PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 29 sierpnia 2014 r.

łatwienia w zakresie udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe:

 • eliminacja przepisu określającego warunki prowadzenia postępowań w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym
 • zasady udzielenia zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne
 1. Nowe zasady utajniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
 2. Ocena rzetelności i efektywności wykonawcy:
 • rezygnacja z przesłanek wykluczenia wykonawców opisanych w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy Pzp
 • przypadki zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych
 • zasady kształtowania warunków odnoszących się do rzetelności i efektywności wykonawcy w SIWZ
 • źródła oceny rzetelności i efektywności
 • prawo rehabilitacji wykonawcy nierzetelnego
 • rzetelność i efektywność wykonawcy w świetle nowej dyrektywy 2014/24/WE
 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do wykonawców, którzy polegają na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp:
 • solidarna odpowiedzialność podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów (wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, finansowego i ekonomicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia) z wykonawcą, za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że podmiot ten nie ponosi winy za nieudostępnienie zasobów
 • dodatkowe dokumenty żądane w celu dokonania oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów:
  • oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności Wykonawcy i innego podmiotu, jako „inny dokument”, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej
 • dokumenty dotyczące w szczególności:
  • zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
  • sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
 • charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem
 • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
 1. Nowe wymagania związane z realizacją zamówienia, które zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem tych czynności
 • stosowanie preferencji unijnych
 1. Nowe zasady zatrzymywania wadium Wykonawcom nieuzupełniającym dokumentów
 2. Procedura oceny występowania rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych:
 • wprowadzenie definicji pojęcia „rażąco niska cena”
 • wartość kosztów pracy jako obowiązkowy czynnik oceny występowania rażąco niskiej ceny
 • strona postępowania odwoławczego, na której spoczywa ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny
 1. Zasady ustalania kryteriów oceny ofert po nowelizacji:
 • poszerzenie katalogu możliwych, innych niż cena, kryteriów oceny ofert
 • ograniczenie stosowania jako jedynego kryterium najniższej ceny
  • przypadki, w których stosowanie – jako jedynego kryterium – najniższej ceny jest zabronione
  • kiedy zamówienie jest powszechnie dostępne i ma ustalone standardy jakościowe?
  • kryteria oceny ofert uwzględniające rachunek kosztów związanych z całym okresem korzystania z przedmiotu zamówienia:
   • cykl życia produktu
   • opis sposobu oceny ofert w przypadku kryteriów wymiernych i niewymiernych
   • skutki finansowe błędnego określania znaczenia kryteriów
 1. Obowiązkowe klauzule w umowach o zamówienie publiczne, zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy
Cena szkolenia: 990 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
Data: 2014-12-02 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe