PRAWO PRACY W PRAKTYCE W 2014 R

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami wdrażania i stosowania nowych przepisów prawa pracy, uzmysłowienie koniecznych zmian dotychczasowej praktyki w związku z nowelizacją przepisów oraz poznanie odpowiedzialności za popełniane błędy w zakresie prawa pracy.

METODA

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz liczne przykłady w praktyki. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

WYKŁADOWCA

Radca prawny, współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii prawnej w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Jest także wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest autorem wielu publikacji, w tym dotyczących pracowników samorządowych (Rzeczpospolita, Gazeta prawna, Rachunkowość budżetowa).

PROGRAM SZKOLENIA

1.Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników:

 • obowiązek założenia akt osobowych,
 • zasady prawidłowego prowadzenia akt osobowych,
 • akta osobowe przy zmianie pracodawcy,
 • dokumenty niezbędne do podjęcia pracy,
 • dokumenty, których może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy z poprzedniego zatrudnienia, orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, zapytanie o karalność).

2.Szkolenia BHP i badania medycyny pracy:

 • zasady kierowania pracowników na wstępne badania lekarskie,
 • szkolenia BHP.

 3.Umowy o pracę 2014:

 • co z umowami na czas określony po wyroku ETS,
 • zasady prawidłowego sporządzania umów: na okres próbny na czas określony, na zastępstwo, na czas wykonywania określonej pracy, na czas nie określony;
 • obligatoryjna i alternatywna treść umowy o pracę,
 • najczęściej popełniane błędy w umowach o pracę;,
 • zasady stosowania umów na czas określony – kłopotliwa regulacja,
 • pisemne potwierdzenie zapoznania pracownika z regulaminem pracy, przepisami o dyskryminacji.

 4.Zmiana treści stosunku pracy:

 • wypowiedzenie, porozumienie i aneks – dokumenty zmieniające warunki pracy lub płacy,
 • wypowiedzenie zmieniające,
 • przypadki, których zmiana warunków pracy powoduje konieczność zmiany regulaminu.

 5.Zasady rozwiązywania umów o pracę:

 • dopuszczalne formy rozwiązywania umów o pracę,
 • obowiązki dokumentacyjne związane z rozwiązaniem umowy,
 • obowiązek konsultowania zamiaru zwolnienia pracownika ze związkami zawodowymi,
 • okresy, w których wypowiadanie umów jest zabronione.

 6.Świadectwa pracy:

 • zasady wystawiania świadectw pracy przy umowach terminowych – 24 miesiące,
 • zasady prawidłowego sporządzania świadectwa pracy,
 • terminy i tryb wydawania świadectwa pracy,
 • prostowanie świadectwa pracy.

 7.Sankcje dla pracodawcy i pracowników kadrowych za brak i niewłaściwe prowadzenie akt osobowych pracownika.

 8.Zmiany prawa pracy 2013/2014 r.:

 • zmiany przepisów dotyczących urlopów wychowawczych,
 • zmiana zasad przedawnienia urlopów wypoczynkowych,
 • urlopy macierzyńskie, dodatkowe i rodzicielskie 2013 i 2014,
 • terminy i wymiary nowych urlopów rodzicielskich,
 • zasady dzielenia na części urlopu dodatkowego i rodzicielskiego,
 • podział urlopów macierzyńskich pomiędzy rodziców.

CENA SZKOLENIA

430 zł; cena obejmuje:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • przerwy kawowe, obiad.

Powyższa cena jest ceną netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

WARUNKIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU JEST PRZESŁANIE FAXEM WYPEŁNIONEGO FORMULARZA NA NR (22) 872-14-85 LUB E-MAILEM NA ADRES SZKOLENIA@ACC.NET.PL, DOSTĘPNEGO NA STRONIE:
www.acc.net.pl

Rezygnacji należy dokonać w terminie do 6 dni roboczych przed szkoleniem.

Szkolenia zamknięte (wewnętrzne) organizowane na zlecenie Klienta charakteryzują się dopasowaniem do indywidualnych potrzeb szkoleniowych

ORGANIZATOR:
ACC TRAINING & CONSULTING GROUP
www.acc.net.pl
szkolenia@acc.net.pl
tel/fax: 22 872 14 85

Cena szkolenia: 430 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-01 Adres:

Wielkopolskie
Poznań Centrum
Roosevelta 20

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe