PRAWO PRACY W 2017 R. – WARSZTATY ZMIANY PRZEPISÓW, ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO, NAJNOWSZE INTERPRETACJE MPiPS ORAZ PIP

Szanowni Państwo,
Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu: 

 

PRAWO PRACY W 2017 R.  – WARSZTATY
ZMIANY PRZEPISÓW, ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO,
NAJNOWSZE INTERPRETACJE MPiPS ORAZ PIP

MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA:
KRAKÓW 23 – 25.08.2017 r. Qubus Hotel Kraków **** ul. Nadwiślańska 6

 

 qqqqqqkk

 

CEL SZKOLENIA

 

1)  Analiza i wykładnia zmienionych przepisów Kodeksu pracy dotyczącymi zasad zatrudniania okresowego po wejściu w życie nowych przepisów,  zakres obowiązywania tych przepisów w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie różnych umów o pracę

 

2)  Analiza i wykładnia zmienionych przepisów dotyczących urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich, omówienie zasad udzielania i wykorzystania tych urlopów po zmianach

 

3) Zapoznanie uczestników i przeanalizowanie zmian dotyczących potwierdzania zawartych umów o pracę, oraz nowych form oświadczeń woli w Kodeksie cywilnym, w tym formy elektronicznej i dokumentowej

 

4)  Przedstawienie nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadzającej minimalną stawkę godzinową dla zatrudnionych na umowy zlecenia i samozatrudnionych

 

5)  Przedstawienie głównych założeń projektowanej ustawy (wg. projektu Ministerstwa Rozwoju wprowadzającej skrócony okres przechowywania akt osobowych pracowników oraz przewidujących digitalizację teczek akt osobowych.

 

6)  Omówienie i rozwiązywanie problemów dotyczących wybranych zagadnień z zakresu zatrudniania pracowników – rozliczania podróży służbowych, sposobów podnoszenia kwalifikacji i obowiązków pracodawcy w tym zakresie

 

METODA

 

Wykład z elementami ćwiczeń warsztatowych, prezentacja multimedialna, odpowiedzi na zgłaszane problemy, omawianie kazusów i ćwiczenia praktyczne w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę wg. nowych przepisów oraz udzielania urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, oraz łączenia ich z pracą (propozycje praktycznych rozwiązań od uczestników i ich ocena).

WYKŁADOWCA  

Ekspert z zakresu prawa pracy, doradca w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, restrukturyzacji i kreowania narzędzi personalnych. W ostatnich 15 latach pracował jako kierownik i dyrektor struktur personalnych w dużych i średnich firmach. Doświadczony trener z 10-letnim doświadczeniem w szkoleniach z zakresu prawa pracy. Realizował projekty szkoleniowe m.in. dla Poczty Polskiej SA, PGNiG SA, Stock Polska Sp. z o.o.

PROGRAM SZKOLENIA

 

Dzień I. – umowy terminowe i urlopy dla rodziców po zmianach

 

1. Źródła prawa pracy dla pracowników samorządowych, w tym:

 

a)      zakres obowiązywania przepisów kodeksowych,

 

b)      ustawa o pracownikach samorządowych jako przepisy szczególne

 

c)      przepisy zakładowe w jednostkach

 

d)      zmiany w ustawach i przepisach wykonawczych a zmiany w przepisach wewnętrznych

 

2. Zmiany dotyczące terminowych umów o pracę.

 

a) Zakres obowiązywania w stosunku do pracowników samorządowych

 

b) Obowiązujące rodzaje umów o pracę po nowelizacji:

 

· umowa na okres próbny

 

· umowa na czas określony

 

· umowa na czas nieokreślony

 

c) Zniesienie umów na czas wykonywania określonej pracy

 

d) Zmiany w zakresie umów na okres próbny

 

·  cel umowy

 

·  maksymalny termin

 

·  zasady zawierania

 

e) Ograniczenia w zawieraniu umów terminowych

 

· maksymalny zakres terminów na jakie można zatrudnić czasowo pracownika

 

· maksymalna liczba umów terminowych

 

· nowe okresy wypowiedzenia umów na czas określony

 

f) przypadki, w których nie stosuje się zasady maksymalnej liczby umów zawartych na czas określony

 

·  informacje związanie z zawieraniem umów terminowych

 

·  informacje o celu zawarcia umowy

 

·  obowiązek powiadomienia właściwego inspektora pracy o zawarciu kolejnych umów o pracę na czas określony oraz uzasadnienie takiego zatrudnienia,

 

· skutki braku powiadomienia PIP – kary dla pracodawcy.

 

g) Skutki nowelizacji dla umów obowiązujących

 

· zakres obowiązywania terminów w umowach o pracę po wejściu w życie przepisów,

 

· okres wypowiedzenia dla umów zawartych przed nowelizacją – po zmianach 

 

3. Zasady zwalniania z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia po nowelizacji przepisów 

 

4. Urlopy dla rodziców i uprawnienia rodzicielskie po zmianach Kodeksu pracy

 

· likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego i wydłużenie urlopu rodzicielskiego,

 

· zmiana terminów składania wniosków o udzielenie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego oraz obniżenia wymiaru czasu pracy,

 

· łączenie pracy z urlopami związanymi z opieką nad dzieckiem,

 

· korzystanie z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego – zmiany w wymaganym wieku dziecka

 

· przedłużenie terminu wykorzystywania urlopu rodzicielskiego i konsekwencje dla uprawnień do urlopu wychowawczego

 

· korzystanie przez oboje rodziców z urlopów związanych z opieką nad dzieckiem,

 

· dzielenie na części urlopów dla rodziców,

 

· zmiany w urlopie ojcowskim – przedłużenie terminu wykorzystania,

 

· uregulowanie sytuacji „samotnego ojca” – w przypadku śmierci matki dziecka, względnie pogorszenia stanu zdrowia do poziomu utraty możliwości samodzielnej egzystencji

 

· wykorzystanie pozostałej części urlopów dla rodziców przez ojca po śmierci matki, względnie porzuceniu przez nią dziecka albo chorobą powodującą utratę możliwości samodzielnej egzystencji

 

·  terminy i zasady składania wniosków dotyczących urlopów dla rodziców

 

·  świadczenia dla ojca dziecka w szczególnej sytuacji

 

·  zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do 14 lat – nowe zasady 

 

Dzień II. – minimalna stawka godzinowa i dokumentacja pracownicza po zmianach

 

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r.

 

a) Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

 

b) Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu – stan prawny

 

c) Kogo dotyczy stawka minimalna godzinowa: wykonawcy zleceń, samozatrudnieni

 

d) Zlecenia wykonywane zespołowo

 

e) Pisemne potwierdzanie godzin przepracowanych, dokumentacja godzin wykonywanych usług

 

f) Przechowywanie dokumentacji czasu wykonywania usług

 

g) Forma wypłaty wynagrodzenia

 

h) Wyjątki w stosowaniu minimalnej stawki godzinowej

 

i)  Sankcje za zaniżanie wynagrodzeń

 

j) Podstawy określania corocznego minimalnej stawki godzinowej

 

2. Potwierdzanie umów o pracę – obowiązujące zasady

 

- pisemność umowy

 

- zawarcie umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej i skutki takiej czynności

 

- potwierdzanie ustaleń dotyczących zatrudnienia

 

3. Formy oświadczeń woli po zmianach Kodeksu Cywilnego z września 2016 r. i ich konsekwencje

 

- forma pisemna

 

- forma elektroniczna – jako forma kwalifikowana, użycie podpisu elektronicznego

 

- forma dokumentowa

 

4. Podpis elektroniczny – podstawy prawne, warunki posługiwania się e-podpisem

 

5. Archiwizacja i planowane zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej

 

a) projekt ustawy resortu rozwoju

 

b) skrócenie terminu przechowywania teczek akt osobowych

 

c) digitalizacja akt osobowych

 

 - formy prowadzenia teczki akt osobowych: tradycyjna (papier) i elektroniczna

 

-  zasady przenoszenia teczki akt osobowych na formę cyfrową

 

- dokumentacja tworzona w formie elektronicznej po zmianach: rodzaje dokumentów, zastosowanie formy elektronicznej z e-podpisem, składanie oświadczeń woli przez pracodawcę i pracownika w formie elektronicznej

 

6. Podstawowe zasady dotyczące dokumentacji pracowniczej

 

a) Przepisy o dokumentacji – Kodeks pracy i rozporządzenie MPiPS; zakres obowiązywania

 

b) Teczka akt osobowych – czym jest, forma, podział wewnętrzny

 

c) Dokumenty kandydatów do pracy i pracowników, w tym:

 

- kwestionariusze kandydata i pracownika,

 

- zdjęcia i referencje,

 

- oświadczenia o niekaralności: kiedy są wymagane?

 

- badania wstępne

 

- szczególne uprawnienia pracownika niepełnosprawnego – dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności

 

- postępowanie z dokumentami potwierdzającymi wcześniejsze zatrudnienie poza granicą państwa (u zagranicznego pracodawcy).               

 

7. Dokumenty tworzone w ciągu zatrudnienia pracownika

 

a) dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia

 

- umowa o pracę,

 

-  zasady określania miejsca wykonywania pracy,

 

- informacje o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.),

 

- zakaz wprowadzania klauzul o poufności wynagrodzenia: orzecznictwo SN,

 

b) kary porządkowe i usuwanie z akt osobowych informacji o karze porządkowej

 

c) zwolnienia od pracy

 

- urlopy okolicznościowe

 

- dowody na usprawiedliwienie nieobecności

 

- ‘wyjścia prywatne’ – zgoda pracodawcy, dokumentowanie

 

d) dokumentacja uprawnień rodzicielskich

 

e) zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników i ich dokumentowanie

 

f) zmiany w treści stosunku pracy – wypowiedzenia zmieniające, aneksy do umów o pracę, przeniesienie służbowe

 

8. Dokumenty dot. ustania zatrudnienia pracownika:

 

a) porozumienie stron

 

b) dokumenty związane z wypowiedzeniem umowy o pracę,

 

c) dokumenty związane z rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia

 

d) zasady skutecznego doręczania dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy

 

e) sporządzanie i wydawanie świadectwa pracy, kary za niewypełnienie świadectwa pracy w części dotyczącej potrąceń z wynagrodzenia,

 

f) planowane zmiany treści świadectwa pracy i jego zakresu, obowiązkowa informacja dotycząca wynagrodzeń

 

Dzień III. – Podróże służbowe, podnoszenie kwalifikacji, fundusz socjalny

 

9. Podróże służbowe

 

a) Polecenie wyjazdu służbowego

 

b) Podróż krajowa i zagraniczna, ustalanie należności i czasu podróży w kraju i za granicą

 

c) Maksymalny czas podróży

 

d) Znaczenie wyboru środka transportu

 

e) Należności z tytułu wyjazdów służbowych

 

-  diety i ich podział w związku z czasem przejazdu i pobytu w delegacji

 

-  zwrot kosztów przejazdów

 

-  zwrot kosztów noclegów

 

-  ryczałty

 

-  należności specyficzne dla podróży zagranicznej – podział diety, „kieszonkowe”

 

-  rozliczenie innych wydatków i ich dokumentacja 

 

10. Podnoszenie kwalifikacji – podstawowe zasady 

 

a) Zgoda lub akceptacja pracodawcy

 

b) Świadczenia dodatkowe i urlopy szkoleniowe

 

c) Umowy z pracownikami

 

d) Podróż służbowa (delegacja) a podnoszenie kwalifikacji – problem szkoleń i kursów „wyjazdowych”: koszta, czas pracy

 

 HARMONOGRAM SZKOLENIA

 

23 sierpnia 2017 r. – środa

 

12.00 – 13.00      zajęcia

 

13.00 – 14.00      obiad

14.00 – 15.30      zajęcia

15.30-15.40        przerwa na kawę

15.40-17.30        zajęcia

 

18.00                kolacja

 

24 sierpnia 2017 r. – czwartek

 

8.00 – 9.00       śniadanie

9.00 – 10.30     zajęcia

10.30-10.40     przerwa na kawę

 

 

10.40-13.00     zajęcia

 

 

13.00-14.00     obiad

 

 

14.00-15.30     zajęcia

 

18.00              kolacja

 

25 sierpnia 2017 r. – piątek

 

8.00 – 9.00       śniadanie

 

9.00 – 10.30     zajęcia

 

 

10.30-10.40     przerwa na kawę

 

10.40-13.00     zajęcia

 

13.00-14.00     obiad

 

CENA SZKOLENIA

 

1955 zł – cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 9.08.2017 r.
1990 zł – cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 10.08.2017 r.

 

cena szkolenia obejmuje:

 

  • udział w szkoleniu,

 

  • komplet materiałów szkoleniowych (materiały autorskie + materiały w formie elektronicznej,  notatnik, długopis firmowy),

 

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

 

  • 2 noclegi w pokoju 2 – osobowym, pokój 1 osobowy  za dopłatą 200 zł, 

 

  • pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe),

 

  • opiekę koordynatora szkolenia,

 

  • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

 

Uwaga, istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniu bez noclegów, koszt szkolenia w takim przypadku wynosi 1 390 zł.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do państwa potrzeb.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 10% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na wszystkie nasze szkolenia.
Uwaga! Promocje nie łączą się
.

Cena szkolenia: 1955 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Zakwaterowanie
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2017-08-23 Adres:

Malopolskie
Kraków

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe