  uprawnienia PIP w razie stwierdzenia wykroczenia polegającego na zatrudnieniu bez umowy o pracę oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy.

CENA SZKOLENIA – 1 490 zł;

cena obejmuje:

 • udział w 3-dniowym szkoleniu
 • komplet materiałów szkoleniowych (materiał autorski + materiały w formie elektronicznej,  notatnik, długopis firmowy)
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • 2 noclegi w pokoju 2-osobowym (z widokiem na panoramę Tatr), pok. 1 os za dopłatą 200 zł netto
 • pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe)
 • opiekę koordynatora szkolenia
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć
 • kolację integracyjną w karczmie regionalnej (występ kapeli góralskiej)

Uwaga, istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniu bez noclegów, koszt szkolenia w takim przypadku wynosi 1290 zł.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

WARUNKIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU JEST PRZESŁANIE FAXEM WYPEŁNIONEGO FORMULARZA NA NR (22) 872-14-85 LUB E-MAILEM NA ADRES SZKOLENIA@ACC.NET.PL, DOSTĘPNEGO NA STRONIE:
www.acc.net.pl

Rezygnacji należy dokonać w terminie do 6 dni roboczych przed szkoleniem.

Szkolenia zamknięte (wewnętrzne) organizowane na zlecenie Klienta charakteryzują się dopasowaniem do indywidualnych potrzeb szkoleniowych zleceniodawcy.

ORGANIZATOR:
ACC TRAINING & CONSULTING GROUP
www.acc.net.pl
szkolenia@acc.net.pl
tel/fax: 22 872 14 85

Cena szkolenia: 1490 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Zakwaterowanie
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-03 Adres:

Malopolskie
Zakopane
Szymaszkowa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe