Prawo pracy po zmianach w 2018 r. – szkolenie dla zaawansowanych

Adresaci szkolenia

Specjaliści wydziałów kadr i szkoleń.

Cel szkolenia

 1. Analiza i wykładnia zmienionych przepisów Kodeksu pracy dotyczącymi zasad zatrudniania okresowego po wejściu w życie nowych przepisów,  zakres obowiązywania tych przepisów w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie różnych umów o pracę
 2. Zapoznanie uczestników i przeanalizowanie zmian dotyczących potwierdzania zawartych umów o pracę, oraz nowych form oświadczeń woli w Kodeksie cywilnym, w tym formy elektronicznej i dokumentowej, nowych zasad wystawiania świadectw pracy i terminów odwoławczych
 3. Przedstawienie nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadzającej minimalną stawkę godzinową dla zatrudnionych na umowy zlecenia i samozatrudnionych
 4. przedstawienie głównych założeń projektowanej ustawy (wg. projektu Ministerstwa Rozwoju wprowadzającej skrócony okres przechowywania akt osobowych pracowników oraz przewidujących digitalizację teczek akt osobowych.

Metoda

wykład z elementami ćwiczeń warsztatowych, prezentacja multimedialna, odpowiedzi na zgłaszane problemy, omawianie kazusów i ćwiczenia praktyczne w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę wg. nowych przepisów (propozycje praktycznych rozwiązań od uczestników i ich ocena).

Wykładowca

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych m.in. redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”. Doświadczony trener i wykładowca, prowadzi szkolenia od 2006 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie i oświacie.

Autor i współautor licznych artykułów, opracowań i komentarzy z zakresu prawa pracy. Ważniejsze publikacje:

 • “Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz” C.H.Beck, Warszawa 2015
 • „Spółki jednostek samorządu terytorialnego”  C.H. Beck, Warszawa 2014,
 • „Kadry i płace w jednostkach samorządowych”, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2014,
 • „13 – dodatkowe wynagrodzenie roczne” ODiDK, Gdańsk 2011,
 • „Nadgodziny pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych” Wiedza i Praktyka, Warszawa 2010 ,
 • „Niewypłacalność pracodawcy. Praktyczne zagadnienia” Infor, Warszawa 2010.

Realizował projekty szkoleniowe m.in. dla:

 • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2014 r.,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku  – warsztaty dotyczące oświadczeń majątkowych – 2014 r.,
 • Izb Skarbowych – półroczny cykl szkoleń dla pracowników kadr – 2014 r.,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – wykłady Konferencja Menedżerów Kultury w Krakowie w 2013 r.

Program szkolenia

1. Potwierdzanie umów o pracę – obowiązujące zasady

 • pisemność umowy
 • zawarcie umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej i skutki takiej czynności
 • potwierdzanie ustaleń dotyczących zatrudnienia

2. Formy oświadczeń woli po zmianach Kodeksu Cywilnego i ich konsekwencje

 • forma pisemna
 • forma elektroniczna – jako forma kwalifikowana, użycie podpisu elektronicznego
 • forma dokumentowa

3. Wydawanie przepisów zakładowych: regulaminy pracy i wynagradzania

4. Zasady wydawania świadectw pracy

5. Zmiany terminów do składania odwołań w sprawach pracowniczych

6. Zasady dotyczące terminowych umów o pracę

 1. Zakres obowiązywania w stosunku do pracowników samorządowych
 2. Obowiązujące rodzaje umów o pracę po nowelizacji:
  • umowa na okres próbny
  • umowa na czas określony
  • umowa na czas nieokreślony
 3. Zniesienie umów na czas wykonywania określonej pracy
 4. Zmiany w zakresie umów na okres próbny
  • cel umowy
  • maksymalny termin
  • zasady zawierania
 5. Ograniczenia w zawieraniu umów terminowych
  • maksymalny zakres terminów na jakie można zatrudnić czasowo pracownika
  • maksymalna liczba umów terminowych
  • nowe okresy wypowiedzenia umów na czas określony
 6. Przypadki, w których nie stosuje się zasady maksymalnej liczby umów zawartych na czas określony
  • informacje związanie z zawieraniem umów terminowych
  • informacje o celu zawarcia umowy
  • obowiązek powiadomienia właściwego inspektora pracy o zawarciu kolejnych umów o pracę na czas określony oraz uzasadnienie takiego zatrudnienia,
  • skutki braku powiadomienia PIP – kary dla pracodawcy.
 7. Skutki dla umów obowiązujących
  • zakres obowiązywania terminów w umowach o pracę po wejściu w życie przepisów,
  • okres wypowiedzenia dla umów zawartych przed nowelizacją – po zmianach

7. Zasady zwalniania z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia po nowelizacji przepisów

8. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r.

 1. Minimalna stawka godzinowa dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
 2. Kogo dotyczy stawka minimalna godzinowa: wykonawcy zleceń, samozatrudnieni
 3. Zlecenia wykonywane zespołowo
 4. Pisemne potwierdzanie godzin przepracowanych, dokumentacja godzin wykonywanych usług
 5. Przechowywanie dokumentacji czasu wykonywania usług
 6. Forma wypłaty wynagrodzenia
 7. Wyjątki w stosowaniu minimalnej stawki godzinowej
 8. Sankcje za zaniżanie wynagrodzeń
 9. Podstawy określania corocznego minimalnej stawki godzinowej
 10. Uchylenie 80% stawki minimalnej dla „młodych pracowników”

9. Archiwizacja i planowane zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej

 1. projekt ustawy resortu rozwoju
 2. skrócenie terminu przechowywania teczek akt osobowych
 3. digitalizacja akt osobowych
  • formy prowadzenia teczki akt osobowych: tradycyjna (papier) i elektroniczna
  • zasady przenoszenia teczki akt osobowych na formę cyfrową
  • dokumentacja tworzona w formie elektronicznej po zmianach: rodzaje dokumentów, zastosowanie formy elektronicznej z e-podpisem, składanie oświadczeń woli przez pracodawcę i pracownika w formie elektronicznej

Cena szkolenia

550 zł – cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 15.01.2018 r.
590 zł – cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 16.01.2018 r.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 10% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Cena szkolenia: 550 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2018-01-29 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
al. Jana Pawła II 25

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe